Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4660 marine elastic

weberfloor 4660 marine elastic
weberfloor 4660 marine elastic

Egenskaper

Weberfloor 4660 Marin Elastic är en fiberförstärkt pumpbar självutjämnande avjämningsmassa för ståldäck. Weberfloor 4660 levereras som torrbruk och vatten tillsätts på arbetsplatsen. Materialet passar för Weber automatiska blandarpumpar. Kornstorlek < 1 mm. Weberfloor 4660 uppfyller alla brandtekniska krav som ställs på ett undergolv i offshore-installationer enligt IMO Res. A.687 (17).

Allmänt

Användningsområde

Materialet rekommenderas för användning på fartyg och oljeplattformar i utrymmen,
där en däcksmassa används som underlag för olika typer av golvmaterial. Weberfloor 4660 uppfyller kraven på däcksmassor uppsatta av myndigheter och klassningssällskap. Materialet läggs i skikttjocklekar upp till 30 mm. Rekommenderad skikttjocklek är 2-30 mm. I det fall låg vikt erfordras kan lattklinker (Leca) med kornstorlek 2-6 mm blandas in i massan, rekommenderad skikttjocklek är då 10-100 mm.
Weberfloor 4660 användes för avjämning på rostskyddat stål däck. Det kan också användas som ett flytande golv på isolering. Efter slätning av ytan med spackel vid utläggning och påföljande härdning är materialet lämpligt som undergolv för mattläggning, såsom PVC, linoleum, keramiska plattor, flytande trägolv, härdplastgolv mm. Materialet uppfyller alla brandtekniska krav på ett undergolv för de flesta typer av golvbeläggningar i passagerarfartyg och borriggar (oljeplattformar till havs) enligt IMO res. A687 (17). Produkten är "rattenmärkt" .

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång Åtgångstal 10 mm = 17 kg / m2 (6 kg med Leca® lättklinker)  Åtgångstal enligt GBR
Härdtid
För gångtrafik 2-3 timmar  
Min tjocklek 2 mm 10 mm med Leca® lättklinker
Max tjocklek 30 mm 100 mm med Leca® lättklinker
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C20 EN 13813
28 dygn Medel värde 27 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F7 EN 13813
28 dygn Medelvärde 8,5 MPa EN 13892-2
Utflyt    
Flytförmåga 135-145 mm Ring 50x22 mm (Gamla SS 923519)
Vattenhalt 17 % 4,3 liter per 25 kg säck

 

Instruktioner

Blandning

Weberfloor 4660 blandas med 4,3 liter rent vatten per 25 kg säck.(ca 17 %). Weberfloor 4660 bör läggas ut men en av Weber godkänd blandarpump. Det är också möjligt att använda tunna borrmskin och visp. Blandningstiden minimum 2 minuter för att erhålla en klumpfri flytande konsistens. I rumstemperatur har materialet en öppentid om 10 minuter massan är bearbetbar i 20 minuter. Vid pumpning skall vattenhalten kontrolleras med flyttest.(G:a SS 139219). Utflytvärdet skall vid rätt vattenhalt ligga mellan 135 och 145 mm. Kontrollera också att materialet är ordentligt blandat fritt från separation. Weberfloor 4660 kan blandas med lös Leca när låg vikt i tjocka skikt önskas. Blanda en säck Leca (ca 40 liter) i kornstorlek 2-6 mm med en 25 kg säck Floor 4660. Rekommenderad vattenmängd är 4,3 liter, varierar dock beroende på fuktinnehållet i Lecakulorna. Konsistensen skall vara jordfuktig. Vi rekommenderar användningen av en tvångsblandare för att blanda massan. Rekommenderad skikttjocklek med Leca® lättklinkerkulor är 10-100 mm och toppning måste ske med minst 6 mm weberfloor 4660.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och fritt från damm, fett eller andra föroreningar som kan reducera vidhäftningen. Stålplåt skall vara rostskyddad. Ythållfastheten hos underlaget bör inte understiga 1,0 MPa. Prima underlaget med primer weberfloor 4716 Primer spädd med vatten i förhållandet 5:1, applicera med gummiskrapa, roller, borste eller spruta på underlaget
För att primern skall kunna bilda film får inte temperaturen hos underlaget understiga +10°C. När man lägger materialet på isolering skall alla fogar i isoleringen och angränsande väggar vara omsorgsfullt tätade/tejpade. Armeringsnät med stångdiameter 4 mm och maska 100 mm läggs ut på isoleringen, För att undvika att armeringen flyter upp kan armeringsnätet fästas med stålsklips i isoleringen. Armeringsnäten sticks in i varandra med 50 mm överlapp. För att näten skall kunna ligga i samma plan måste stålstängerna i hörnen klippas av. För att försäkra sig om ett gott resultat skall omgivningstemperaturen ligga mellan +10 och +25°C. Vid högre respektive lägre temperatur, kommer hårdnande tiden att bli kortare respektive längre.

Applicering

Weberfloor 4660 pumpas ut på det rengjorda och primade underlaget. När massan läggs ut skall avståndet mellan väggarna sidledes inte vara större än 6-8 m. Om avståndet är större skall temporära avgränsare användas. Under utläggningen slätas ytan lätt med en tandad spackel. På ojämna eller lutande underlag kan det var nödvändigt att göra denna åtgärd inom 10-15 minuter efter det att massan lagts ut. Var alltid noga med att noga täta avloppsbrunnar, hål och slitsar innan utläggningen av massan påbörjas.

Material blandat med Leca skall avjämnas med rätskiva på avdragsbanor. Kompaktera och släta massan lätt med slät stålspackel. Om ytan skall beläggas med weberfloor 4660 inom 2-3 dygn är det inte nödvändigt att prima ytan.

Efterbehandling

Weberfloor 4660 är färdig för mattläggning 1-3 dygn efter utläggning. Ytan är då tillräckligt uthärdad för att limma matta. Den angivna tiden för mattläggning förutsätt ett gott uttorkningsklimat, omkring 20°C och 50 % RH och visst luftombyte. Ytan kan beläggas med keramiska plattor efter 4 timmar.

Praktiska tips

För att kontrollera att materialet har applicerats enligt tillverkarens avisningar, är det möjligt att mäta ythållfastheten. Efter 28 dygns härdning skall värdet vara >1MPa. Kontakta Weber för ytterliggare detaljer om mätmetod.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.