Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Industrigolv: Lätt industri

Egenskaper

Allmänt

Systembeskrivning

Industrigolv med lätt belastning är golv i exempelvis lätt monteringsindustri för huvudsakligen fottrafik, handdragna pallyftare och enstaka körningar av lätt truck med luftgummihjul, total vikt mindre än 3,5 ton.

Användningsområde

weber.floor 4602 Industry Base Extra kan användas som ytskikt i lokaler med lätt industribelastning, industri med huvudsakligen fottrafik, trafik med handdragna pallyftare samt enstaka truckrörelser. Materialet rekommenderas för avjämning av golv i industrilokaler, storkök och som ska beläggas med härdplastbaserade beläggningar typ epoxi och akrylmassor.

Underlag

Betong.

Ingående komponenter

weber.floor 4602 Industry Base-Extra
weber.floor 4716 primer
 

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Förberedelse av underlag
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning.

Primning
Underlaget primas med weber.floor 4716. Primningen utförs i två omgångar där primern borstas in i underlaget. Undvik pölbildning. Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3 (på nylagda baskikt 1:10 respektive 1:3). Primern ska ha torkat före utläggning av weber.floor 4602. Underlagets temperatur ska vid läggningstillfället överstiga 10ºC. Ytan på underlaget ska vara torr och luftfuktigheten ska medge bra uttorkning, då det annars finns risk för blåsbildning.

Avvägning av golvet
För bestämning av avjämningsbehovet samt markering av nivå färdigt golv före avjämningsarbetenas utförande görs en avvägning av golvet. För att uppnå föreskrivna toleranser bör underlaget avseende "storbuktighet" (vanligen mätlängd 2 m) och lutning uppfylla föreskrivna toleranser för färdig yta.

Förvaring av material
Säckat material bör före läggningstillfället förvaras i rumstempererat uttrymme. Starkt nedkylt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa ut sig under blandningen. Vid låg temperatur < 10ºC eller hög luftfuktighet >70% RF under härdningsskedet kan ljusa utfällningar uppkomma på ytan. För hög temperatur förändrar massans flytegenskaper, t.ex. för tidig gelning. Därför ska temperatur och RFmätning utföras innan läggning påbörjas.

Efterbehandling

En korrekt lagd avjämningsmassa bör inte slipas då slipning riskerar att minska ythållfastheten. Om weber.floor 4602 ska utgöra färdig yta kan man för att minska materialets absorption av smuts och föroreningar samt för att underlätta städning göra en ytbehandling. Närmare beskrivning av ytbehandlingsmetoder och skötselinstruktioner finns i Weber Floor Navigator, alternativt kan de fås genom kontakt med Weber.

 

Praktiska tips

Hållfasthetbestämning
För kontroll att materialet hanterats rätt på byggarbetsplatsen kan hållfasthetsbestämning göras genom uppmätning av avjämningsskiktets tvärdraghållfasthet. Begär särskild information från Weber om mätmetod. För avjämningsskikt som härdat en månad i rumsklimat (ca +20°C och 50% RF) skall tvärdraghållfastheten vara >2 MPa efter 28 dygn. Angiven ytdraghållfasthet gäller en yta som ej gjorts åverkan på. Vid mätning efter kortare härdtid eller lägre härdtemperatur måste värdet enligt ovan reduceras. Undvika sprickbildning
För att undvika sprickbildning p.g.a. rörelser i väggar och genomföringar bör dessa förses med mjuk kantlist, Weber weber.floor 4960. Kantlisten skärs av jäms med den färdiga golvytan och fylls med en elastiskt mjukfog. Avtorkningsmattor i entréer
Vid entreér bör man om det är praktiskt möjligt ha avtorkningsmattor för grovsmuts och textilmattor som suger upp fukt för att hålla golven fräschare och spara in på städning och underhåll.

Observera

Undvik att utsätta golvytan för drag och solljus under läggning samt 1-3 dygn därefter. Eftersom produkten är ett cementbaserat material kan fina, knappt synbara sprickor inte uteslutas. Dessa sprickor påverkar emellertid inte golvets funktion. Färgskiftningar kan uppstå på den färdiga ytan beroende på rådande klimatförhållanden vid läggningstillfället samt att produkten är uppbygd av mineraliska bindemedel. Vid eventuella framtida lagningar måste man räkna med skillnad i färg och ytstruktur. Materialets fukttillstånd påverkar också utseendet. Vid läggning på torra underlag i miljö som medger uttorkning och snabb genomhärdning av avjämningsmassan, ca 20°C och 50% RF kan beläggning av massan ske när ythållfastheten stigit till minst 1,5 MPa. Det brukar ta 1 - 3 dygn. Viktigt att notera är att weber.floor 4602 Industry Base Extra inte kan kompensera för redan fuktiga underlag. Det härdade materialet har god fuktstabilitet. Vid genomfuktning till vattenmättnad sjunker hållfastheten under normalvärden. Vid uttorkning återtar materialet full hållfasthet.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Ytdraghållfastheten på underlaget ska vara minst 1,5 MPa. Svaga och eftergivliga underlag, typ asfaltsgolv, måste avlägnas. Nygjuten betong skall vara minst 28 dygn innan avjämning sker. Krymprörelser i nygjuten betong bör ha avstannat, då genomgående sprickbildning annars kan uppstå. Rörelsefogar ska anordnas genom hela avjämningsskiktet och får inte överspacklas. Avjämningsskiktet överbrygger inte rörelser i underlaget vid t.ex. krympfogar eller andra rörelsefogar. Underlag med svackor och större ojämnheter ska rätas upp med ett basskikt, weber.floor 4600 Industry Base. Om det finns risk för rörelser i underlaget ska underlaget förstärkas med ett armeringsnät, t.ex. ståldiameter 5 mm och maskvidd 150 mm. Stålarmeringen bultas fast i underlaget och gjuts in i basskiktet.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.