Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4610 Industry Top

weberfloor 4610 Industry Top
weberfloor 4610 Industry Top

Egenskaper

 • Pumpbar - snabb och ergonomisk läggning
 • Snabbhärdande - möjliggör snabb installation
 • Väldigt plana golv - minimerar slitage på truckar samt möjliggör höga lager
 • Mycket bra beständighet mot mekanisk belastning - lång livslängd
 • Låga värden för kloridtransport - skyddar armering mot korrosion i utsatta miljöer

Weberfloor 4610 Industry Top är en pumpbar snabbhärdande, självutjämnande slitskiktsmassa för industrigolv som är baserad på specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4610 är färdig för trafikbelastning och behöver normalt inte ytbehandlas.

Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4610 Industry Top. Weberfloor 4610 Industry Top är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C35-F10-AR0,5 enligt EN 13813.

Allmänt

Användningsområde

För industrigolv med intensiv trafik med medeltung och tung rullande utrustning och höga krav på planhet. I industrier, lager och lokaler där det ställs höga krav på nötningsmotstånd och planhet.

Underlag

 • Betong
 • Cementbaserad avjämningsmassa

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning. 

Förpackning

20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Produktspecifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång 1,7 kg/mm och m² Åtgångstal enligt GBR
Härdtid
för gångtrafik 2-4 timmar  
för försiktig trafik 1 dygn  
för full trafik ca 1 vecka  
Min tjocklek 4 mm  
Max tjocklek 20 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov 4,0-4,2 liter per 20 kg (20-21%)  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C35 EN 13813
28 dygn Medelvärde 41 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F10 EN 13813
28 dygn Medelvärde 12 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn < 0,50 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga 135-145 mm EN 12706 (ring 30x50 mm)
Flytförmåga 230-245 mm Weber standard metod 99:03 (ring 35x68 mm)
Flytförmåga 150-160 mm Enligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
Ytdraghållfasthet > 3,0 MPa efter 28 dygn  
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass A2fl -s1 EN 13501-1
Kemiska egenskaper
pH i uttorkat material ca 11  
Nötningsmotstånd
Motståndsförmåga industrihjul

Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt BCA klass AR0,5.

 
EN 13892-4

 

 

Instruktioner

Förberedelser

Vid förberedelser och läggning av weberfloor 4610 Industry Top ska entreprenören genomföra Webers egenkontroll för industrigolv.
För bestämning av avjämningsbehovet samt markering av nivå för färdigt golv före avjämningsarbetenas utförande görs en avvägning av golvet. För att uppnå föreskrivna golvtoleranser bör underlaget avseende "storbuktighet" (vanligen mätlängd 2 m) och lutning uppfylla föreskrivna toleranser för färdig yta.
Ytdraghållfasthet på underlaget ska vara minst 1,5 MPa. Svaga och eftergivliga underlag, typ asfaltsgolv, måste avlägsnas. Nygjuten betong ska ha en temperatur om +20°C under 28 dygn innan avjämning sker. Krymprörelser i nygjuten betong bör ha avstannat då genomgående sprickbildning annars kan uppstå. Rörelsefogar ska anordnas genom hela avjämningsskiktet och får ej överspacklats. Avjämningsskiktet överbrygger inte rörelser i underlaget vid t ex krympfogar eller andra rörelsefogar. Underlag med svackor och större ojämnheter bör rätas upp med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base-Extra vid hårt belastade golv.


Om det finns risk för rörelser i underlaget ska underlaget förstärkas med ett armeringsnät, t.ex. stångdiameter 5 mm och 150 mm maskvidd. Stålarmeringen bultas fast i underlaget och gjuts in i basskiktet.
Underlagets ska vid läggningstillfället uppvisa en torr yta och ha en temperatur som överstiger +10°C. RF-värdet i luft bör vara <70% för att uttorkning ska medges.Säckat material bör före läggningstillfället förvaras i rumstempererat utrymme. Starkt nedkylt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa sig under blandningen. Vid låg temperatur < +10°C eller hög luftfuktighet >70% RFunder härdningsskedet kan ljusa utfällningar uppkomma på den härdade ytan. För hög temperatur förändrar massans flytegenskaper, t.ex. för tidig gelning. Därför ska temperatur och RF-mätning utföras innan läggning påbörjas.

 

Blandning

Temperaturen i lokalen bör vara mellan +10 och +25°C. Weberfloor 4610 Industry Top blandas med 4,0-4,2 liter rent vatten per 20 kg (20-21%). Vid blanding ska vattenhalten i massan kontrolleras genom provning av flytförmågan. Vid rätt vattenhalt ska flytförmågan ligga mellan 150-160 mm (enligt SS 923519). Vid flytprovet ska också kontrolleras att massan är väl sammanhållen och fri från separation. Tillsätt aldrig mer vatten än nödvändigt för att få ett färdigt resultat.

 

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlaget primas med weberfloor 4716. Primningen utförs i två omgångar där primern borstas in i underlaget. Undvik pölbildning. Den första primeningen späds 1:5, den andra 1:3 (på nylagda basskikt 1:10 respektive 1:3). Primern ska ha torkat före utläggning av weberfloor 4610 Industry Top. Underlagets temperatur ska vid läggningstillfället överstiga +10°C. Ytan på underlaget ska vara torr och luftfuktigheten i lokalen ska medge god uttorkning, då det annars finns risk för blåsbildning. Tar det mer än 3-4 timmar för primern att torka indikerar detta att uttorkningsförhållande är för dåliga, alternativt att underlaget inte förmår absorbera primern.

 

Applicering

Den färdigblandade massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Under läggningen slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden avpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Vådlängden bör normalt inte överstiga tio till tolv meter utan särskilda avgränsare. Önskar man få ett golv som är extremt plant (superjämnhet) är det särskilt viktigt att läggningsbredden är liten. Som avgränsare används lämpligen Weber avstängarlist. Snörslå alltid en rät linje vid klistring av avstängarlisten. Var alltid noggrann med att förse brunnar med erforderlig tätning före avjämningsarbetets påbörjande. Detta för att undvika igensättning av avloppsledningar. Den halvhärdade avjämningsmassan kan med lätthet formas eller skäras. Vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar. Efterjusteringar efter det att massan har härdat kräver avancerad sliputrustning.

Temperaturen i lokalen bör vara mellan +10 och +25°C under läggning och härdning. Sörj för god ventilation och undvik drag och direkt solljus.

Efterbehandling

För att minska materialets absorption av smuts och föroreningar samt underlätta städning kan en ytbehandling göras genom påföring av weber vattenstopp/ytförstärkare.
Ytbehandlingen påförs tidigast efter 1 dygn beroende på uttorkningsklimat.
Påföring görs 2 ggr med korthårig mopp i tunt skikt utspädd 1:1 med rent vaten.
Närmare beskrivning av ytbehandlingsmetoder och skötselinstruktioner finns i Weber Navigator golv, alternativt kan de erhållas genom kontakt med Weber.

Praktiska tips

 • Ytbeskiktning: Weberfloor 4610 Industry Top är färdig för trafikbelastning utan ytbeskikting, men kan med hänsyn till estetiska skäl eller kemisk belastning behöva täckas med lämpligt lacksystem. Vid lackning med vattenspädbara lacksystem, som är beroende av uttorkning, måste överytan vara väl uttorkad före applicering.
 • Golvtoleranser: som regel rekommenderas en avvägning av golvet för bestämning av avjämningsbehovet samt markering av nivå för färdigt golv före avjämningsarbetenas utförande. För att uppnå föreskrivna golvtoleranser bör underlaget avseende ”stor buktighet” (vanligen mätlängd 2 m) och lutning uppfylla föreskrivna golvtoleranser. I annat fall bör underlaget avjämnas med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base-Extra. För extremt plana golv (superjämnhet) bör höjdmarkeringen ske i ett rutnät med maskvidden 1 m. Vådlängden begränsas lämpligen till truckgångens bredd. Större svackor bör alltid först avjämnas med weberfloor 4600 Industry Base eller weberfloor 4602 Industry Base-Extra.
 • För att undvika sprickbildning till följd av rörelser i väggar och genomföringar bör dessa förses med en mjuk kantlist, weberfloor 4960.
 • Vid entreer bör man om det är praktiskt möjligt ha avtorkningsmattor för grovsmuts och textilmattor som suger upp fukt för att hålla golven fräschare och spara in på städning och underhåll.
 • Utrustning och verktyg kan spolas rena direkt efter användning. Hårdnat material måste avlägsnas mekaniskt.

Observera

Undvik att utsätta golvytan för drag och solljus under samt 1-3 dagar efter läggning.

Då produkten är ett cementbaserat material kan fina, knappt synbara sprickor inte uteslutas. Dessa sprickor påverkar emellertid inte golvets funktion. Färgskiftningar kan uppstå på den färdiga ytan beroende på rådande klimatförhållanden vid läggningstillfället samt att produkten är uppbyggd av mineraliska bindemedel. Materialets fukttillstånd påverkar också dess utseende. Vid eventuella framtida lagningar måste man räkna med skillnad i färg och ytstruktur.

Det härdade materialet är vattenskadestabilt. Vid genomfuktning till vattenmättnad sjunker hållfastheten under normalvärde. Vid uttorkning återtar materialet full hållfasthet.

Underhåll

Obehandlade Weber industrigolv underhålls med främst torra städmetoder, exempelvis torrmoppning. Vid enstaka tillfällen kan de våtstädas genom exempelvis skurning med pH-neutrala skurmedel. Vattenmängden vid våtstädning ska vara begränsad och pölbildning för inte förekomma.

Är golven ytbehandlade med Weber Vattenstopp/Ytförstärkare och vattenglas underhålls de på samma sätt som obehandlade golv.
Är golven ytbehandlade med annan ytbehandling avsedd för cementbaserade golv ska man följa de städinstruktioner som följer med den valda ytbehandlingsmetoden.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten. Hårdnat material utgör ingen fara för miljö eller hälsa. För skyddsutrustning och övriga skyddsföreskrifter, se Säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning. 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.