Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4630 Industry Lit

weberfloor 4630 Industry Lit
weberfloor 4630 Industry Lit

Egenskaper

  • Pumpbar - snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande - möjliggör snabb installation
  • Plana golv - lättskötta golv
  • Mycket hög beständighet mot mekaniska belastningar - lång livslängd
  • Kan även användas i utomhusmiljö under tak

Weberfloor 4630 Industry Lit är en pumpbar avjämningsmassa med hög slagtålighet. Materialet innehåller specialcement, sand, extra hård ballast, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4630 Industry Lit har hög beständighet vid såväl rullande nötning som slipande nötning. Genom att minska vattentillsatsen kan en strävare yta hos det färdiga golvet erhållas. Under tak kan produkten användas utomhus på exempelvis lastkajer, garage och balkonger. Weberfloor 4630 Industry Lit är färdig för trafikbelastning och behöver normalt in dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller estetiska skäl behöva behandlas med lämlig ytbehandling. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för at uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4630 Industry Lit.

Weberfloor 4630 Industry Lit är karakteriserad Polymermodifierad CT-C30-F10-AR0,5 enligt EN 13813.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 4630 Industry Lit är avsedd för industrigolv med tung intensiv trafik. Under tak kan materialet används på exempelvis lastkajer, garage och balkonger. På golv där mycket höga krav på ytjämnhet och planhet ställs rekomenderas weberfloor 4610 Industry Top.

Underlag

  • Betong
  • Cementbaserad avjämningsmassa

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning. 

Förpackning

20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång 1,9 kg/mm och m2  Åtgångstal enligt GBR
Härdtid
för gångtrafik 2-4 timmar  
för försiktig trafik 1 dygn  
för full trafik 1 vecka  
Min tjocklek 7 mm  
Max tjocklek 20 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  Under tak
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov 3,2-3,4 l vatten per 20 kg (16-17%)  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C30 EN 13813
28 dygn Medelvärde 35 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F10 EN 13813
28 dygn Medelvärde 11 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn < 0,50 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga 180-200 weber Standard metod 99:03 (ring 35x68 mm)
Flytförmåga 120 - 130 gamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
Ytdraghållfasthet > 3,0 MPa efter 28 dygn MPa  
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass A2fl -s1  EN 13501-1
     
Rekommenderad vattenhalt 16-17 %  
Nötningsmotstånd
Motståndsförmåga industrihjul Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt BCA klass AR0,5.  
EN 13892-4
Frostbeständighet Ja Bronorm 88

 

Instruktioner

Förberedelser

Vid förberedelser och läggning av weberfloor 4630 Industry Lit ska entreprenören genomföra Webers egenkontroll för indusrigolv.
För bestämning av avjämningsbehovet samt markering av nivå för färdigt golv före avjämningsarbetenas utförande görs en avvägning av golvet . För att uppnå föreskrivna golvtoleranser bör underlaget avseende ”storbuktighet” (vanligen mätlängd 2 m) och lutning uppfylla föreskrivna golvtoleranser för färdig yta.
Säckat material bör före läggningstillfället förvaras i rumstempererat utrymme. Starkt nedkylt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa sig under blandningen. Vid låg temperatur < +10°C eller hög luftfuktighet  i lokalen >70 % RF under härdningsskedet kan ljusa utfällningar uppkomma på den härdade ytan. För hög temperatur i materialet förändrar massans flytegenskaper, t ex för tidig gelning. Därför skall temperatur och RF-mätning utföras innan läggning påbörjas.
Ythållfastheten på underlaget ska vara minst 1,5 MPa. Svaga och eftergivliga underlag, typ asfaltgolv, måste avlägsnas. Nygjuten betong ska ha en temperatur om 20 °C under 28 dygn innan avjämning sker. Krymprörelser i nygjuten betong bör ha avstannat då genomgående sprickbilning annars kan uppstå. Rörelsefogar ska anordnas genom hela avjämningsskiktet och får ej överspacklas. Avjämningsskiktet överbrygger inte rörelser i underlaget vid exempelvis krympfogar eller andra rörelsefogar. Underlag med svackor och större ojämnheter ska rätas upp med ett basskikt, weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base-Extra vid hårt belastade golv.
Om det finns risk för rörelser i underlaget ska underlaget förstärkas med ett stålarmeringsnät, t.ex. stångdiameter 5 mm och maskvidd 150 mm. Stålarmeingen bultas fast i underlaget och gjuts in i basmassan.
Underlaget ska vid läggning uppvisa en torr yta samt ha en temperatur som överstiger +10°C. RF i luft bör vara >70% för att uttorkning ska medges.

Blandning

Temperaturen i arbetslokalen bör vara mellan +10 och +25°C och underlagets temperatur ska överstiga +10°C. Weberfloor 4630 Industry Lit blandas med 3,2-3,4 liter rent vatten per 20 kg säck (16-17%). Vid blandning ska alltid vattenhalten i massan kontrolleras genom provning av flytförmågan. Vid rätt vattenhalt ska flytförmågan ligga i intervallet  180-200 mm (Weberstandard ring 35x68 mm). Vid flytprovet ska också kontrolleras att massan är väl sammanhållen och fri från separation. Tillsätt aldrig mer vatten än nödvändigt för att få ett färdigt resultat.

 

Weberfloor 4630 är något mer trögpumpad än vanlig golvavjämning. Vid pumpning med pumpbil ska mottrycket vara 25-30 bar. Lämplig slangläng är 40 m slang med 38 mm innerdiameter, alternativt 60 m slang med 20 m slang med 50 mm innerdiameter närmast pumpbilen och ytterligare 40 m slang med 38 mm innerdiameter. Vid behov av långa slanglängder kan ytterligare 20 m slang med 50 mm innerdiamter kopplas på närmast pumpbilen.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlaget primas alltid med weberfloor 4716. Primningen utförs i två omgångar där primern borstas in i underlaget. Undvik pölbildning.  Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3 (på nylagda basskikt, 1:10 respektive 1:3). Primern skall ha torkat före utläggning av weberfloor 4630 Industry Lit. Underlagets temperatur ska vid läggningstillfället överstiga +10°C. Ytan på underlaget skall vara torr och luftfuktigheten i lokalen skall medge god uttorkning, då det annars föreligger risk för blåsbildning i weberfloor 4630 Industry Lit. Tar det mer än 3-4 timmar för primern att torka indikerar detta att uttorkningsförhållandena är för dåliga, alternativt att underlaget inte förmår absorbera primern.

Applicering

Den färdigblandade massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Produkten är mer trögflytande än en konvemntionell avjämningsmassa. Därför rekommenderas en snabbare slangföring och kortare våder.

Under läggningen slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden avpassas till blandarpumpens flödeskapacitet och beläggningstjocklek. Vådlängden bör normalt inte överstiga fem till åtta meter utan särskilda avgränsare. Som avgränsare används lämpligen Weber avstängarlist. Snörslå alltid en rät linje vid klistring av avstängarlisten. Var noggrann med att förse brunnar med erforderlig tätning före avjämningsarbetets påbörjande, detta för att undvika igensättning av avloppsledningar. Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar. Efterjusteringar efter det att massan har härdat kräver avancerad sliputrustning. Temperaturen i arbetslokalen bör vara +10-25°C under läggning samt härdning. Sörj för god ventilation och undvik drag och direkt solljus.

Efterbehandling

För att minska materialets absorption av smuts och föroreningar samt underlätta städning kan en ytbehandling göras genom påföring av weber vattenstopp/ytförstärkare.
Ytbehandlingen påförs tidigast efter 1 dygn beroende på uttorkningsklimat.
Påföring görs 2 ggr med korthårig mopp i tunt skikt utspädd 1:1 med rent vatten.
Närmare beskrivning av ytbehandlingsmetoder och skötselinstruktioner finns i Weber Navigator golv, alternativt kan de erhållas genom kontakt med Weber.

Praktiska tips

  • För att minska risken för sprickbildning pga rörelser i väggar och genomföringar bör dessa förses med en mjuk kantlist, weberfloor 4960, alternativt weberfloor Kantlist med tejp. Kantlisten skärs av jämns med den färdiga golvytan och fylls med en elastisk mjukfog.
  • Vid entreer bör man om det är praktiskt möjligt, ha avtorkningsmattor för grovsmuts och textilmattor som suger upp fukt för att hålla golven fräschare och spara in på städning och underhåll.
  • Utrustning och verktyg kan spolas rena direkt efter användning. Hårdnat material måste avlägsnas mekansikt.

Observera

Undvik att utsätta golvytan för drag och solljus under och 1-3 dagar efter läggning.

Då produkten är ett cementbaserat material kan fina, knappt synbara sprickor inte uteslutas. Dessa sprickor sprickor påverkar emellertid inte golvets funktion. Färgskiftningar kan uppstå på en härdade ytan beroende på rådande klimatförhållanden vid läggningstillfället samt att produkten är uppbyggd av mineraliska bindemedel.

Det härdade materialet är vattenskadestabilt. Vid genomfuktning till vattenmättnad sjunker hållfasheten under normalvärde. Vid uttorkning återtar materialet full hållfasthet.

Vid använding av produkten i utomhusmiljö på exempelvis lastkajer ska golytan vara täckt med ett tak. Produkten måste då härda minst 28 dygn innan den kan utsättas för temperatur under noll grader.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten och kroppsvätskor. För skyddsutrustning och övriga skyddsföreskrifter, se Säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdant material utgör ingen fara för miljö och hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Bygvarudeklaration.

 

 

 

 

 

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning. 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.