Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor Industri

weberfloor Industri
weberfloor Industri

Egenskaper

  • Pumpbar - snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande - möjliggör snabb installation
  • Plana golv - lättskötta golvƒ
  • Hög beständighet mot mekaniska belstningar - lång livslängd
  • Lämplig som underlag för härdplaster

Weberfloor Industri är en pumpbar snabbhårdnande avjämningsmassa baserad på specialcement, sand, kompletterande bindemedel, samt tillsatsmedel. Materialet uppnår hög ythållfasthet redan efter ett till tre dygn. Den färdiga ytan varierar i ytstruktur och färg beroende av aktuella råvaror, blandnings- och läggningsförhållanden. Weberfloor Industri är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen BVB. Weberfloor Industri är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F7-AR0,5 enligt EN 13813.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor Industri kan användas som ytskikt i lokaler med lätt industribelastning, industri med huvudsakligen fottrafik, trafik med handragna pallyftare samt enstaka truckrörelser. Materialet rekommenderas för avjämning av golv i industrilokaler som skall beläggas med härdplastbaserade beläggningar typ epoxi och akrylmassor och som avjämning och underlag för Weberfloor 4610 Industry Top eller Weberfloor 4630 Industry Lit på golv med extra höga belastningar. Weberfloor Industri rekommenderas främst på underlag av betong som rensats från föroreningar. Skikttjocklek 5-40 mm. 

Weberfloor Industri rekommenderas även som underlag för limmat homogent trägolv där kravet på underlagets ytdraghållfasthet är minst 2 MPa i skikttjocklek 8-40 mm.

Underlag

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Det dammsugna underlaget primas med weberfloor 4716 Primer. Primningen utförs i två omgångar. Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3 (på weberfloor 4600 Industry Base 1:10, 1:3). Underlagets temperatur får inte understiga +10°C. Härdningstid och uttorkningstid är starkt temperaturberoende.

Lagring

6 månader i torra utrymme och i obruten förpackning.

Förpackning

20 kg säck, 960 kg per pall

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång 1,7 kg /mm och m2  Enligt GBR-mätstandard
Härdtid
för gångtrafik 2-4 timmar  
för försiktig trafik 1 dygn  
för full trafik 1 vecka  
Min tjocklek 5 mm (8 mm vid beläggning med limmat homogent trägolv)  
Max tjocklek 40 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov 3,6-3,8 liter per 20 kg (18-19%)  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C30 EN 13813
28 dygn Medelvärde 36 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F7 EN 13813
28 dygn Medelvärde 9 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn < 0,5 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga 120-135 mm EN 12706
Flytförmåga 200-230 mm weber standard, metod 99:03 (ring 68x35 mm)
Flytförmåga 135 -150 mm Enl SS 923519 (ring 50x22 mm)
Ytdraghållfasthet > 2,0 MPa efter 28 dygn MPa  
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass A2fl -s1  EN 13501-1
Kemiska egenskaper
pH i uttorkat material Ca 11  
Nötningsmotstånd
Motståndsförmåga industrihjul Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt BCA klass AR0,5.
EN 13892-4

 

 

 

Instruktioner

Förberedelser

Underlaget skall ha en minsta ytdraghållfasthet om 1,5 MPa. Svaga och eftergivliga underlag, typ asfaltgolv, som inte kan förankra ytskiktets krymprörelser, måste avlägsnas. Krymprörelser i nygjuten betong bör ha avstannat, då genomgående sprickbildning annars kan uppstå. Rörelsefogar bör öppnas om de överspacklats. Avjämningsskiktet överbrygger inte rörelser i underlaget vid t ex krympfogar eller andra rörelsefogar.

Vid läggning på fria ytor i industrilokaler rekommenderas alltid att golvet avvägs före arbetets påbörjande och att golvet "punktas upp" så att massan pumpas mot givna höjder. Vid omsorgsfullt utförd höjdmarkering kan golv med ytterst små jämnhetsavvikelser erhållas.

Förbehandling

Temperaturen i arbetslokalen bör vara +10 till +25°C. Torrbruksmaterialet bör före läggningstillfället även förvaras i uppvärmt utrymme. Starkt nedkylt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa sig under blandningen. För hög temperatur i materialet förändrar massans flytegenskaper, t ex för tidig gelning. Weberfloor Industri blandas med ca 3,6-3,8 liter rent vatten per 20 kg säck (18-19%). Blandningen görs normalt med Webers automatiska blandarpumpar. Vid blandningen bör vattenhalten i massan kontrolleras genom provning av flytförmågan. Vid rätt vattenhalt skall flytförmågan ligga i intervallet 135 - 150 mm (SS 923519, ring 50x22 mm). Obs, tillsätt aldrig mera vatten än nödvändigt för att få ett tillfredsställande arbetsresultat. Vid flytprov skall också kontrolleras att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

 

 

Applicering

Den färdigblandade massan pumpas ut på underlaget i våder. Under läggning slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden avpassas till blandarpumpens kapacitet och läggningens tjocklek. Normal vådlängd är ca 8 - 10 m. Som avgränsare används lämpligen Weber avstängarlist. Massans medger även att golvet kan läggas i fall upp till ca 1,5 cm/m. Var alltid noga med att förse brunnar med erforderlig tätning innan avjämningsarbetet påbörjas. Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras, vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

Efterbehandling

Weberfloor Industri behöver inte efterbehandlas, men för att minska matrialets absorption av smuts och föroreningar samt att underlätta städning kan en ytbehandling göras genom påföring av weber vattenstopp/ytförstärkare. Ytbehandling påförs tidigast efter 1 dygn vid ett uttorkningsklimat om 20 grader och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften
Påföring görs 2 ggr med korthårig mopp i tunt skikt utspädd 1:1 med rent vatten.
Ytan bör inte täckas de första 24 timmarna efter applicering annars kan flammighet uppstå. Weberfloor Industri rekommenderas även som underlag för härdplaster. Lämplig härdtid innan ytbehandling alternativt härdplastbeläggning kan ske är minst 1 dygn per cm skikttjocklek vid 20 grader och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften. Vid limning av trägolv är torktiden en vecka per cm skikttjocklek.

Praktiska tips

För kontroll att materialet hanterats rätt på byggarbetsplatsen kan hållfasthetsbestämning göras genom uppmätning av avjämningsskiktets ytdraghållfasthet, enligt GBR-branschstandard. För avjämningsskikt som härdat en månad i rumstemperatur (ca +20°C) skall ytdraghållfastheten vara >2 MPa. Angiven ytdraghållfasthet gäller en yta som ej gjorts åverkan på Vid mätning efter kortare härdtid eller lägre härdtemperatur måste värdet enligt ovan reduceras. Ytbeskiktning: Det härdade materialet utgör - efter mekanisk slätning vid läggningen färdigt golv för lätt industri eller färdigt underlag för Weber Industrigolv eller för härdplastbeläggningar.

Obehandlade weberfloor industrigolv underhålls med främst torra städmetoder, exempelvis torrmoppning. Vid enstaka tillfällen kan de våtstädas genom exempelvis skurning med pH-neutrala skurmedel. Vattenmängden vid våtstädning ska vara begränsad och pölbildning för inte förekomma.
Är golven ytbehandlade med Weber Vattenstopp/Ytförstärkare underhålls de på samma sätt som obehandlade golv.
Är golven ytbehandlade med annan ytbehandling avsedd för cementbaserade golv ska man följa de städinstruktioner som följer med den valda ytbehandlingsmetoden.

Observera

Vid läggning på torra underlag i miljö som medger uttorkning och snabb genomhärdning av avjämningsmassan, ca +20°C och 50% RF kan beläggning av massan ske när ythållfastheten stigit till minst 1,5 MPa. Det brukar ta 1 - 4 dygn beroende av uttorkningsklimat och skikttjocklek. Vid limning av trägolv är torktiden ca. en vecka per cm skikttjocklek. Viktigt att notera är att weberfloor Industri inte kan kompensera för redan fuktiga underlag. En korrekt lagd avjämningsmassa bör inte slipas då slipning riskerar att minska ythållfastheten. Minsta tjocklek vid beläggning med härdplastmassa bör normalt ej understiga 3 mm, 5 mm om golvet kommer utsättas för trucktrafik. Observera att vid storkök ställs särskilda krav som måste tas hänsyn till vid både val av härdplast och dess tjocklek.
Vattenskadestabilitet: Det härdade materialet har god fuktstabilitet. Vid genomfuktning till vattenmättnad sjunker hållfastheten under normalvärden. Vid uttorkning återtar materialet full hållfasthet.

 

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i torra utrymme och i obruten förpackning.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.