Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 320 snabbslipsats pumpbar

weberfloor 320 snabbslipsats pumpbar
weberfloor 320 snabbslipsats pumpbar

Egenskaper

  • Pumpbart
  • Tidigt beläggningsbart
  • Lämpligt för tjocka skikt
  • Lämplig för fallbyggnad

Weberfloor 320 Snabbslipsats är ett pumpbart snabbhårdnande cementbruk som ger en något grövre ytstruktur än vanliga avjämningsmassor. Före mattläggning bör ytan primas och finspacklas med ett lågalkaliskt finspackel. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, natursand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fri från slagg och kasein. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Materialet pumpas med Weber blandarpumpar. Den härdade produkten är fuktskadestabil.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 320 Snabbslipsats rekommenderas för användning inomhus vid läggning av fall i exempelvis våtrum. Materialet är tjockflytande och kan därför även användas att ytbinda grov Leca före beläggning med ett självbärande skikt av samma material.

 

Underlag

Betong Trä Sten/keramik Lättbetong Homogen PVC
Lecabjälklag

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Förpackning

20 kg säck, 960 kg per pall

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång Åtgångstal (enligt GBR)
5 mm = 9 kg/m²
10 mm = 18 kg/m²
Härdtid
för gångtrafik 2-3 tim
Min tjocklek 20 mm
Max tjocklek 100 mm
Rekommenderad skikttjocklek 20-100 mm
Vattenbehov Ca 2,8 liter per 20 kg säck
Användningsområde
För inomhusbruk Ja
För utomhusbruk Nej
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C 20
28 dygn >20 MPa
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F 5
28 dygn 5 MPa
Krympning
28 dygn <0.06 %
Utflyt
Flytförmåga 110-120 mm enligt gamla SS 923519 mätring 50x22 mm
Flytförmåga 170-195 mm enligt weber standard 68x35 mm
Kemiska egenskaper
pH i uttorkat material 10.5-11.0
Rekommenderad vattenhalt 14 %
Expansion vid vattenlagring 0,05-0,06 %

 

Instruktioner

Blandning

Materialet kan såväl blandas och läggas för hand som blandas med Webers automatiska blandarpumpar och pumpas fram till läggningsplatsen. Vid blandning ställes vattenhalten in på 14% vatten (2,8 liter per 20 kg säck). Rätt vattenhalt kontrolleras med flytprov. Flytförmågan vid flytprovet skall vara 110 - 120 mm (SS 923519 flytring 50x22 mm) eller 170-195 mm (Weber standardring 68x35 mm). Kontrollera vid flytprovet att massan är väl blandad och fri från separation. Vid inställning av vattenflödet skall detta inställas på lägsta möjliga utan men för massans flytförmåga och pumpbarhet. Vid pumpning av massan skall slangdiametern vara minst 32 mm och slanglängden bör inte överstiga 40 m.

 

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Betongunderlag primas med weberfloor 4716 som spädes med 3 delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna på produktbladet för primern. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan +10 och +25°C.

Applicering

Vid utläggning av massan skall slangändan vara försedd med en efterbehandlare. Vid utläggning av massan skall utläggningen påbörjas vid höjdpunkterna och massan får rinna mot lågpunkterna. Under läggningen slätas ytan med en tandad spackel samtidigt som avjämningsmassan förs upp mot höjdpunkterna.
Var alltid nogrann med att täta brunnar före utläggning av massan!

Efterbehandling

På torrt underlag är weberfloor 320 mattläggningsbar ca 2 dygn efter läggning. Ytan har då härdat tillräckligt för applicering av ytbeläggning. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat med ca +20°C och 50% RF och visst luftombyte. Trägolv och andra fuktkänsliga golvbeläggningsmaterial bör som regel läggas med lämplig fuktspärr.

Observera

Weberfloor 320 är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattet binds kemiskt på sikt. Detta möjliggör en tidig mattläggning förutsatt att RF% i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus. Föreligger specifikt krav på RF i färdig golvkontruktion tag kontakt med Weber innan sådan mätning sker.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.