Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Design Grinded Stone

Egenskaper

 • Design Colour är genomfärgade avjämningsmassor som finns i tio kulörer.
 • Design Grinded Stone har en specialballast med större mörkare korn där avjämningsmassan slipas så att ballastkornen framträder i en terazzoliknande yta.

Allmänt

Systembeskrivning

Weber Designgolv är ett system där genomfärgad golvavjämning fungerar utan annan ytbeläggning, för ett estetiskt utseende.
Weber Designgolv finns i två varianter.

Användningsområde

 • Varuhus, gallerier, kontor och affärer där en estetisk golvbeläggning önskas.
 • Total installationstid ca 48 timmar

Underlag

Betong eller cementbaserad avjämning.

Ingående komponenter

 • weber.floor 4650 Design Colour
 • weber.floor 4635 Design Grinded Stone
 • weber.floor 4600 Industry Base
 • weber.floor 4360 base flow rapid
 • weber.floor 4716 primer
 • weber.floor 4960 kantlist
   

Instruktioner

Maskiner och utrustning

 • weber.floor 4600 – Bulksystem, små pumpar
 • weber.floor 4650 – Bulksystems, små pumpar

Arbetsinstruktioner

Förberedelse av underlaget: Innan läggning av avjämningsmassan påbörjas måste befintligt underlag rengöras ordentligt.

 1. Avlägsna all gammal golvbeläggning, speciellt återstående mjuk golvbeläggning som PVC, linoleum, textil, även klister och asfalt måste avlägsnas helt.
 2. Det befintliga underlaget (betong, cementbaserad avjämningsmassa) slungblästras eller diamantslipas.
 3. Noggrann dammsugning. 

Fogar:

 1. Lokalisera och kartlägg alla rörelsefogar och bredare sprickor i golvkonstruktionen. Det finns risk att dessa speglas/överförs till avjämningsmassan.
 2. Rörelsefogar anordnas genom hela golvkonstruktionen (hela sektionen av Weber golvmaterial, dvs. bas + toppskikt) genom användning av fogprofiler.
 3. Arbetsfogar och sprickor, läckor och hål måste förfyllas före primning.
 4. Om fogar inte förmodas röra sig, lämna dem utan vidare behandling. 
 5. Om ett rutat fogmönster för visuell effekt används, justera fogmönstret för att passa med de identifierade fogarna i undergolvet.
 6. För att undvika igensättning ska golvbrunnar tätas noga innan avjämningsarbetet påbörjas. 


Kantlist:En kantlist (weber.floor 4960) (polyetylenskum), 3-5 mm i tjocklek, bör användas mot alla vertikala konstruktioner, som väggar och pelare. Primning av underlag (betong eller cementbaserad avjämning):
Applicera två lager av primer Floor 4716, utspädd 1:5 och 1:3 (koncentrerad primer; vatten) på underlaget (betong eller cementbaserad avjämning). OBS!
Vissa underlag kan behöva mer primning beroende på sin porositet.
Primern borstas in i det rengjorda underlaget. Undvik pölar. Vid primning eftersträvas att en tunn heltäckande film bildas.
Om tvivel finns angående underlagets hållfasthet, draghållfasthetsstyrka < 1.5 N/mm2 (MPa), eller risk för rörelse i existerande underlag, armera ALLTID basskiktet genom användning av fastskjutet armeringsnät. Ett stålarmeringsnät Ø 4-5 mm, maskvidd 100-150 mm bultas ner på underlaget med en bultpistol.

 1. Lägg ut ett stålarmeringsnät på underlaget. Placera nästa stålarmeringsnät intill det första nätet. Det andra nätet skjuts in i det första, säkerställ att järnen ligger bredvid varandra. I hörnor, där fler än två nät möts måste stänger kapas bort för att näten ska kunna ligga i ett plan.
 2. Fäst varje nät med 1 - 6 bultar. Använd en bricka för att fixera varje stålarmeringsnät i gränsande hörna av nästa nät. Säkerställ att varje nät är ordentligt nerbultat för att undvika att det reser sig när någon går på det under applicering av avjämningsmassan.

Efterbehandling

Floor 4650 Design Colour ska med hänsyn till fläckresistens och städning ytbehandlas enligt följande:

weber Floor Top

Grundbehandling weber floor Top primer 1 gång.

Ytfinish med weber floor Top matt 2 gånger.

Johnson Diversey
Grundbehandling med porfyllare, Jontec Technique free, 2 gånger.
Ytfinish med Jontec Matt Free (matt yta) eller Johntech Plaza (glansig yta) 2 gånger.

PLS
Grundbehandling med porfyllare, PLS Grundfix 2 gånger.
Ytfinish, PLS Grundvax, 2 gånger.

Flowcrete
2 strykningar med Flowcrete PU matt

Tag kontakt med Weber för närmare beskrivning av rekommenderade ytbehandlingssystem.

Praktiska tips

Tillfälligt skydd
OBS! Skydda alltid det färdiga golvet till allt byggnadsarbete i lokalen är avslutat. Minsta väntetid innan det färdiga golvet kan förses med en ytbehandling är 6-8 timmar vid 20°C.

 • Om golvet utsätts för belastning av hjultrafik och punktbelastning och risk för fallande verktyg, skydda golvet med 4-6 mm hårdpressade träfiberplattor.
 • Om golvet endast utsätts för gångtrafik, skydda golvet med papp eller liknande pappersmaterial.

Golvvärme
Ingen golvvärme bör användas i kombination med Weber Designgolv DuroColour eftersom golvvärme ökar risken för sprickor. Konstruktionsrörelser
OBS! Konstruktionsrörelser i byggnadsrstommen/golvstrukturen påverkar det estetiska golvet eftersom det kan öka risken för sprickor.

 • Sprickor relaterade till konstruktionsrörelser är vanligen breda och följer raka linjer.

Exponeringsnivåer av olika användningsområden 

 • Olika områden i en affär är utsatta för olika nivåer av trafik och slitage. Detta måste övervägas för rengörings- och underhållsprocedurer.
 • Vid ingångsområden med direkt tillträde till gatan utanför, bör alltid någon form av smutsskyddande matta användas.

Anslutning till sammansättningsdetaljer
 
Alla anslutningar till t.ex. rulltrappor, hissar och elektriska uttag måste vara öppna antingen genom:

 • Användning av kantlist runt sammansättninsdetaljerna, toppskiktet fyllt med elastiskt mjukfog.
 • Eller genom inskärning av fogar som fylls med elastiskt mjukfog i förbindningslinjen mellan sammansättningsdetaljerna och golvbruket.

Renovering/tillbyggad 

 1. Vid renovering eller tillbyggnad av golvområden, följ existerande fogar, spårmönster etc, eller om detta inte är möjligt, skär en rak fog.
 2. Ta bort material ner till den bärande konstruktionen, ursprungsunderlaget, eller ner till armeringen, om sådan har använts.
 3. Bygg upp den nya golvkonstruktionen enligt Webers allmänna specifikationer angående det berörda underlaget.

OBS! Det renoverade eller tillbyggda golvområdet kan skilja sig i färg i jämförelse mot den existerande toppskiktets yta, en skillnad som är orsakad av normal föråldring, nötning och slitageexponering.

Obligatoriska villkor

 • Alla Weber Designgolv ska appliceras av en Certifierad Weber Golventreprenör - Koncept (CWG-K)
 • Applicering ska utföras enligt specificerade arbetsinstruktioner. (Se sektion Arbetsinstruktioner i Weber Floor Navigator).
 • Weber och Certifierad Weber Golventreprenör ska meddelas senast 6 veckor före appliceringen av Designgolv för att kunna utföra de nödvändiga värderingarna av underlagets förhandsskick.
 • Certifierad Weber Golventreprenör ska använda Weber kvalitetssäkringssystem för Designgolv. (Se sektion Kvalitetssäkringssystem i Weber Floor Navigator).
 • Huvudentreprenören måste uppfylla förutsättningar för varje projekt. (Se sektion Kritiska områden i Weber Floor Navigator). 
 • Varken Weber eller Certifierade Weber Golventreprenörer är ansvariga för eventuella skador orsakade av förändringar i byggnadskonstruktionen.
 • Huvudentreprenören måste garantera att det existerande underlagen uppfyller de specificerade kraven (för de använda produkterna) gällande hållfasthet och fuktnivå. Huvudentreprenören ska även tillse att erfoderliga applicerings- och torkvillkor uppfylls för de system och enskilda produkter som används.
 • Huvudentreprenören är ansvarig för belastningsberäkningar av bygg- och golvkonstruktionen beträffande den använda Designgolvskonstruktionen
 • Rengöring och underhåll av det färdiga golvet måste utföras enligt instruktionerna i avsnittet Ytbehandlingar i Weber Floor Navigator

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Se anvisningar på Weber Floor Navigator.

Ansvar av huvudentreprenören

 1. Anvisa erfoderlig vattentillförsel och elektricitet för pumpsmaskiner. 
 2. Anvisa erfoderlig beredning/installeringsområde för maskiner (silo och pumplastbilar)
 3. Anvisa erfoderlig containers för avfall.
 4. Anvisa erfoderlig förvaringsområden av material.
 5. Tillse förutsättningar på arbetsplatsen angående: läggningstemperatur, RF i luften, fuktnivå hos underlaget, och torkförhållanden enligt specifikationen som står i tillhörande Weber produktdatablad. Alla åtgärder som behövs för att verifiera att alla dessa villkor bemöts är huvudentreprenörens ansvar. 
 6. För att minska risken för krympsprickor, säkerställ att golvet inte utsätts för direkt solljus under läggning och torkning från t.ex fönster, och luftdrag, extern förvärmning, luftventilering eller luftkontitionering. 

Sprickor

 • Små fina sprickor < 0,2 mm kan uppstå i golvet. Sådana sprickor syns främst när golvet utsätts för väta, t.ex. i samband med våtstädning. Dessa sprickor är emellertid rent visuella skavanker och påverkar inte golvets vidhäftningsförmåga eller belastningskapacitet. 
 • Om hela byggnadskonstruktionen rör sig, t.ex. p.g.a. sättningar, eller om betongunderlaget rör sig, exempelvis krymper, kan genomgående sprickor i storleksordningen 0,2-2 mm uppstå eftersom avjämningsskiktet ofta inte kan överbrygga de krafter som uppstår. 
 • Sprickor kan även uppstå p.g.a. dålig vidhäftning eller om underlaget har svag ytstyrka. 

Obligatoriska villkor

 • Alla Weber Designgolv ska appliceras av en Certifierad Weber Golventreprenör - Koncept (CWG-K)
 • Applicering ska utföras enligt specificerade arbetsinstruktioner. (Se sektion Arbetsinstruktioner i Weber Floor Navigator).
 • Weber och Certifierad Weber Golventreprenör ska meddelas senast 6 veckor före appliceringen av Designgolv för att kunna utföra de nödvändiga värderingarna av underlagets förhandsskick.
 • Certifierad Weber Golventreprenör ska använda Weber kvalitetssäkringssystem för Designgolv. (Se sektion Kvalitetssäkringssystem i Weber Floor Navigator).
 • Huvudentreprenören måste uppfylla förutsättningar för varje projekt. (Se sektion Kritiska områden i Weber Floor Navigator). 
 • Varken Weber eller Certifierade Weber Golventreprenörer är ansvariga för eventuella skador orsakade av förändringar i byggnadskonstruktionen.
 • Huvudentreprenören måste garantera att det existerande underlagen uppfyller de specificerade kraven (för de använda produkterna) gällande hållfasthet och fuktnivå. Huvudentreprenören ska även tillse att erfoderliga applicerings- och torkvillkor uppfylls för de system och enskilda produkter som används.
 • Huvudentreprenören är ansvarig för belastningsberäkningar av bygg- och golvkonstruktionen beträffande den använda Designgolvskonstruktionen
 • Rengöring och underhåll av det färdiga golvet måste utföras enligt instruktionerna i avsnittet Ytbehandlingar i Weber Floor Navigator

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer