Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Frågor & svar (FAQ)

Nedan hittar du några vanliga frågor och svar som vi på Weber ofta får. Hittar du inte din fundering nedan, så kontakta vår Kundsupport.

Är du privatperson som önskar rådgivning ber vi dig att kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Vad innebär att en avjämningsmassa är P-märkt?

P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av SP/SITAC. Genom P-märkning säkras både miljö och kvalitetsaspekter av oberoende part. I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten både var avser innemiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper. En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls. Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:

 • Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak.
 • Lukttest med krav på upplevd lukt.
 • Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
 • Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolhjul
 • Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av sekundära emissioner för golvkonstruktion.

Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.

Hur lång tid tar det för avjämningsmassan att torka ut om uttorkningsförhållande avviker från de angivna på säcken?

Självtorkande produkter är beläggningsbara vid angiven tid oberoende av tjocklek. Vid kallare temperatur och högre relativ fuktighet i rumsluften ökar tiden innan beläggning något.
Innan en självtorkande produkt läggs ska säkerställas att underlaget håller max önskad fuktnivå.

Torktiden för normaltorkande produkter beror främst av skikttjocklek, omgivande temperatur och relativ fuktighet i rumsluften, där tjockleken normalt har störst inverkan följt av temperatur och luftfuktighet. Normal luftomsättning behövs också för att ventilera bort den fukt som lämnar materialet.

Weber har stor erfarenhet av frågor kring uttorkning och har utvecklat beräkningsprogram som bedömer torktiden utifrån rådande förutsättningar samt fuktsensorer som bekräftar när uttorkningen är färdig.

Varför ska man avjämna ett betongbjälklag?

För att minimera risken för nerbrytning av lim och matta och skapa en plan och jämn yta.

Varför ska man prima golvet först?

Primern:

 • Binder damm och lösa partiklar.
 • Hindrar luft från underlaget att stiga upp till ytan och skapa blåsor på den nylagda avjämningsmassan.
 • Skapar bättre vidhäftning.
 • Minskar vattenabsorptionen till underlaget.

Primern hälls eller sprayas ut på underlaget och borstas därefter in i två omgångar.

Tänk på att temperaturen på underlaget bör vara mellan 10°C och 25°C när primning sker. Obs! Om primern har legat mer än 48 timmar rekommenderas att en ny primning utförs.

När ska man avjämna betong för att få kortaste uttorkningstid?

Vid tjocklek runt 10 mm avjämningsmassa har tidpunkten ingen betydelse.
Vid tjocka skikt rekommenderas generellt att betongunderlaget får torka ut först innan avjämning sker.

Det kan vara lämpligt att göra en fuktdimensionering beroende på val av betongkvalitet.

En gammal plastmatta ska rivas bort och ersättas den med löslagd parkett. Underliggande betong är ojämn. Hur gör man?

 1. Riv ut mattan med en mattstripper om så behövs.
 2. Slipa golvet med hjälp av en golvslip så att alla limrester försvinner.
 3. Prima golvet med weber.floor 4716 primer och blanda 1:3 d.v.s. en del primer och tre delar vatten. Häll vatten första i karet och sedan primer. Åtgång ca 0,15 l/m2.
 4. Sätt ut avstängarlister vid tröskeln till angränsande rum så att det inte rinner över. Avstängarlister finns i olika höjder 15, 30 och 50 mm. Använd den som är mest lämpad.
 5. Använd avjämningsmassa weber.floor 4150 fine flow som blandas med vatten se bifogat produktblad där framgår det hur mycket vatten som ska tillsättas. Häll i vatten först i blandningskärlet och sedan torrpulver och blanda med maskin ca 2 minuter. Beräkna åtgången på avjämningsmassan med 1.7kg/mm/m2 d.v.s. 10 mm = 17 kg.
 6. Låt torka. Du kan gå på avjämningsmassan efter ca 3 timmar och nu kan du ta bort avstängarlister.
 7. Innan du lägger plastfolie på golvet får vänta ca 4 - 7 dagar beroende på hur tjockt du har lagt weber.floor 4150 fine flow i produktbladet framgår torkningstider.
 8. Nu kan du lägga aerolen och sedan parketten.

Förlänger avjämningsmassor uttorkningstiden för betongen?

En pågjutning ger alltid en förlängd torktid om inte betongen är så kallad självtorkande betong eller om betongen redan har torkat ner till angivet RF-krav innan avjämningsmassan applicerades. Tjocka skikt ökar betongens torktid väsentligt och då rekommenderas att betongen får torka ut innan avjämningsmassan appliceras, alternativt att detta tas hänsyn till vid bedömning av torktid.

När kan man limma matta på avjämning eller lägga tätskikt?

Vid normaltorkande produkter gäller lim och ytmaterialtillverkarens anvisningar avseende fuktkriterier.

Vid självtorkande avjämningsmassa för tidig mattläggning krävs att avjämningsmassan fått en tillräcklig yttorrhet och ythållfasthet för att det aktuella limmet skall få tillräckligt bett i ytan. Detta förutsätter att underliggande betong uppfyller AMA Hus krav på RF.

Måste man ta bort avjämningsmassan från betongbjälklaget vid uttorkning av fuktskada?

Nej, avjämningsmassor har ungefär samma ånggenomsläpplighet som betong. Att minska konstruktionstjockleken genom att ta bort avjämningsmassan förkortar inte totala torktiden.

När fungerar avjämning som ett skydd?

Vid byggfukt med hög alkalitet och vid en tjocklek större än 5 mm.

När kan parkett läggas på avjämningsmassan?

Flytande parkett: < 90% RF om tätskikt används, exempelvis 0,2 mm åldersbeständig plastfolie.

Direktlimmad parkett: Följ limleverantörens anvisningar. Exempelvis MS ’Casco Elastic’ polymerlim som kräver 85%.

Är avjämningsmassan mer fuktkänslig än betong?

Avjämningsmassor har en vattenånggenomtränglighet på ca 07*10-6 m2/s, vilket är jämförbart med vanlig betong. Värdet varierar med avjämningsmassans fukthalt (det är lägre vid en lägre fukthalt och vice versa).

Är avjämningsmassor mer känsliga för fukt än betong?

Webers avjämningsmassor är formulerade för att ge likartad beständighet mot fukt som för betong. Vid varaktig fukt över 95% RF sjunker hållfastheten något mer än för betong.

Torkar avjämning och betong ut på samma sätt?

Skillnaden är marginell i senare skede – vilket har bekräftas i praktiska mätningar. Vid tjocka beläggningsskikt kan det var lämpligt att bottna med självtorkande material.