Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4031 super flow DR

weberfloor 4031 super flow DR
weberfloor 4031 super flow DR

Egenskaper

 • Väldigt bra flytegenskaper
 • Pumpbar
 • Beläggningsbar efter ca 1 dygn
 • Dammreducerad
 • 1-10 mm skikttjocklek

Weberfloor 4031 Super Flow DR är ett självutjämnande dammreducerat finspackel med lång öppentid speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas. Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri. Weberfloor 4031 super flow DR är tredjepartskontrollerad av SP och är P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 4031 Super Flow DR rekommenderas för finspackling i skikttjocklek 1 – 10 mm. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat  utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar. Produkten är fuktskadestabil, slagg- och kaseinfri. Weberfloor 4031 är tredjepartskontrollerad av SP och är P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB.

Underlag

 • Betong
 • Golvspånskiva
 • Sten/keramik
 • Golvgipsskiva
 • Leca-bjälklag

Lagring

12 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Förpackning

20 kg säck
640 kg per pall

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång 1,6 kg/mm och m² Åtgångstal enligt GBR-branschstandard
Kornstorlek < 0,5 mm  
Härdtid
för gångtrafik Ca 2-3 tim  
Beläggningsbart* Ca 1 dygn* *Se förutsättningar under efterbehandling
Max tjocklek 10 mm  
Rekommenderad skikttjocklek 1-10 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Dammreducerad Ja  
Vattenbehov 4,8-5,2 liter per 20 kg säck  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C20 EN 13813
28 dygn Medelvärde 35 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F6 EN 13813
28 dygn Medelvärde 7,5 MPa EN 13892-2
Ytdraghållfasthet
Ytdraghållfasthet > 1,2 MPa GBR Branschstandard
Krympning
28 dygn < 0,50 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga 250-265 mm weber standard metod 99:03 (ring 35x68 mm)
Flytförmåga 155-168 mm Enligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
Rekommenderad vattenhalt 24-26 %  
Användningstid ca 20 min  
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper / Brandklass A2fl s1 EN 13501-1
Belastningsförmåga
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klass RWFC 250 (vid tjocklek 1-10 mm) EN 13892-7
Tekniska godkännanden
P-märkning klass P3  

 

 

Instruktioner

Blandning

Weberfloor 4031 blandas med vatten 4,8 - 5,2  liter (24-26%) per säck om 20 kg. Blandningen utförs med vispförsedd borrmaskin eller mixer i minst 2 minuter till en klumpfri massa . Blandarpump kan också användas. Färdigblandad massa är arbetbar i ca 20 minuter. I färdigblandad massa får ej ytterligare vatten tillsättas.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets ytdraghållfasthet skall överstiga 0,5 MPa. Betongunderlag primas med weberfloor 4716 som spädes med tre delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna i produktbladet för primern. Temperatur i lokal och underlag skall vara mellan +10°C och +25°C.

 

Applicering

Vid skikt, 1–2 mm används slät spackel. Vid 2-10 mm skikt används tandad spackel eller piggroller. Eventuell finjustering i form av slipning eller ytterligare finspackling kan utföras så snart massan hårdnat tillräckligt.

Efterbehandling

Weberfloor 4031 är gångbar efter ca 2 – 3 timmar. Före mattläggning skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Följ anvisningarna i AMA Hus. Weberfloor 4031 är mattläggningsbar efter ca 1 dygn, förutsatt att golvbeläggningen tål minst 85% RF och att den underliggande konstruktionen är uttorkad enligt aktuella uttorkningskrav. Den angivna torktiden förutsätter ett uttorkningsklimat om +20°C, 50% RF och ett visst luftombyte.

Praktiska tips

Verktyg och maskiner rengörs från färskt material med vatten. Hårdnat material måste avlägsnas mekaniskt.

Observera

När produkten ska beläggas med plastmatta, linoleummatta eller gummimatta i kontorsmiljö, sjukhusmiljö eller liknande miljöer rekommenderas en minsta tjocklek om 2 mm.

Betongunderlag bör alltid avjämnas innan mattläggning skerför att säkerställa att limning sker mot ett
lågalkaliskt underlag. På nygjuten betong som ofta är tät rekommenderar vi minst 10 mm avjämning
för att skapa ett lågalkaliskt underlag som kan absorbera limmets fukt.
På gammal betong rekommenderas ett skikt på minst 5 mm.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

12 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Kvalitetskontroll

Produkten är  P-märkt, enligt SP/SITACs krav för P-märkning av golvavjämningsmassor och CE-märkt, se bilagor godkännandebevis för P-märkning samt CE-deklaration.

P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av SP/SITAC. Genom P-märkning säkras både miljö och kvalitetsaspekter av oberoende part. I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten både var avser innemiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper. En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls.  Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:

 • Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak.
 • Lukttest med krav på upplevd lukt.
 • Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
 • Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolhjul
 • Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av sekundära emissioner för golvkonstruktion.

Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.