Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Kommersiella golv - vidhäftande konstruktioner

Beskrivningstexter enligt AMA Hus för golvavjämning i kommersiella miljöer.

Kommersiella golv på vidhäftande underlag – alla ytbeläggningar

SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR HUS
Kommersiella undergolv på vidhäftande konstruktion

MHJ: BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSA

Utförandeföreskrifter
Underlaget skall vara rent och jämnt samt ha för ändamålet tillräckligt hållfast yta. Fläckar eller ytor som ej uppfyller kraven på vidhäftning (Exempel: färg,olja, damm och cementhud) skall tas bort från underlaget. Svaga fläckar i underlaget som ej kan avlägsnas armeras med i underlaget fastbultat stålnät ø5s150. Det dammsugna underlaget primas med Floor 4716 Primer. Primningen blandas enligt tabell 1 och borstas in i underlaget. Underlagets temperatur får inte understiga +10°C. Härdningstid och uttorkningstid är starkt temperaturberoende och bör ligga på +20°C och 50% RF.

Tabell 1. Blandningsförhållanden

Underlag Andel Primer + Vatten
Betong   1+3
Leca® Bjälklag   1+3
Lättbetong   1+3
EPS Cement   1+3
Golvspånskiva   5+1
Golvgipsskiva   5+1
Trä   5+1
Sten / Keramik1   1+1
Rostskyddat stål / järn   1+0
1Strö i spackelpulver och borsta den våta primern.    

MHJ.11: BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSA SOM AVJÄMNING AV UNDERLAG FÖR  BELÄGGNING

Användningsområde
Undergolv: Golv för bostäder, kontor eller andra kommersiella lokaler på för undergolvet anpassad ytbeläggning (Exempel: matta, keramik/sten, parkett/laminat).
 
Materialbeskrivning
Som undergolv används pumpbar cementbunden polymermodifierad avjämningsmassa i skikt enligt tabell 2.

Tabell 2. Materialval baserat på behovet av avjämningstjocklek.

Material Tjocklek Klass Ytdraghållfasthet
Floor 4150 Fine Flow2 4-30 mm P2 >1,5 MPa
Floor 4160 Fine Flow Rapid2,4 2-30 mm P1 >1,5 MPa
Floor 4310 Fibre Flow3 5-50 mm P3 >1,0 MPa
Floor 4320 Fibre Flow Rapid3,4 4-50 mm P3 >1,5 MPa
Floor 4350 Base Flow5 20-80 mm P4  
Floor 4360 Base Flow Rapid5 20-80 mm P4  
2 Tjocklek vid läggning på lättbetong 6-10 mm
3 Tjocklek vid läggning på lättbetong 6-20 mm
4 Självtorkande material. Ska beläggas med tätskikt eller matta efter tid enligt för produkten avsett datablad, mätning av relativ fuktighet i avjämningsmassan ska ej utföras.
5Pumpbart golvbruk för användning som uppfyllnad under annan avjämningsmassa eller klinker utan tätskikt.

Funktionskrav
Hållfasthetsegenskaper efter lagring i klimatrum +23°C och 50 % RF vid vattentillsats enligt produktdatablad för respektive produkt.
 
Motståndsförmåga mot rullande stolshjul belastat med 250 N enligt
EN 13892-7:

  • Inget släpp får förekomma av PVC-rondellerna efter provning 

Kontroll på arbetsplatsen 
Massans vatteninblandning och konsistens skall kontrolleras genom flytprov innan läggning av materialet. Bestämning av tvärdraghållfastheten samt ytjämnheten på 2 meters mätlängd ska utföras innan mattläggning. Vid normaltorkande avjämningsmassa ska även mätning av relativa fuktigheten ske innan installation av ytskiktet.

OBS! Nedanstående krav är av Weber utsatta sådana och gäller som minimikrav förutsatt att andra sådana inte har ställts av leverantören för ytmaterial.

Krav på tvärdraghållfasthet:

  • 0,5 MPa (Exempel: Viss textilmatta, PVC, linoleum, klinker) 
  • 1,0 MPa (Exempel: Gummi) 
  • 1,5 MPa (Exempel: Direktlimmat trä, Polyolefin) 

Krav på ytjämnhet:  

  • Normala krav (Exempel: matta, klinker) ± 5 mm
  • Förhöjda krav (Exempel: parkett i skivformat)  ± 3 mm      

Krav på relativa fuktigheten vid användning av min 5 mm lågalkalisk avjämningsmassa: 

  • Klinker <95%
  • Mattläggning <90%
  • Tätskikt <85%
  • Direktlimmat trä6 (Exempel: Parkett, laminat) <60%  

6Vid användning av vissa MS-Polymerlim kan RF-nivån <85% tillämpas.