Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Designgolv

Egenskaper

 • Weber Design Colour är genomfärgade avjämningsmassor som finns i tio kulörer.

Allmänt

Systembeskrivning

Weber Design Colour är ett golvsystem där Webers genomfärgade golvavjämning 4650 Design Colour tillsammans med Webers ytbehandling Top matt bildar färdig golvyta med ett naturligt levande utseende. 

Användningsområde

 • Inomhus i torra utrymmen
 • Allmänna kommunikationsytor med lätt belastning, butiksytor och kontor.
 • Total installationstid ca 48 timmar

Underlag

Betong eller cementbaserad avjämning.

Ingående komponenter

 • weberfloor Top Matt
 • weberfloor Top primer
 • weberfloor 4650 Design Colour
 • weberfloor 4600 Industry Base
 • weberfloor 140 Nova
 • weberfloor 4716 primer
 • weberfloor 4960 kantlist
 • weberfloor Kantlist med tejp
   

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Maskiner och utrustning

 • weberfloor 4600 – Bulksystem, små pumpar
 • weberfloor 140 Nova – Bulksystem, små pumpar
 • weberfloor 4650 – Bulksystems, små pumpar

Arbetsinstruktioner

Förberedelse: Innan läggning av avjämningsmassan påbörjas måste befintligt underlag rengöras ordentligt.

 1. Avlägsna all gammal golvbeläggning, speciellt återstående mjuk golvbeläggning som PVC, linoleum, textil, även limmer och asfalt måste avlägsnas helt.
 2. Underlaget ska utgöras av betong eller cementbaserad avjämningsmassa som vid behov diamantslipas eller slungblästras för att skapa erforderlig yta.
 3. Noggrann dammsugning. 

Fogar:

 1. Lokalisera och kartlägg alla rörelsefogar och bredare sprickor i golvkonstruktionen. Det finns risk att dessa speglas/överförs till avjämningsmassan.
 2. Rörelsefogar anordnas genom hela golvkonstruktionen (hela sektionen av Weber golvmaterial, bas + toppskikt) genom användning av dilfogslister alternativ sågning som fogas med lämplig mjukfog.
 3. Arbetsfogar och sprickor, läckor och hål måste förfyllas före primning. Därefter kan eventuellt armeringsnät för basmassan läggas, se vidare avsnitt armering nedan.
 4. Om fogar inte förmodas röra sig, lämna dem utan vidare behandling. Fina mikrosprickor i färdig yta kan emellertid aldrig uteslutas.

Täta alltid golvbrunnar och genomföringar noga innan avjämningsarbetet påbörjas, annars riskeras igensättning av dessa. 
Mjuka kantremsor: Där rörelser kan ske mellan golv och väggar/pelare fästs en självhäftande mjuk kantlist kantlist weberfloor 4960, 5 mm i tjocklek mot alla vertikala konstruktioner, som väggar och pelare. Allternativ kan weberfloor Kantlist med tejp användas
Primning av underlag (betong eller cementbaserad avjämning):
Applicera två lager av primer Floor 4716, utspädd 1:5 och 1:3 (koncentrerad primer; vatten) på underlaget (betong eller cementbaserad avjämning). 1 Spädning 1:5 Överskottet stryks bort med mjuk borste. 2 Spädning 1:3 Överytan fuktas heltäckande med en korthårig mopp eller mjuk borste. - Primern borstas in i det rengjorda underlaget. Undvik pölar. Vid primning eftersträvas att en tunn heltäckande film bildas. - Sugande underlag kräver mer primer än icke sugande underlag.
Armering. Om tvivel finns angående underlagets hållfasthet eller om det föreligger risk för rörelse i existerande underlag, armera  basskiktet genom användning av fastskjutet armeringsnät. Ett stålarmeringsnät Ø 4-6 mm, maskvidd 100-150 mm bultas ner på underlaget med en bultpistol.
Lägg ut ett armeringsnätet med en maskas överlapp/instick.
Fäst varje nät med 1 - 6 bultar. Använd en bricka för att fixera varje stålarmeringsnät i gränsande hörna av nästa nät. Säkerställ att varje nät är ordentligt nerbultat för att undvika att det reser sig när någon går på det under applicering av avjämningsmassan.

 

Efterbehandling

Floor 4650 Design Colour ska med hänsyn till fläckresistens och städning ytbehandlas enligt följande:

weberfloor Top

Grundbehandling weberfloor Top primer 1 gång.

Ytfinish med weberfloor Top matt 2 gånger.

Se separat produktdatablad www.weber.se

 

Praktiska tips

Temporärt skydd
Skydda alltid det färdigställda golvet under byggtiden genom att täcka golvet med geotextil och skyddspapp och vid tyngre arbeten även lämpligt skivmaterial.

 • Observera att minsta väntetid innan man kan täcka golvet är 48 timmar vid 20°C.
 • Använd skydd av filtmaterial för att undvika att skivmaterial eller annat skyddsmaterial färgar av sig mot golvet.
 • Om golvet utsätts för hjultrafik och koncentrerade laster, täck golvet med filt samt hårdpressad träfiberskiva.
 • Vid enbart fottrafik, täck med filt samt skyddspapp, kartong eller motsvarande.
 • Tejpa inte direkt på golvytan.

Golvvärme
Golvvärme bör normalt inte användas i kombination med Weber Design Colour, då golvvärme medför ökad risk för krympsprickor.
Konstruktionsrörelser
OBS! Konstruktionsrörelser i byggnadsrstommen/golvstrukturen påverkar det estetiska golvet eftersom det kan öka risken för sprickor.

 • Sprickor relaterade till konstruktionsrörelser är vanligen breda och följer raka linjer.

Delytor med olika belastning och slitage

 • Delområden i tex. butiken är utsatt för olika belastning och slitage. Detta måste man ta hänsyn vid golvets rengöring och underhåll.
 • Entre'ytor med direkt anslutning till gatan bör alltid skyddas. Med en bra entre' kan man hålla golvet fräschare och spara in på både städning och underhåll.
 • Se vidare under dokument arbetsinstruktioner, viktig information om Design Colour och Zon indelningar

Anslutning till sammansättningsdetaljer
 
Alla anslutningar till t.ex. rulltrappor, hissar och elektriska uttag måste vara öppna antingen genom:

 • Användning av kantlist runt sammansättninsdetaljerna, toppskiktet fyllt med elastiskt mjukfog.
 • Eller genom inskärning av fogar som fylls med elastiskt mjukfog i förbindningslinjen mellan sammansättningsdetaljerna och golvbruket.

Renovering/tillbyggad

 1. Vid renovering eller tillbyggnad av golvområden, följ existerande fogar, spårmönster etc, eller om detta inte är möjligt, skär en rak fog.
 2. Ta bort material ner till den bärande konstruktionen, ursprungsunderlaget, eller ner till armeringen, om sådan har använts.
 3. Bygg upp den nya golvkonstruktionen enligt Webers allmänna specifikationer angående det berörda underlaget.

OBS! Det renoverade eller tillbyggda golvområdet kan skilja sig i färg i jämförelse mot den existerande toppskiktets yta, en skillnad som är orsakad av normal föråldring, nötning och slitageexponering.
 

Obligatoriska villkor

 • Alla Weber Design Colour ska appliceras av en Certifierad Weber Golventreprenör - Koncept (CWG-K)
 • Applicering ska utföras enligt specificerade arbetsinstruktioner. (Se sektion Arbetsinstruktioner i Weber Floor Navigator).
 • Weber och Certifierad Weber Golventreprenör ska meddelas senast 6 veckor före appliceringen av Design Colour för att kunna utföra de nödvändiga värderingarna av underlagets förhandsskick.
 • Certifierad Weber Golventreprenör ska använda Weber kvalitetssäkringssystem för Designgolv. (Se sektion Kvalitetssäkringssystem i Weber Floor Navigator).
 • Huvudentreprenören måste uppfylla förutsättningar för varje projekt. (Se sektion Kritiska områden i Weber Floor Navigator).
 • Varken Weber eller Certifierade Weber Golventreprenörer är ansvariga för eventuella skador orsakade av förändringar i byggnadskonstruktionen.
 • Huvudentreprenören måste garantera att det existerande underlagen uppfyller de specificerade kraven (för de använda produkterna) gällande hållfasthet och fuktnivå. Huvudentreprenören ska även tillse att erfoderliga applicerings- och torkvillkor uppfylls för de system och enskilda produkter som används.
 • Huvudentreprenören är ansvarig för belastningsberäkningar av bygg- och golvkonstruktionen beträffande den använda Designgolvskonstruktionen
 • Rengöring och underhåll av det färdiga golvet måste utföras enligt instruktionerna i avsnittet Ytbehandlingar i Weber Floor Navigator

 

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Se anvisningar på Weber Floor Navigator.

Ansvar av huvudentreprenören

 1. Anvisa erfoderlig vattentillförsel och elektricitet för pumpsmaskiner. 
 2. Anvisa erfoderlig beredning/installeringsområde för maskiner (silo och pumplastbilar)
 3. Anvisa erfoderlig containers för avfall.
 4. Anvisa erfoderlig förvaringsområden av torrbruksmaterial.
 5. Tillse förutsättningar på arbetsplatsen angående: läggningstemperatur, RF i luften, fuktnivå hos underlaget, och torkförhållanden enligt specifikationen som står i tillhörande Weber produktdatablad. Alla åtgärder som behövs för att verifiera att alla dessa villkor bemöts är huvudentreprenörens ansvar. 
 6. För att minska risken för krympsprickor, säkerställ att golvet inte utsätts för direkt solljus under läggning och torkning från t.ex fönster, och luftdrag, extern förvärmning, luftventilering eller luftkontitionering. 

Sprickor

 • Små fina sprickor < 0,2 mm kan uppstå i golvet. Sådana sprickor syns främst när golvet utsätts för väta, t.ex. i samband med våtstädning. Dessa sprickor är emellertid rent visuella skavanker och påverkar inte golvets vidhäftningsförmåga eller belastningskapacitet. 
 • Om hela byggnadskonstruktionen rör sig, t.ex. p.g.a. sättningar, eller om betongunderlaget rör sig, exempelvis krymper, kan genomgående sprickor i storleksordningen 0,2-2 mm uppstå eftersom avjämningsskiktet ofta inte kan överbrygga de krafter som uppstår. 
 • Sprickor kan även uppstå p.g.a. dålig vidhäftning eller om underlaget har svag ytstyrka. 

 

Obligatoriska villkor

 • Alla Weber Design Colour ska appliceras av en Certifierad Weber Golventreprenör - Koncept (CWG-K)
 • Applicering ska utföras enligt specificerade arbetsinstruktioner. (Se sektion Arbetsinstruktioner i Weber Floor Navigator).
 • Weber och Certifierad Weber Golventreprenör ska meddelas senast 6 veckor före appliceringen av Design Colour för att kunna utföra de nödvändiga värderingarna av underlagets förhandsskick.
 • Certifierad Weber Golventreprenör ska använda Weber kvalitetssäkringssystem för Designgolv. (Se sektion Kvalitetssäkringssystem i Weber Floor Navigator).
 • Huvudentreprenören måste uppfylla förutsättningar för varje projekt. (Se sektion Kritiska områden i Weber Floor Navigator).
 • Varken Weber eller Certifierade Weber Golventreprenörer är ansvariga för eventuella skador orsakade av förändringar i byggnadskonstruktionen.
 • Huvudentreprenören måste garantera att det existerande underlagen uppfyller de specificerade kraven (för de använda produkterna) gällande hållfasthet och fuktnivå. Huvudentreprenören ska även tillse att erfoderliga applicerings- och torkvillkor uppfylls för de system och enskilda produkter som används.
 • Huvudentreprenören är ansvarig för belastningsberäkningar av bygg- och golvkonstruktionen beträffande den använda Designgolvskonstruktionen
 • Rengöring och underhåll av det färdiga golvet måste utföras enligt instruktionerna i avsnittet Ytbehandlingar i Weber Floor Navigator

 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i separat produktblad för produkten under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer