Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rapid grout

weber rapid grout
weber rapid grout

Egenskaper

  • För fogbredd 0,5-20 mm
  • vatten och smutsavvisande
  • 14 kulörer färgmatchade med neutral silicone
  • Öppentid ca 30 min
  • Belastningsbar efter ca 4 timmar
  • Flexibel fog som fungerar till de flesta typer av keramik
  • Kan användas både inom- och utomhus på golv och vägg
  • Klass CG2WA

Weber rapid grout är en cementbaserad snabbhärdande och kraftigt vattenavvisande fogmassa för fogning av täta keramiska plattor typ granitkeramik.

Produkten är polymerförstärkt vilket ger slitstarka, smutsavvisande, välfyllda fogar med hög vidhäftning till plattornas kanter. 

Extra lämplig till natursten och glasmosaik.

För fogbredd 0,5 - 20 mm. Kan användas inom- och utomhus.

Rapid grout ger en färgäkta och slitstark fog med hög vidhäftning till plattans kanter. Finns i 14 kulörer, färgmatchade med weber neutral silicone.

Klass CG2WA

Allmänt

Användningsområde

För fogning av täta plattor typ granitkeramik samt till mosaik, natursten, marmor, konstgjorda plattor t ex. terazzo. Plattorna får ej vara känsliga för fuktgenomslag eller innehålla reaktiv ballast av kisel, som kan ge upphov till alkalikiselreaktioner.

Speciellt lämplig som allroundfog i krävande miljöer, ovan träbjälklag, på golv med golvvärme, offentliga lokaler samt vid utvändig fogning.

Fogbredd 0,5-20 mm.

Kulörer

13 Silver grey
15 Concrete
16 Grey
17 Medium Grey
18 Dark grey
19 Antracite
20 Graphite
33 Tan
34 Nougat
35 Khaki
36 Mocca
37 Chocolate
39 Brick
40 Mahogany

Underlag

Klinker, granitkeramik, natursten, konstgjorda plattor ovan uppstyvat träbjälklag, betong, spacklad / putsad lättbetong & leca (även med golvvärme), spacklat / putsat murverk eller rekommenderade formstabila skivor.

Lagring

24 månader från produktionsdatum i oöppnad förpackning.
Lagras torrt och svalt.

Förpackning

Plastpåse ca 3 kg 
Plastsäck ca 15 kg

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 0,5-8,0 kg/m² beroende på fogbredd och storlek och tjocklek på plattorna.
Appliceringstemperatur +10 till +25ºC
Torktid

Användningstid: Ca.30 min

Tvättbar: Ca.10-30 min efter fogning 

Gångbar: Ca. 2 dygn. Full belastning efter 7 dygn.

Användningsområde
För utomhusbruk Ja
För inomhusbruk Ja
Vattenbehov

3,0 - 3,45 lit/15 kg

0,6 - 0,69 lit/3 kg

Tryckhållfasthet
28 dygn ≥15 MPa (15 N/mm²) (SFS-EN 12808-3)
Böjdraghållfasthet
28 dygn ≥2,5 MPa (2.5 N/mm²) (SFS-EN 12808-3)
Krympning
28 dygn ≤ 3 mm (SFS-EN 12808-4)
Vattenabsorption

≤ 2 g (30 min)

≤ 5 g (240 min)

(SFS-EN 12808-5)

Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Cement
Ballast Sand och dolomit

Instruktioner

Blandning

I samband med transport kan pigmentet sjunka till botten i säcken. För att undvika färgskillnader i fogen bör därför hela förpackningen blandas på samma gång.

Om endast del av förpackning används rekommenderar vi att pulvret torrblandas och den del som inte används hälls tillbaka i förpackningen. På detta vis säkerställer man optimal fördelning av pigment i den blandade massan och det kvarvarande materialet.

Vid användning av mörka kulörer måste alltid hela säcken blandas.

Vid fogning och två dagar efter ska underlag, fogmassa och rumstemperauren vara över +10 °C.

Blanda rapid grout med 0,2 - 0,23 liter vatten per kg pulver (3,0 - 3,45 lit/15 kg eller 0,6 - 0,69 lit/3 kg) under kraftig omrörning.

Blanda pulver med vatten (vattentemperatur på högst +30°C) i en ren hink med borrmaskin till en slät massa. Mörka kulörer kan behöva längre blandningstid. Låt blandningen stå och mogna ca 5 min. rör sedan om igen till en smidig konsistens.

Tillblandad fog bör förbrukas inom 30 minuter. Fogmassa som börjat stelna i hinken får inte spädas med ytterligare vatten.

Fukta oglaserade plattor med vatten innan fogning (med urvriden svamp). Keramiska plattor med porös yta kan lätt missfärgas eftersom de suger åt sig färgpigmentet från fogmassan.

Använd förpackningar med samma produktionsdatum på samma yta.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt och avsett som underlag för keramiska plattor.

Plattsättningen ska vara utförd enligt överrenskomna toleranskrav, se BKRs Branschregler, AMA Hus 14 eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll, samt vara utförd enligt god branschpraxis. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 14 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.

Rensa fogarna från fästmassa till minst halva fogens djup. Låt fästmassan härda innan fogningen påbörjas. Det är extra viktigt vid fogning av täta plattor med smala fogar. Dessa plattor bör helst sättas i snabbhärdande fix.

Vid risk för ojämnt sug beroende av starkt sugande underlag- och/eller plattor förvattnas ytan. OBS ej fritt stående vatten vid fogning.

Applicering

Fogning kan normalt ske dagen efter att plattorna monterats beroende på vilken fästmassa som använts. I vissa fall kan fogning ske redan efter 2-3 timmar efter att plattorna monterats.

Se val av fästmassa i produktguiden för fäst- och fogmassor.

Avlägsna överflöd av fästmassa till halva fogens djup. Dra ut fogmassan med gummispackel el dyl. Dra alltid spackeln diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis från vänster till höger tills fogarna är väl fyllda. Avlägsna överskott av fogmassa.

Vänta med tvättning av fogen tills fogen är så torr att inget material släpper vid beröring.

Tvätttiden beror på temperatur, fuktighet och absorption i plattan.

Fukta först ytan, vänta någon minut och tvätta därefter med en mycket väl urvriden svamp.  Använd cirkelrörelser och använd så lite vatten som möjligt. Byt vatten ofta och tvätta tills ingen skumning syns längre.

Används för mycket vatten är risken stor att pigmentet tvättas ur fogen samt att fogen blir flammig.

När fukten har dunstat bort från ytan på plattorna görs en sista finrengöring av ytan/fogarna med en torr bomullstrasa eller trassel.

För att säkerställa erfoderlig hållfasthetsutveckling ska fogen fuktas 1-3 gånger under de första dagarna.

Vattenburen golvvärme skall stängas av en dag innan fogning och kan sättas på gradvis en vecka efter fogning.

Elburen golvvärme kan sättas på 3 veckor efter fogning.

RÖRELSEFOGAR
Fogar i övergång mellan golv och vägg och andra vinklar och hörn utförs med weber neutral silicone eller weber special silicone.

Fogning mot snickerier görs lämpligen med Latex eller Akrylfogmassa.

PRAKTISKA RÅD
Det bästa resultatet uppnås genom att använda den rekommenderade mängden vatten och starta rengöringen av plattan endast när fogen är tillräckligt torr. För tidig tvättning riskeras att fogen blir missfärgad och ojämn. Undvik överdriven användning av vatten vid rengöring, eftersom det kommer att försvaga styrkan i fogen och också orsaka brist på enhetlighet.

Varmt blandvatten förkortar arbetstiden.

Se även separat arbetsanvisning för rapid grout. Hittas under LADDA NER DOKUMENT/Plattsättning och tätskikt/Arbets- och monteringsanvisningar elle rpå nedan länk.

https://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/plattsattning/arbanv/fogning_rapid_grout_arb_anv.pdf

Vi har även en film. Se nedan länk.

https://www.weber.se/plattsattning-tatskikt/produkter-och-system/fogmassa/weber-rapid-grout.html

 

OBSERVERA

weber rapid grout är inte lämplig för användning i simbassänger eller i särskilt kemiskt utsatta miljöer/utrymmen.

Använd i dessa fall weber.fug 873 alternativt weber.xerm 848 Pox.

Efterbehandling

Efter 7 dagar kan man tvätta av fogen med vatten. Vänta helst yterliggare några veckor innan användning av rengöringsmedel.

Använd aldrig koncentrerade rengöringsmedel direkt på fogen.

Praktiska tips

Om du är osäker provfoga en liten yta först. För mer information se www.weber.se eller kontakta Weber Kundsupport på kontakt@weber.se.

Observera

Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad följts, se www.weber.se.

På grund av variationer i underlag och omgivande faktorer kan vi inte lämna någon garanti mot eventuella kulörskiftningar.

När det gäller cementbaserade fogbruk så är flammighet och utfällningar ej att anses som produktfel, utan kan bero på olika omständigheter. Flammighet, utfällningar och andra kulörförändringar kan uppstå på grund av lokala omständigheter såsom temperatur, RF, skillnader i underlag och platta. Andra orsaker kan vara överdosering av blandningsvatten och/eller tvättvatten eller stående vatten i fogen innan fogen har uppnått full styrka.

För bästa resultat använd så lite vatten som möjligt vid tvättning.

Fogen ska skyddas mot stående fritt vatten under de sju första dygnen (21 dygn vid fogning utomhus).

Fogen bör ej täckas innan full beständighet uppnåts.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Irriterar huden.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs etiketten före användning.
Undvik att inandas damm.
Använd skyddshandskar/ögonskydd / ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp.

Produkten innehåller vitcement.

För mer information, se säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas som papper.

RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alternativt användas som fyllnadsmassa.
Blandad produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: Användes som fyllnadsmassa.

Lagring

24 månader från produktionsdatum i oöppnad förpackning.
Lagras torrt och svalt.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer