Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 319 snabbslipsats fin

weberfloor 319 snabbslipsats fin
weberfloor 319 snabbslipsats fin

Egenskaper

  • Lämplig för fallbyggnad
  • Lämplig för tjocka skikt 15-100 mm
  • Tidigt beläggningsbar
  • Jordfuktig konsistens

Weberfloor 319 är ett snabbhårdnande cementbruk för golv som ger liknande struktur som avjämningsmassor vilket innebär att ytan inte behöver finspacklas. Materialet levereras som torrbruk bestående av lågalkaliskt blandcement, natursand, kompletterande bindemedel och tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 319 är lämplig för användning i bostäder, våtrum, kontor och offentlig miljö inomhus där särskilda krav ställs på god ytstyrka och snabbhet. Skikttjocklek 15-100 mm. Weberfloor 319 kan användas i flytande konstruktion med minsta skikttjocklek 40 mm upp till 10 m2 yta.

Underlag

Betong
Sten/keramik
Dolomitkross (3-5 mm)

Lagring

9 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Förpackning

20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Produktspecifikation
MaterialåtgångÅtgångstal (enligt GBR) 5 mm = 9 kg/m² 10 mm = 18 kg/m²
Härdtid
för gångtrafik1-3 tim 
Min tjocklek15 mm 
Max tjocklek100 mm 
Rekommenderad skikttjocklek15-100 mm 
Användningsområde
För inomhusbrukJa 
För utomhusbrukNej 
Tryckhållfasthet
TryckhållfasthetsklassC 16EN 13813
28 dygnMedelvärde 31  MPaEN 13892-2
Böjdraghållfasthet
BöjdraghållfasthetF 3EN 13813
28 dygnMedelvärde 5,5 MPaEN 13892-2
Krympning
28 dygn<0.05 % 
Kemiska egenskaper
pH i uttorkat materialCa 11 
Rekommenderad vattenhalt10 % 
Användningstidca 20-30 min 

 

Instruktioner

Förberedelser

Materialet blandas med automatblandare, tvångsblandare, tombola eller borrmaskin och visp.

Blandning

Weberfloor 319 blandas med ca 2,0 liter vatten per säck om 20 kg (10%). Blandningen av bruket görs normalt i en automatblandare, tvångsblandare, tombola eller med borrmaskin och visp i minst 2 minuter. Vid rumstemperatur är det färdigblandade bruket arbetsbar i ca 20 - 30 minuter. I färdigblandat bruk får ej ytterligare vatten tillsättas.

Förbehandling

Rengöring, priming: Underlaget ska vara rent och fritt från damm cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Betongunderlaget primas med weberfloor 4716 som späds med 3 delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna på produktblad för primer. Därefter läggs bruket innan primern torkat, ”vått i vått”. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan + 10 och +25°C. En nygjuten betongplatta bör ej, med hänsyn till sprickbildning på grund av betongens krympning och plattans eventuella sättningar, avjämnas tidigare än ca en månad efter plattans gjutning.

 

Applicering

Det färdigblandade bruket fördelas ut på underlaget och dras av med rätskiva på läkt eller stålrör med önskad tjocklek. Ytan kan brädrivas eller stålglättas efter komprimering. I våtrum och andra utrymmen med fall lägges en läkt eller stålrör utmed vägg. Bruket dras mot golvbrunn eller annan önskad lågpunkt. Var alltid noga med att förse brunnar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar.

Efterbehandling

Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas. På torrt underlag är weberfloor 319 mattläggningbar efter 1 dygn. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på ca +20°C, 50%-RF och visst luftombyte. Trägolv bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspärr.

Observera

Weberfloor 319 är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattet binds kemiskt på sikt. Detta möjliggör en tidig mattläggning förutsatt att RF% i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus. Föreligger specifikt krav på RF i färdig golvkontruktion tag kontakt med Weber innan sådan mätning sker.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

9 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.