Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Stepisol ljudgolv

Egenskaper

  • Stegljudsdämpande
  • Finns i flera tjocklekar som ger olika stegljudsdämpning
  • Komplett undergolvsystem

Allmänt

Användningsområde

Weber Stepisol ljudgolv är främst avsett att användas i bostäder och offentliga lokaler. Stepisol kan användas på alla typer av bärande underlag förutsatt att underlagen är plana och jämna. Bäst effekt fås om underlaget består av en tung konstruktion som exempelvis ett betongbjälklag. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar.

Systembeskrivning

Weber Stepisol ljudgolv är ett stegljudsdämpande undergolvssystem hjälper till att skapa behagliga ljudmiljöer som uppfyller aktuella ljudkrav i våra byggnader. Systemet består av stegljudsskivor och kantlister som tillsammans med Weber avjämningsmassa bildar ett plant stegljudsdämpande undergolv. Weber Stepisol ljudgolv är noga utprovat och rationellt att applicera och säkerställer därmed en god funktion. Weber Stepisol ljudgolv kan beläggas med alla vanligt förekommande golvbeläggningar.Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade entreprenörer för läggning av ljudgolvssystem.

Ingående komponenter

I stepisol stegljudssystem ingår följande komponenter:

Stepisol stegljusskiva - tjocklek efter aktuella förutsättningar
Kantlist: Stepisol Kantlist (optisol), Floor 4960 Kantlist eller Floor Kantlist med tejp enligt aktuella förutsättningar
Skarvtätning : Floor 4940 Geotextile eller Floor Stepisol Skarvtejp
Armering: Stålarmeringsnät NPS 5150, Floor Stålarmeringsnät eller Floor 4945 Glasfibernät enligt aktuella förutsättningar
Avjämningsmassa: Weber avjämningsmassa enligt aktuella förutsättning
 

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Förberedelser

Se till att underlaget är plant och jämt. Fogsprång och ojämnheter större än 2 mm tas bort genom exempelvis avjämning med Floor 4040 Combi Rapid DR.

Före utläggning av Stepisolskivorna ska golvytan rengöras och dammsugas.
 

Arbetsinstruktioner

Weber kantlist används mot fasta konstruktioner och rörgenomföringar.

Lägg ut stepisolskivorna mot underlaget. Se till att föskjuta skarvarna med minst 200 mm så att inte fyra hörnor möts i en punkt.

Samtliga skarvar mellan Stepisolskivorna samt mellan Stepisolskivorna
och kantlisterna förseglas med Weber Skarvtejp, alternativt läggs Floor 4940 Geotextil över hela golvytan. Det är av yttersta vikt att tätningen är rätt utförd, så att inget läckage uppstår mellan avjämningen och fasta konstruktioner. Detta för att undvika uppkomst av ljudbryggor.

Lägg ut armeringen.

Applicera avjämningsmassa. Arbetet ska utföras med hänsyn till överhöjningar så att minst 30 mm med Floor 140 Nova alternativt minst 25 mm med Floor 120 Reno DR erhålls över hela ytan. Avvägning sker genom "brukspunkter" eller genom markering mot anslutande väggar. Angivna tjocklekar gäller normala bostadsutrymmen.

Praktiska tips

För att minska risken för att kantresning ska uppstå på avjämningsmassan rekommenderas att ytan primas med Floor 4716 primer spädd 1:5 (1 del primer : 5 delar vatten) dagen efter läggning.

Observera

Under olika förutsättningar uppnås olika stegljudsnivåer. Faktorer som inverkar är bl.a. bjälklagskonstruktion, stegljudsdämpande skikt, pågjutnings egenskaper, etc. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar för aktuellt fall.

Samtliga väggar och genomföringar ska förses med mjuk kantlist för att undvika ljudspridning. Weber Stepisol Kantlist (Optisol kantlist) kan användas i samtliga ljudgolvslösningar. Floor 4960 Kantlist och Floor Kantlist med tejp kan användas vid en tjocklek på Stepisol Ljudskiva upp till 10 mm.

Armering sker med Weber Stålarmeringsnät eller stålarmeringsnät Ø5 s150 mm. Armeringen läggs på underlaget med instick om cirka en maskvidd. Vid skarv klipps armeringsstänger bort så att näten
kan mötas i samma plan. Som alternativ i normala bostadsutrymmen kan även Floor 4945 Glasfibernät användas. Floor 4945 Glasfibernät läggs på underlaget, omlott om minst 50 mm. Glasfibernätet ska läggas i samma utläggningsriktning som fiberduken för att minimera risken för genomrinning av avjämningsmassan.

Tänk på att där avjämningsmassan tillsammans med ytbeläggningen bildar en skiva på det ljuddämpande Stepisolskiktet. Avgränsning bör ske mellan varje rum i enskilda lägenheter
så att avjämningsmassan inte är kontinuerlig under exempelvis väggar och trösklar och därmed kan leda ljud mellan de olika utrymmena. Avjämningsmassan måste alltid avgränsas vid lägenhetsskiljande väggar och dörrar så att ljud inte kan spridas via avjämningsmassan in i lägenheten. 
 

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.