Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4602 Industry Base Extra

weberfloor 4602 Industry Base Extra
weberfloor 4602 Industry Base Extra

Egenskaper

 • Pumpbar - snabb och ergonomisk läggning
 • Snabbhärdande - möjliggör snabb installation
 • Plana golv - lättskötta golv
 • Hög beständighet mot mekaniska belstningar - lång livslängd
 • Målningsbar - hög objektsanpassning

weberfloor 4602 Industry Base Extra är en pumpbar snabbhårdnande avjämningsmassa baserad på specialcement, sand, kompletterande bindemedel, plast, polymerfibrer och tillsatsmedel. Ytan kan beträdas efter 2-4 timmar. Försiktig trafik kan ske efter 1 dygn och full trafik efter 1 vecka. weberfloor 4602 är färdig för trafikbelastning och behöver normalt inte dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller estetiska skäl behöva täckas med lämplig ytbehandling eller härdplastbeläggning. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4602 Industry Base Extra. weberfloor 4602 Industry Base Extra är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F7-AR0,5 enligt EN 13813.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 4602 Industry Base Extra kan användas som ytskikt i lokaler med lätt industribelastning, industri med huvudsakligen fottrafik, trafik med handdragna pallyftare samt enstaka truckrörelser. Materialet rekommenderas för avjämning av golv i industrilokaler som kan beläggas med härdplastbaserade beläggningar typ epoxi och akrylmassor eller som avjämning och underlag för weberfloor 4610 Industry Top och weberfloor 4630 Industry Lit på golv med höga belastningar. Skikttjocklek 5-40 mm.

Weberfloor 4602 rekommenderas även som underlag för limmat homogent trägolv där kravet på underlagets ytdraghållfasthet är minst 2 MPa i skikttjocklek 8-40 mm.

Underlag

 • Betong
 • Cementbaserad avjämningsmassa

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning. 

Förpackning

20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång 1,7 kg /mm och m2, åtgångstal enligt GBR  
Härdtid
för gångtrafik 2-4 timmar  
för försiktig trafik 1 dygn  
för full trafik 1 vecka  
Min tjocklek 5 mm (8 mm vid limning av homogent trägolv)  
Max tjocklek 40 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov 3,6-3,8 liter per 20 kg (18-19%)  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C30 EN 13813
28 dygn Medelvärde 36 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F7 EN 13813
28 dygn Medelvärde 9 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn < 0,50 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga 120-135 mm EN 12706
Flytförmåga 200-230 mm Weber standard metod 99:03 (ring 68x35 mm)
Flytförmåga 135 -150 mm gamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
Tvärdraghållfasthet > 2,0 MPa efter 28 dygn  
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass A2fl -s1  EN 13501-1
Kemiska egenskaper
pH Ca 11  
Fibrer Ja  
Nötningsmotstånd
Motståndsförmåga industrihjul Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt BCA, klass AR0,5.  
EN 13892-4

 

 

Instruktioner

Förberedelser

Vid förberedelser och läggning ska entreprenören genomföra Webers egenkontroll för industrigolv.

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlaget primas med weberfloor 4716. Primningen utförs i två omgångar där primern borstas in i underlaget. Undvik pölbildning. Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3 (på nylagda baskikt 1:10 respektive 1:3). Primern ska ha torkat före utläggning av weberfloor 4602. Underlagets temperatur ska vid läggningstillfället överstiga +10°C. Ytan på underlaget ska vara torr och luftfuktigheten ska medge bra uttorkning, då det annars finns risk för blåsbildning.

 

För bestämning av avjämningsbehovet samt markering av nivå färdigt golv före avjämningsarbetenas utförande görs en avvägning av golvet. För att uppnå föreskrivna toleranser bör underlaget avseende "storbuktighet" (vanligen mätlängd 2 m) och lutning uppfylla föreskrivna toleranser för färdig yta.

Säckat material bör före läggningstillfället förvaras i rumstempererat uttrymme. Starkt nedkylt material medför risk för produktens flytförmåga försämras. Vid låg temperatur < +10°C eller hög luftfuktighet >70% RF under härdningsskedet kan ljusa utfällningar uppkomma på ytan. För hög temperatur förändrar massans flytegenskaper, t.ex. för tidig gelning. Därför ska temperatur och RFmätning utföras innan läggning påbörjas.

 

 

Blandning

Temperaturen i lokalen bör vara mellan +10 och +25°C. Weberfloor 4602 Industry Base Extra blandas med ca 3,6-3,8 liter rent vatten per 20 kg säck (18-19%). Vid blandningen ska vattenhalten i massan kontrolleras genom provning av flytförmågan. Vid rätt vattenhalt skall flytförmågan ligga i intervallet 135 - 150 mm (SS 923519, ring 50x22 mm) alternativ 200-230 mm (ring 68x35 mm) . Tillsätt aldrig mera vatten än nödvändigt för att få ett tillfredsställande arbetsresultat. Vid flytprovet skall också kontrolleras att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

 

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlaget primas med weberfloor 4716. Primningen utförs i två omgångar där primern borstas in i underlaget. Undvik pölbildning. Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3 (på nylagda baskikt 1:10 respektive 1:3). Primern ska ha torkat före utläggning av weberfloor 4602. Underlagets temperatur ska vid läggningstillfället överstiga +10°C. Ytan på underlaget ska vara torr och luftfuktigheten ska medge bra uttorkning, då det annars finns risk för blåsbildning. Tar det mer än 3-4 timmar för primern att torka indikerar detta att uttorkningsförhållande är för dåliga, alternativt att underlaget inte förmår absorbera primern.

 

Applicering

Den färdigblandade massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Under läggning slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden avpassas till blandarpumpens kapacitet och läggningens tjocklek. Normal vådlängd är ca 8 - 10 m. Som avgränsare används lämpligen Weber avstängarlist. Massans konsistens medger även att golvet kan läggas i fall upp till ca 1,5 cm/m. Var alltid noga med att förse brunnar med erforderlig tätning innan avjämningsarbetet påbörjas. Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras, vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar. Temperaturen i lokalen bör vara +10-25 °C under läggning samt hädning. Sörj för god ventilation och undvik drag och solljus.

Efterbehandling

Det härdade materialet utgör färdigt golv för industri, färdigt undergolv för weberfloor 4610 Industry Top eller weberfloor 4630 Industry Lit eller färdigt undergolv för härdplastbeläggningar. Beläggningstjocklek för härdplastbeläggningar bör normalt ej understiga 3 mm, 5 mm om golvet kommer att utsättas för trucktraffik. Observera att vid storkök ställs särskilda krav som måste tas hänsyn till vid val av härdplast och dess tjocklek. En korrekt lagd avjämningsmassa bör inte slipas då slipning riskerar att minska ythållfastheten.
Om weberfloor 4602 ska utgöra färdig yta kan man för att minska materialets absorption av smuts och föroreningar samt för att underlätta städning göra en ytbehandling. Ytbehandling görs genom påföring av Weber vattenstopp/ytförstärkare. Ytbehandlingen påförs tidigast efter 1 dygn vid ett uttorkningsklimat om 20 grader och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.
Påföringen görs 2 ggr. med korthårig mopp i tunna skikt utspädd 1:1 med rent vatten..
Närmare beskrivning av ytbehandlingsmetoder och skötselinstruktioner finns i Weber Navigator Golv, alternativt kan de erhållas genom kontakt med Weber.

Rekommenderad torktid innan ytbehandling eller härdplastbeläggning kan ske är minst 1 dygn per cm skikttjocklek vid 20 grader och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.

Rekommenderas torktid innan limning av trägolv är en vecka per cm skikttjocklek.

 

Praktiska tips

 • För kontroll att materialet hanterats rätt på byggarbetsplatsen kan hållfasthetsbestämning göras genom uppmätning av avjämningsskiktets ytdraghållfasthet. Begär särskild information från Weber om mätmetod. För avjämningsskikt som härdat en månad i rumsklimat (ca +20°C och 50% RF) skall tvärdraghållfastheten vara >2 MPa efter 28 dygn. Angiven ytdraghållfasthet gäller en yta som ej gjorts åverkan på. Vid mätning efter kortare härdtid eller lägre härdtemperatur måste värdet enligt ovan reduceras.
 • För att minska risk för sprickbildning p.g.a. rörelser i väggar och genomföringar bör dessa förses med mjuk kantlist, weberfloor 4960, alternativt weberfloor Kantlist med tejp. Kantlisten skärs av jäms med den färdiga golvytan och fylls med en elastiskt mjukfog.
 • Vid entreer bör man om det är praktiskt möjligt ha avtorkningsmattor för grovsmuts och textilmattor som suger upp fukt för att hålla golven fräschare och spara in på städning och underhåll.
 • Utrustning och verktyg kan spolas rena direkt efter användning. Hårdnat material måste avlägsnas mekaniskt.

Observera

Undvik att utsätta golvytan för drag och solljus under läggning samt 1-3 dygn därefter.

Eftersom produkten är ett cementbaserat material kan fina, knappt synbara sprickor inte uteslutas. Dessa sprickor påverkar emellertid inte golvets funktion. Färgskiftningar kan uppstå på den färdiga ytan beroende på rådande klimatförhållanden vid läggningstillfället samt att produkten är uppbygd av mineraliska bindemedel. Vid eventuella framtida lagningar måste man räkna med skillnad i färg och ytstruktur. Materialets fukttillstånd påverkar också utseendet.

Vid läggning på torra underlag i miljö som medger uttorkning och snabb genomhärdning av avjämningsmassan, ca +20°C och 50% RF kan beläggning av massan ske när ythållfastheten stigit till minst 1,5 MPa. Det brukar ta 1 - 4 dygn beroende av uttorkningsklimat och skikttjocklek. Vid limning av trägolv är torktiden ca. en vecka per cm skikttjocklek. Viktigt att notera är att weberfloor 4602 Industry Base Extra inte kan kompensera för redan fuktiga underlag.

Det härdade materialet har god fuktstabilitet. Vid genomfuktning till vattenmättnad sjunker hållfastheten under normalvärden. Vid uttorkning återtar materialet full hållfasthet.

Underhåll

Obehandlade Weber industrigolv underhålls med främst torra städmetoder, exempelvis torrmoppning. Vid enstaka tillfällen kan de våtstädas genom exempelvis skurning med pH-neutrala skurmedel. Vattenmängden vid våtstädning ska vara begränsad och pölbildning för inte förekomma.
Är golven ytbehandlade med Weber Vattenstopp/Ytförstärkare underhålls de på samma sätt som obehandlade golv.
Är golven ytbehandlade med annan ytbehandling avsedd för cementbaserade golv ska man följa de städinstruktioner som följer med den valda ytbehandlingsmetoden.
 

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten och kroppsvätskor. För skyddsytrustning och övriga skyddsföruskrifter, se Säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning. 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.