Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4600 Industry Base

weberfloor 4600 Industry Base
weberfloor 4600 Industry Base

Egenskaper

 • Pumpbar - snabb och ergonimisk läggning
 • Snabbhärdande - möjliggör snabb installation
 • Hög beständighet - lång livslängd
 • Speciellt anpassad som basskikt till weber.floor Industry och Designprodukter

Weberfloor 4600 Industry Base är en snabbhårdnande och pumpbar avjämningsmassa. Materialet levereras som torrbruk baserat på specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4600 Industry Base är ett basmaterial för Weber Floor Industrigolvsprodukter och Designgolvsprodukter och skall alltid ytbeskitigas med lämplig weber industrigolvsprodukt. Produkten är snabbhärdande och kräver endast 8-24 timmar härdning innan primning och läggning av lämpligt ytmaterial kan ske. Weberfloor 4600 Industry Base är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F7 enligt EN 13813.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 4600 Industry Base är avsedd som underlagsmassa för weberfloor 4602, 4610, 4630, 4635 och weberfloor 4650 i miljöer med lätta eller medeltunga belastningar i skikttjocklek 5-60 mm. Materialet är även avsett för lastspridning på svaga betongunderlag. På golv med extra höga belastningar rekommenderas weberfloor 4602 Industry Base-Extra.

Underlag

 • Betong
 • Cementbaserad avjämningsmassa

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning

Förpackning

20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk

 

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång 1,7 kg / mm och m²  Åtgångstal enligt GBR
Härdtid
för gångtrafik 2-4 timmar  
Min tjocklek 5 mm  
Max tjocklek 60 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov 3,6 - 3,8 liter per 20 kg säck (18-19%)  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C30 EN 13813
28 dygn Medelvärde 36 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F7 EN 13813
28 dygn Medelvärde 8 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn < 0,50 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga 115-125 mm EN 12706
Flytförmåga 200-230 mm Weber standard metod 99:03 (ring 68x35 mm)
Flytförmåga 130-145 mm Enligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
Ytdraghållfasthet >1,5 MPa efter 28 dagar  
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass A2fl -s1  EN 13501-1
Kemiska egenskaper
pH i uttorkat material ca 11  
Fibrer Ja  

 

Instruktioner

Förberedelser

Vid förberedelser och läggning ska entreprenören genomföra Webers egenkontroll för industrigolv.

För bestämning av avjämningsbehovet samt markering av nivå för färdigt golv före avjämningsarbetenas utförande görs en avvägning av golvet. För att uppnå föreskrivna toleranser för färdigt golv bör basmassans weberfloor 4600 färdiga yta avseende "storbuktighet" (vanligen mätlängd 2 m) och lutning uppfylla föreskrivna toleranser för färdig yta.

Weberfloor 4600 Industry Base rekommenderas på underlag av betong eller cementbaserad avjämning. Ytdraghållfasthet hos underlaget bör vara minst 1,0 MPa. Svaga och eftergivliga underlag, typ asfaltgolv, måste avlägsnas. Nygjuten betong ska ha en temperatur om ca. 20 oC under 28 dygn innan avjämning sker. Krymprörelser i nygjuten betong bör ha avstannat, då genomgående sprickbildning annars kan uppstå. Rörelsefogar ska anordnas genom hela avjämningsskiktet och får ej överspacklas. Avjämningsskiktet överbrygger inte rörelser i underlaget vid t.ex. krympfogar eller andra rörelsefogar.

Om det finns risk för rörelser i underlaget ska underlaget förstärkas med ett armeringsnät, t.ex. ståldiameter 5 mm och maskvidd 150 mm. Stålarmeringen bultas fast i underlaget och gjuts in i weberfloor 4600.

Underlag ska vid läggning uppvisa en torr yta samt ha en temperatur som överstiger 10 oC. RF-värdet i luft bör vara <70% för att uttorkning ska medges.

Säckat material bör före läggningstillfället förvaras i rumstempererat uttrymme. Starkt nedkylt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa ut sig under blandningen. Vid låg temperatur < 10 oC eller hög luftfuktighet >70% RF under härdningsskedet kan ljusa utfällningar uppkomma på ytan. För hög temperatur förändrar massans flytegenskaper, t.ex. för tidig gelning. Därför ska temperatur och RF-mätning utföras innan läggning påbörjas.

Blandning

Temperaturen i arbetslokalen bör vara +10 - +30°C. Weberfloor 4600 Industry Base blandas med ca 3,6-3,8 liter rent vatten per 20 kg säck (18-19%). Vid blandningen ska vattenhalten i massan kontrolleras genom provning av flytförmågan. Vid rätt vattenhalt skall flytförmågan ligga i intervallet 130 - 145 mm (SS 923519 ring 50x22 mm) alternativ 200-230 mm (ring 68x35 mm) Tillsätt aldrig mer vatten än nödvändigt för att få ett tillfredsställande arbetsresultat. Vid flytprovet skall också kontrolleras att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlaget primas med weberfloor 4716 som späds 1:3, 1 del primer och 3 delar vatten. Primern borstas in i underlaget. Undvik pölbildning. Primern ska ha torkat före utläggning av weberfloor 4600. Underlagets temperatur ska vid läggningstillfället överstiga +10°C. Ytan på underlaget ska vara torr och luftfuktigheten ska medge bra uttorkning, då det annars finns risk för blåsbildning. Tar det mer än 3-4 timmar för primern att torka finns det risk för att uttorkningsförhållande är för dåliga alternativ att underlaget inte förmår absorbera primern.

 

 

Applicering

Den färdigblandade massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Under läggning slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden avpassas till blandarpumpens kapacitet och läggningens tjocklek. Normal vådlängd är ca 8 - 10 m. Som avgränsare används lämpligen Weber avstängarlist. Massans konsistens medger även att golvet kan läggas i fall upp till ca. 1,5 cm/m. Var alltid noga med att förse brunnar med erforderlig tätning innan avjämningsarbetet påbörjas. Den halvhärdade massan kan med lätthet formas eller skäras, vänta därför inte länge med erforderliga justeringar. Temperaturen i arbetslokalen bör vara mellan +10 och +30°C under läggning och härdning. Sörj för god ventilation och undvik drag och direkt solljus.

 

 

 

Praktiska tips

 • Beläggningstjocklek med weberfloor 4600 Industry Base väljs beroende på avjämningsbehov och last. Vid större tjocklekar och höga laster rådgör med Webers representant.
 • Weberfloor 4600 Industry Base ytbeskiktigas alltid med lämpligt slitskiktsmaterial. Före ytbeskiktning skall materialets överyta vara väl uttorkad. Tillse att det föreligger ett bra uttorkningsklimat i lokalen efter materialets utläggning. Normalt behövs minst 8 - 24 timmars härdning, beroende av tjocklek och temperatur, innan primning och utläggning kan ske med lämpligt ytmaterial. Primning på nylagd weberfloor 4600 görs i två omgångar, där primern späs 1:10 respektive 1:3.
 • Vid läggning på fria ytor i industrilokaler rekommenderas alltid att golvet avvägs före arbetets påbörjande och att golvet "punktas upp" så att massan pumpas mot givna höjder. Vid omsorgsfullt utförd höjdmarkering kan golv med ytterst små planhetsavvikelser erhållas.
 • För att undvika sprickbildning till följd av rörelser i väggar och genomföringar bör dessa förses med en mjuk kantlist, weberfloor 4960.
 • Utrustning och verktyg kan spolas rena direkt efter användning. Hårdnat material måste avlägsnas mekaniskt.

Observera

Undvik att utsätta golvytan för drag och solljus under läggning samt 1-3 dagar därefter.

Det härdade materialet har vid vattenskada god fuktstabilitet. Vid genomfuktning till vattenmättnad sjunker hållfastheten under normalvärde. Vid uttorkning återtar materialet full hållfasthet.

 

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten och kroppsvätskor. För skyddsytrustning och övriga skyddsföruskrifter, se Säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.