Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4655 Industry Flow Rapid

weberfloor 4655 Industry Flow Rapid
weberfloor 4655 Industry Flow Rapid

Egenskaper

  • Pumpbar - snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande - möjliggör snabb installationsprocess
  • Väldigt plana golv - lättskötta golv
  • Hög beständighet mot mekaniska belastningar - lång livslängd
  • Målningsbar - hög objektsanpassning

Weberfloor 4655 Industry Flow Rapid är en pumpbar snabbhärdande självutjämnande avjämningsmassa avsedd som färdigt slitskikt eller underlag för epoxy och polyuretanbeläggning på industrigolv med lätt belastning. Vid önskemål om korta renoveringstider samt där höga krav på ytplanhet ställs är produkten särskilt lämpad. Ytan kan beträdas efter 1-2 timmar beroende av temperatur. Försiktig trafik kan ske efter 24 timmar och full trafik efter ca. en vecka. Ytbeläggning kan tidigast ske efter 24 timmar. Weberfloor 4655 är färdig för trafikbelastning och behöver normalt inte dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller av estetiska skäl behöva täckas med lämplig ytbehandling eller härdplastbeläggning. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4655 Industry Flow Rapid. Weberfloor 4655 Industry Flow Rapid är karakterisarad Polymermodifierad: CT-C30-F7-AR0,5 enligt EN 13813. weberfloor 4655 rekommenderas i Byggvarubedömningen BVB och är registrerad i Basta.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 4655 Industry Flow Rapid är en cementbaserad pumpbar avjämningsmassa avsedd som slitskikt eller underlag för härdplast och polyruetanbeläggningar i industriella miljöer med lättare industriell belastning. Skikttjocklek 5-30 mm.

 

Underlag

Betong
Cementbaserad  avjämningsmassa

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning. 

Förpackning

20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Matrialåtgång 1,7 kg/mm och m² Enligt GBR-mätstandard
Härdtid
för gångtrafik 2-4 timmar  
för försiktig trafik 1 dygn  
för full trafik ca 1 vecka  
   
Min tjocklek 5 mm  
Max tjocklek 30 mm  
 
Vattenbehov 4,0-4,2 liter per 20 kg (20-21%)  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C30 EN 13813
28 dygn Medelvärde 35 MPa  
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F7 EN 13813
28 dygn Medelvärde 10,5 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn < 0,50 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga 135-145 mm EN 12706 (ring 30x50 mm)
Flytförmåga 230-245 mm Weber standardmetod 99:03 (ring 35x68 mm)
Flytförmåga 150-160 mm Enligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
Ytdraghållfasthet > 1,5 MPa efter 28 dygn  GBR-branschstandard
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass A2fl -s1 EN 13501-1
Kemiska egenskaper
pH ca 11  
Nötningsmotstånd
Motståndsförmåga industrihjul  Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt BCA klass AR0,5
 EN 13892-4,

 

Instruktioner

Förberedelser

Vid förberedelser och läggning ska entreprenören genomföra Webers egenkontroll för industrigolv.
För bestämning av avjämningsbehovet samt markering av nivå färdigt golv före avjämningsarbetenas utförande görs en avvägning av golvet. För att uppnå föreskrivna toleranser bör underlaget avseende "storbuktighet" (vanligen mätlängd 2 m) och lutning uppfylla föreskrivna toleranser för färdig yta.
Materialet rekommenderas på underlag av betong eller cementbaserad avjämningsmassa. Ytdraghållfastheten på underlaget ska vara minst 1,0 MPa. Svaga och eftergivliga underlag, typ asfaltsgolv, måste avlägnas. Nygjuten betong ska ha en temperatur om 20 °C under 28 dygn innan avjämning sker. Krymprörelser i nygjuten betong bör ha avstannat, då genomgående sprickbildning annars kan uppstå. Rörelsefogar ska anordnas genom hela avjämningsskiktet och får ej överspacklas. Avjämningsskiktet överbrygger inte rörelser i underlaget vid t.ex. krympfogar eller andra rörelsefogar. Underlag med svackor och större ojämnheter ska rätas upp med ett baskikt, weberfloor 4600 Industry Base.Om det finns risk för rörelser i underlaget ska underlaget förstärkas med ett armeringsnät, t.ex. ståldiameter 5 mm och maskvidd 150 mm. Stålarmeringen bultas fast i underlaget och gjuts in i basskiktet.Underlag ska vid läggning uppvisa en torr yta samt ha en temperatur som överstiger 10 °C. RF-värdet i luft bör vara <70% för att uttorkning ska medges.Säckat material bör före läggningstillfället förvaras i rumstempererat uttrymme. Starkt nedkylt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa ut sig under blandningen. Vid låg temperatur <10 °C eller hög luftfuktighet >70% RF under härdningsskedet kan ljusa utfällningar uppkomma på ytan. För hög temperatur förändrar massans flytegenskaper, t.ex. för tidig gelning. Därför ska temperatur och RF-mätning utföras innan läggning påbörjas.

 

Blandning

Temperaturen i arbetslokalen bör vara mellan +10 och +25 °C. Weberfloor 4655 Industry Flow Rapid blandas med 21 % vatten, 4,2 liter per 20 kg säck. Vid blandning ska massans vattenhalt alltid kontrolleras genom provning av flytförmågan. Vid rätt vattenhalt ska flytförmågan vara 150-160 mm (enligt gamla SS 923519, ring 50x22 mm). Vid flytprov ska också kontrolleras att massan är väl sammanhållen och fri från separation. Tillsätt aldrig mer vatten än nödvändigt för att få ett fullgott resultat. Överdosering av vatten ger lägre hållfasthet vilket bl.a. ger en svagare yta samt högre krymp vilket ökar risken för sprickbildning.

 

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlaget primas med weberfloor 4716. Primningen utförs i två omgångar där primern borstas in i underlaget. Undvik pölbildning. Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3 (på nylagda basskikt 1:10 respektive 1:3). Primern ska ha torkat före utläggning av weberfloor 4655. Underlagets temperatur ska vid läggningstillfället överstiga 10 °C. Ytan på underlaget ska vara torr och luftfuktigheten ska medge bra uttorkning, då det annars finns risk för blåsbildning. Tar det mer än 3-4 timmar för primern att torka indikerar detta att uttorkningsförhållande är för dåliga, alternativt att underlaget inte förmår absorbera primern.

 

Applicering

Den färdigblandande massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Under läggningen bearbetas massan lätt med en tandad spackel. Vådlängden anpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjockleken. Vådlängden bör normalt inte överstiga tio till tolv meter. Ställs höga krav på planhet är det särskilt viktigt att läggningsbredden är liten. Som avgränsare används lämpligen Weber avstängarlist. Var noggrann med att förse brunnar med erforderlig tätning före avjämningsarbetets påbörjande. Detta för att undvika igensättning av avloppsledningar. Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar. Efterjusteringar efter det att massan har härdat kräver avancerad sliputrustning.

Efterbehandling

Det härdade materialet utgör färdigt golv för industri eller färdigt undergolv för härdplastbeläggningar och polyurtanbeläggningar. Beläggningstjocklek för härdplastbeläggningar bör normalt ej understiga 3 mm, 5 mm om golvet kommer att utsättas för trucktrafik. Observera att i storkök ställs särskilda krav som måste tas hänsyn till både vid val av härdplast och dess tjocklek. En korrekt lagd avjämningsmassa bör inte slipas då slipning riskerar att minska ythållfastheten. Om weberfloor 4655 ska utgöra färdig yta kan man för att minska materialets absorption av smuts och föroreningar samt för att underlätta städning utföra en ytbehandling. Ytbehandling görs genom påföring av weber vattenstopp/ytförstärkare.
Ytbehandlinge påförs tidigast efter 1 dygn beroende på uttorkningsklimat.
Påföringen görs 2 ggr med korthårig mopp i tunt skikt utspädd 1:1 med rent vatten.
Närmare beskrivning av ytbehandlingsmetoder och skötselinstruktioner finns i Weber Navigator Golv, alternativt kan de erhållas genom kontakt med Weber.

 

Praktiska tips

  • För kontroll att materialet hanterats rätt på byggarbetsplatsen kan hållfasthetsbestämning göras genom uppmätning av avjämningsskiktets tvärdraghållfasthet. Begär särskild information från Weber om mätmetod. För avjämningsskikt som härdat i rumsklimat (ca +20°C och 50% RF) skall ytdraghållfastheten vara >1,5 MPa efter 28 dygn. Angiven ytdraghållfasthet gäller en yta som ej gjorts åverkan på. Vid mätning efter kortare härdtid eller lägre härdtemperatur måste värdet enligt ovan reduceras.
  • För att undvika sprickbildning p.g.a. rörelser i väggar och genomföringar bör dessa förses med mjuk kantlist, weberfloor 4960. Kantlisten skärs av jäms med den färdiga golvytan och fylls med en elastiskt mjukfog.
  • Vid entreer bör man om det är praktiskt möjligt ha avtorkningsmattor för grovsmuts och textilmattor som suger upp fukt för att hålla golven fräschare och spara in på städning och underhåll.
  • Utrustning och verktyg kan spolas rena direkt efter användning. Hårdnat material måste avlägsnas mekaniskt.

Observera

Undvik att utsätta golvytan för drag och solljus under läggning samt 1-3 dygn därefter.

Eftersom produkten är ett cementbaserat material kan fina, knappt synbara sprickor inte uteslutas. Dessa sprickor påverkar emellertid inte golvets funktion. Färgskiftningar kan uppstå på den färdiga ytan beroende på rådande klimatförhållanden vid läggningstillfället samt att produkten är uppbygd av mineraliska bindemedel. Vid eventuella framtida lagningar måste man räkna med skillnad i färg och ytstruktur. Materialets fukttillstånd påverkar också utseendet.

Vid läggning på torra underlag i miljö som medger uttorkning och snabb genomhärdning av avjämningsmassan, ca +20°C och 50% RF kan beläggning av massan ske när ythållfastheten stigit till minst 1,5 MPa. Det brukar ta 1-3 dygn. Viktigt att notera är att weberfloor 4655 Industry Flow Rapid inte kan kompensera för redan fuktiga underlag.

Det härdade materialet har god fuktstabilitet. Vid genomfuktning till vattenmättnad sjunker hållfastheten under normalvärden. Vid uttorkning återtar materialet full hållfasthet.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten och kroppsvätskor. För skyddsutrustning samt övriga skyddsföreskrifter, se Säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

 

 

 

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning. 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.