Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor acoustic Ljudgolv

Egenskaper

  • Stegljudsdämpande
  • Luftljudsdämpande
  • Komplett undergolvsystem
  • Enkelt att applicera

weberfloor Acoustic är en stegljudsdämpande undergolv system med en bygghöjd från 45 mm. På ett standard betongbjälklag reducerar det stegljudsnivån ΔLw från 25 dB och

luftljudet ΔRw direkt med 8 dB vid 30 mm avjämningsmassa.

(VTT rapport No-S-02543-16).

Allmänt

Användningsområde

weberfloor Acoustic ljudgolv är främst avsett att användas i bostäder och offentliga lokaler. weberfloor Acoustic kan användas på alla typer av bärande underlag förutsatt att underlagen är plana och jämna. Bäst effekt fås om underlaget består av en tung konstruktion som exempelvis ett betongbjälklag. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar.

Systembeskrivning

weberfloor Acoustic är ett stegljudsdämpande undergolvssystem som hjälper till att skapa behagliga ljudmiljöer och som uppfyller aktuella ljudkrav i våra byggnader. Systemet består av weberfloor Acoustic ljudmatta och kantlister som tillsammans med Weber avjämningsmassa bildar ett plant stegljudsdämpande undergolv. weberfloor Acoustic ljudgolv är noga utprovat och rationellt att applicera och säkerställer därmed en god funktion. weberfloor Acoustic ljudgolv kan beläggas med alla vanligt förekommande golvbeläggningar. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade entreprenörer för läggning av ljudgolvssystem.

Ingående komponenter

I weberfloor Acoustic stegljudssystem ingår följande komponenter:

weberfloor Acoustic Ljudmatta
Kantlist: Floor Kantlist FK med tejp eller Stepisol Kantlist (optisol) enligt aktuella förutsättningar
Armering: Stålarmeringsnät NPS 5150, Floor Stålarmeringsnät eller Floor 4945 Glasfibernät enligt aktuella förutsättningar
Avjämningsmassa: Weber avjämningsmassa enligt aktuella förutsättning

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Förberedelser

Se till att underlaget är plant och jämt. Fogsprång och ojämnheter större än 3 mm tas bort genom exempelvis avjämning med Floor 4040 Combi Rapid DR. Före utläggning  ska golvytan rengöras och dammsugas.

Arbetsinstruktioner

weberfloor Acoustic rullas ut på underlaget och skarvas längsgående med den intregrerade skarvtejpen.
Se till att det inte blir glipor i det ljuddämpande skiktet vid skarvning.
Kantlisten appliceras mot fasta konstruktioner och rörgenomföringar.
Det är av yttersta vikt att tätningen är rätt utförd, så att inget läckage uppstår mellan avjämningen och fasta konstruktioner.
Detta för att undvika uppkomst av ljudbryggor.
Lägg ut armeringen.
Applicera avjämningsmassa. Arbetet ska utföras med hänsyn till överhöjningar så att minst 30 mm med Floor 140 Nova alternativt Floor 120 Reno DR erhålls över hela ytan. Avvägning sker genom "brukspunkter" eller genom markering mot anslutande väggar. Angivna tjocklekar gäller normala bostadsutrymmen.

Praktiska tips

För att minska risken för att kantresning ska uppstå på avjämningsmassan rekommenderas att ytan primas med Floor 4716 primer spädd 1:5 (1 del primer : 5 delar vatten) dagen efter läggning.

Observera

Under olika förutsättningar uppnås olika stegljudsnivåer. Faktorer som inverkar är bl.a. bjälklagskonstruktion, stegljudsdämpande skikt,  etc. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar för aktuellt fall.

Samtliga väggar och genomföringar ska förses med mjuk kantlist för att undvika ljudspridning. weberfloor Kantlist FK allternativ Stepisol Kantlist (Optisol kantlist) kan användas i samtliga ljudgolvslösningar. 

Armering sker med Weber Stålarmeringsnät eller stålarmeringsnät Ø5 s150 mm.
Armeringen läggs på underlaget med instick om cirka en maskvidd.
Vid skarv klipps armeringsstänger bort så att näten kan mötas i samma plan.
Som alternativ i normala bostadsutrymmen kan även Floor 4945 Glasfibernät användas. Floor 4945 läggs på underlaget, omlott om minst 50 mm. 

Tänk på att där avjämningsmassan tillsammans med ytbeläggningen bildar en skiva på det ljuddämpande weberfloor Acousticskiktet.
Avgränsning bör ske mellan varje rum i enskilda lägenheterså att avjämningsmassan inte är kontinuerlig under exempelvis väggar och trösklar och därmed kan leda ljud mellan de olika utrymmena.
Avjämningsmassan måste alltid avgränsas vid lägenhetsskiljande väggar och dörrar så att ljud inte kan spridas via avjämningsmassan in i lägenheten. 

 

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer