Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec folie

weber.tec folie
weber.tec folie

Egenskaper

  • Ångtäthet > 2 600 000 s/m
  • Säkerställer samma täthet över hela ytan
  • Tål stora rörelser utan att spricka
  • Lätt att besikta när den monterats
  • Lätt att montera för en utbildad hantverkare

Tec Folie är en vattentät tätskiktsfolie med ånggenomgångsmotstånd ~ 2 600 000 s/m för användande i Weber Våtrumssystem, t ex Tec Foliesystem.

Allmänt

Användningsområde

Används som tätskikt i Tec Foliesystem på underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet mindre än 85%, lättbetong, leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Också för träbjälklag uppstyvat med min 12 mm fiberarmerad avjämningsmassa, kartonggips eller formstabila våtrumsskivor. Passar utmärkt ovan elektrisk och vattenburen golvvärme.

Underlag

Betong
Puts
Spackel
Kartonggipsskivor
Sugande våtrumsskivor

Lagring

Torrt, svalt frostfritt
Skyddas mot ljus.

Förpackning

Kartong 8st 1x10 m
Kartong 1st 1x30 m

Kartong 1st 1x200 m

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

AppliceringstemperaturBegränsning av appliceringstemperatur sker genom i systemet ingående komponenter.
Härdtid
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper

Instruktioner

Förbehandling

Underlag, generella krav:
Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se Byggkeramikrådets Branschregler eller GVK AB Branschregler för Våtrum (med tillägg), AMA Hus 18 och BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara bärkraftigt, formstabilt, rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 85% (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Ojämnheter, sprickor och håligheter ska åtgärdas. Eventuell cementhud ska avlägsnas. Material och underlag ska inte ha lägre temperatur än +10 grader. Underlagen ska uppfylla toleranskraven i AMA Hus 18. Håltagning kring rör ilagas. Fall mot golvbrunnar ska vara min 1:50-1:150 i duschzon och på övriga ytor får bakfall ej förekomma.Vid underlag som t ex källarytterväggar eller platta på mark bör kontroll ske, så att inte tillskjutande markfukt förekommer.

Underlag väggar:
Betong ska vara gjuten mot slät form och äldre än 2 månader. Angiven tid förlängs vid ogynnsamma härdbetingelser. Ojämnheter, sprickor och håligheter ska spacklas, se spacklade ytor. Eventuell cementhud ska avlägsnas.
Lättbetong ska spacklas alternativt putsas. Puts ska ha en ytjämnhet enligt putsstruktur 2-3 i AMA Hus 18, brädriven slätputs. Spacklade ytor. Spackling ska utföras med mineraliskt bundet, vattenfast material som av tillverkaren rekommenderas för spacklingsarbeten i våtutrymmen. Ytjämnhet ska minst motsvara putsstruktur 1-2 i AMA Hus 18. Skivor/skivkonstruktioner ska enligt tillverkaren vara dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för keramiska plattor i våtutrymmen samt vara monterade enligt tillverkarens anvisningar. Konstruktion av infästningar och genomföringar ska utföras enligt skivtillverkarens anvisningar. Skivor av trä ska inte användas. Fuktrörelser: Skivorna får inte ha egenskaper som vid nedfuktning innebär rörelser i längdled och/eller buckling, som kan skada den keramiska konstruktionen.

Böjstyvhet: Nedanstående text fastställer ej rekommenderad konstruktion, utan utgör en referens för minsta krav på skivkonstruktioners böjstyvhet. På vägg ska skivkonstruktionens böjstyvhet vara minst motsvarande den böjstyvhet som uppnås med ett lag 13 mm gipsskivor monterade på reglar med 400 (alt 450) mm centrumavstånd eller 2 lag 13 mm gipsskivor med 600 mm centrumavstånd, monterade enligt gipsskivetillverkarens anvisningar. Kontrollera att väggens skivor ansluter mot golvet. Eventuellt mellanrum måste ilagas, dock ej med silikonfogmassa. Befintliga beklädnader såsom keramiska plattor och målade ytor ska som regel avlägsnas. Om bedömningen gjorts att underlaget kan bära den keramiska konstruktionen ska detta dokumenteras.

Underlag golv:
Före applicering av tätskikt ska golvvärmen vridas ner så att golvtemperaturen ej överstiger 20°C.Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt.

Betong ska vara brädriven eller avjämnad och äldre än 2 månader. Avjämning kan ske med Floor 644, Floor 4320 eller likvärdig. Före avjämning primas ytan med Floor 4716 Primer.
Lättbetong ska avjämnas med Floor 644 eller Floor 4320 i tjocklek 6 till 20 mm. Prima med Golvprimer Floor 4716 Primer före avjämning.
Skivor/skivkonstruktioner ska inte förekomma som direkt underlag för tätskikt. I de fall som detta förekommer ska avjämning ske med Floor 644, Floor 4320 eller likvärdig. Före avjämning primas ytan med Floor 4716 Primer.

Böjstyvhet / Formstabilitet: Ska minst motsvara vad som uppnås med en 22 mm golvspånskiva monterad på bjälkar med max 300 mm centrumavstånd och ska beläggas med avjämning min 12 mm (för värmegolv gäller min 15 mm) Floor 644 eller Floor 4320 . Prima före spackling med Floor 4716 Primer.
Om c/c avståndet är 0-600 mm mellan bjälkarna avjämnas ytan enligt ovan. Större c/c avstånd rekommenderas inte som underlag. Vid användning av bubbelkar eller dyligt bör särskilt dimensionering av konstruktionen utföras. 

Vid underlag i behov av primning utföres detta lämpligen med Floor 4716 Primer eller enligt Webers anvisningar.

Applicering

Montering ska utföras i enlighet med monteringsanvisningen för aktuellt Weber Våtrumssystem

Miljö Säkerhet

Lagring

Torrt, svalt frostfritt
Skyddas mot ljus.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Sweden AB (Weber) inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.