Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Industrigolv: Medeltung industri

Egenskaper

Allmänt

Användningsområde

weber.floor 4610 Industry Top användas som ytskikt i lokaler med medeltung industribelastning och där huvudsakligen trucktrafik och pallyftare används. Materialet rekommenderas för avjämning av golv där smalgångslager används eller där det krävs stora krav på ytjämnhet.

Systembeskrivning

Rullande truckhjul är den allvarligaste belastningen för ett modernt industrigolv. Hjulens nötning gör att ett vanligt betonggolv börjar damma om man inte valt en god betongkvalitet, med hög tryckhållfasthet och behandlat ytan omsorgsfullt. Weber Industrigolv har hög motståndsförmåga mot både rullande och andra industriella belastningar och behöver inte dammbindas.

Underlag

Betong.

Ingående komponenter

  • weber.floor 4610 Industry Top
  • weber.floor 4716 primer
  • weber.floor 4600 Industry Base
     

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner


Förberedelse av underlagUnderlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning.

Priming
Underlaget primas med weber.floor 4716. Primningen utförs i två omgångar där primern borstas in i underlaget. Undvik pölbildning. Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3 (på nylagda baskikt 1:10 respektive 1:3). Primern ska ha torkat före utläggning av weber.floor 4610. Underlagets temperatur ska vid läggningstillfället överstiga 10ºC. Ytan på underlaget ska vara torr och luftfuktigheten ska medge bra uttorkning, då det annars finns risk för blåsbildning.

Avvägning av golvet
För bestämning av avjämningsbehovet samt markering av nivå färdigt golv före avjämningsarbetenas utförande görs en avvägning av golvet. För att uppnå föreskrivna toleranser bör underlaget avseende "storbuktighet" (vanligen mätlängd 2 m) och lutning uppfylla föreskrivna toleranser för färdig yta.

Förvaring av material
Säckat material bör före läggningstillfället förvaras i rumstempererat uttrymme. Starkt nedkylt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa ut sig under blandningen. Vid låg temperatur < 10ºC eller hög luftfuktighet >70% RF under härdningsskedet kan ljusa utfällningar uppkomma på ytan. För hög temperatur förändrar massans flytegenskaper, t.ex. för tidig gelning. Därför ska temperatur och RF-mätning utföras innan läggning påbörjas.

Efterbehandling

För att minska materialets absorption av smuts och föroreningar samt underlätta städning kan en ytbehandling göras. Närmare beskrivning av ytbehandlingsmetoder och skötselinstruktioner finns i Weber Floor Navigator, alternativt kan de fås genom kontakt med Weber.

Praktiska tips

Ytbeskiktning
weber.floor 4610 Industry Top är färdig för trafikbelastning utan ytbeskikting, men kan med hänsyn till estetiska skäl eller kemisk belastning behöva täckas med lämpligt lacksystem. Vid lackning med vattenspädbara lacksystem, som är beroende av uttorkning, måste överytan vara väl uttorkad före applicering. Golvtoleranser
Som regel rekommenderas en avvägning av golvet för bestämning av avjämningsbehovet samt markering av nivå för färdigt golv före avjämningsarbetenas utförande. För att uppnå föreskrivna golvtoleranser bör underlaget avseende ”stor buktighet” (vanligen mätlängd 2 m) och lutning uppfylla föreskrivna golvtoleranser. I annat fall bör underlaget avjämnas med weber.floor 4600 Industry Base eller weber.floor 4602 Industry Base Extra. För extremt plana golv (superjämnhet) bör höjdmarkeringen ske i ett rutnät med maskvidden 1 m. Vådlängden begränsas lämpligen till truckgångens bredd. Större svackor bör alltid först avjämnas med weber.floor 4600 Industry Base eller weber.floor 4602 Industry Base Extra. Undvik sprickbildning
För att undvika sprickbildning till följd av rörelser i väggar och genomföringar bör dessa förses med en mjuk kantlist, weber.floor 4960. Avtorkningsmattor i entréer
Vid entréer bör man om det är praktiskt möjligt ha avtorkningsmattor för grovsmuts och textilmattor som suger upp fukt för att hålla golven fräschare och spara in på städning och underhåll.

Observera

Undvik att utsätta golvytan för drag och solljus under samt 1-3 dagar efter läggning. Då produkten är ett cementbaserat material kan fina, knappt synbara sprickor inte uteslutas. Dessa sprickor påverkar emellertid inte golvets funktion. Färgskiftningar kan uppstå på den färdiga ytan beroende på rådande klimatförhållanden vid läggningstillfället samt att produkten är uppbyggd av mineraliska bindemedel. Materialets fukttillstånd påverkar också dess utseende. Vid eventuella framtida lagningar måste man räkna med skillnad i färg och ytstruktur. Det härdade materialet är vattenskadestabilt. Vid genomfuktning till vattenmättnad sjunker hållfasheten under normalvärde. Vid uttorkning återtar materialet full hållfasthet.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Ytdraghållfastheten på underlaget ska vara minst 1,5 MPa. Svaga och eftergivliga underlag, typ asfaltsgolv, måste avlägnas. Nygjuten betong skall vara minst 28 dygn innan avjämning sker. Krymprörelser i nygjuten betong bör ha avstannat, då genomgående sprickbildning annars kan uppstå. Rörelsefogar ska anordnas genom hela avjämningsskiktet och får inte överspacklas. Avjämningsskiktet överbrygger inte rörelser i underlaget vid t.ex. krympfogar eller andra rörelsefogar. Underlag med svackor och större ojämnheter ska rätas upp med ett basskikt, weber.floor 4600 Industry Base. Om det finns risk för rörelser i underlaget ska underlaget förstärkas med ett armeringsnät, t.ex. ståldiameter 5 mm och maskvidd 150 mm. Stålarmeringen bultas fast i underlaget och gjuts in i basskiktet.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.