Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4032 super flow rapid DR

weberfloor 4032 super flow rapid DR
weberfloor 4032 super flow rapid DR

Egenskaper

  • Väldigt bra flytegenskaper
  • Pumpbar
  • Tidigt belägningsbar - ca 3 timmar
  • Dammreducerad
  • Skikttjocklek 1-10 mm

Weberfloor 4032 Super Flow Rapid DR är ett självutjämnande dammreducerat finspackel med mycket snabbt hårdnande speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas. Öppentiden är kort. Kornstorlek; 0,5 mm. Weberfloor 4032 är tredjepartskontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut , P-märkt och CE-märkt samt uppfyller AMA Hus:s krav. Weberfloor 4032 är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C35-F10 enligt EN 13813.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 4032 Fine Flow Rapid rekommenderas för finspackling i skikttjocklek 1 – 10 mm där önskemål finns om en tidig ytbeläggning. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

Underlag

Betong
Golvspånskiva
Sten/keramik
Golvgipsskiva
Lecabjälklag

Lagring

12 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Förpackning

20 kg säck
640 kg per pall

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång 1,6 kg/mm och m² Åtgångstal enligt GBR branschstandard
Mixing
Härdtid
för gångtrafik 1-2 tim  
Beläggningsbar* Ca 3 timmar* *Se förutsättningar under efterbehandling
Rekommenderad skikttjocklek 1-10 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
Dammreducerad Ja  
Vattenbehov 4,8-5,0 liter per 20 kg säck  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C35 EN 13892-2
28 dygn Medelvärde 44 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F10 EN 13813
28 dygn Medelvärde 14 MPa EN 13892-2
Vidhäftning
Vidhäftning 28 dygn 1,5 MPa EN 13813
Ytdraghållfasthet
Ytdraghållfasthet 28 dygn > 1,5 MPa GBR Branschstandard
Krympning
28 dygn < 0,5 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga 250-265 mm weber standard metod 99:03 (ring 35x68 mm)
Flytförmåga 150-168 mm Enligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass

A2fl-s1

EN 13501-1
Rekommenderad vattenhalt 24-25 %  
Emissionsvärden:
Ammoniak 1 dygn < 5 µg / m², h (28 dygn)  
Formaldehyd 1 dygn < 5 µg / m², h (28 dygn)  
TVOC 28 dygn < 200 µg / m², h  
TVOC sammansatta konstr 26 v kvot testprov/ref.prov <0,3  
Användningstid Ca 15 min  
Belastningsförmåga
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klass RWFC 250 (vid tjocklek 1-10 mm) tidig mattläggning - RWFC 450, uttorkning 1 vecka för 10 mm EN 13892-7
Tekniska godkännanden
P-märkning klass P1/P3 - se även bilaga  

Instruktioner

Blandning

Weberfloor 4032 blandas med 4,8 - 5,0 liter vatten (24-25%) per 20 kg säck. Blandningen utförs med vispförsedd borrmaskin eller mixer i minst 2 minuter. Blandarpump kan också användas. Färdigblandad massa är arbetbar i ca 15 minuter. I färdigblandad massa får ej ytterligare vatten tillsättas.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets ytdraghållfasthet skall överstiga 0,8 MPa. Betongunderlag primas med weberfloor 4716 spädd med tre delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna Floor 4716 Primers produktdatablad. Temperatur i lokal och underlag skall vara mellan +10°C och +25°C.

 

Applicering

Vid skikt 1–2 mm används slät spackel. Vid skikt 2-10 mm används tandad spackel eller piggroller. Eventuell finjustering i form av slipning eller ytterligare finspackling kan utföras så snart massan hårdnat tillräckligt.

Efterbehandling

Weberfloor 4032 är gångbar efter ca 1- 2 timmar. Före mattläggning skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Följ anvisningarna i AMA Hus. Weberfloor 4032 är mattläggningsbar efter ca 3 timmar, förutsatt att golvbeläggningen tål minst 85% RF och att underliggande konstruktion är uttorkad enligt aktuellt uttorkningskrav. Weberfloor 4032 kan i skikttjocklek 3-10 mm även beläggas med limmad parkett förutsatt en minsta torktid om två dygn. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat med +20°C, 50% RF och visst luftombyte.

Observera

Ska produkten beläggas med plastmatta, linoleummatta eller gummimatta i konstorsmiljö, sjukhusmiljö eller liknande miljöer rekommenderas en minska skikttjocklek om 2 mm.

Betongunderlag behöver alltid avjämnas innan mattlimmning sker för att säkerställa att limmning sker mot
ett lågalkaliskt underlag. På nygjuten betong som ofta är tät rekommenderar vi minst 10 mm avjämning för
att skapa ett lågalkalist underlag som kan absorbera limmets fukt.
På gammal betong rekommenderas ett skikt om minst 5 mm.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

12 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.