Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 318 snabbslipsats grov

weberfloor 318 snabbslipsats grov
weberfloor 318 snabbslipsats grov

Egenskaper

  • Lämplig för fallbyggnad
  • Lämplig i tjocka skikt
  • Tidigt beläggningsbar
  • Jordfuktig konsistens

WeberFloor 318 är ett snabbhårdnande golvbruk som ger en något grövre struktur än avjämningsmassor. Ytan har behov av att primas och finspacklas före mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement och kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är slagg- och kaseinfri samt fuktskadestabil.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 318 är lämplig för användning i bostäder, våtrum, kontor och offentlig miljö inomhus där särskilda krav ställs på snabb ythållfasthet för tidig mattläggning. Skikttjocklek 20-150 mm. Weberfloor 318 kan även användas i flytande konstruktion med minsta skikttjocklek 40 mm upp till 10 m2 yta.

 

Underlag

Betong
Sten/Keramik

Lagring

9 månader i torra utrymen och obruten förpackning.

Förpackning

20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Produktspecifikation
Materialåtgång Åtgångstal (enligt GBR)
5 mm = 9 kg/m²
10 mm = 18 kg/m²
 
Härdtid
för gångtrafik 1-3 tim  
Beläggningsbar 1-2 dygn Upp till 100 mm 1 dygn
Upp till 150 mm 2 dygn
Min tjocklek 20 mm  
Max tjocklek 150 mm  
Rekommenderad skikttjocklek 20-150 mm  
Vattenbehov Ca 1,6 liter per 20 kg säck  
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C20 EN 13813
28 dygn Medel 35 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F4 EN 13892-2
28 dygn Medel 6,5 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn <0,50 mm/m  
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass A2fl -s1  
Kemiska egenskaper
pH i uttorkat material Ca. 11  
Rekommenderad vattenhalt 8 %  
Expansion vid vattenlagring < 0,5 mm/m  
Användningstid 30-40 min  

 

 

Instruktioner

Förberedelser

Materialet blandas med automatblandare, tvångsblandare, tombola eller borrmaskin och visp.

Blandning

Weberfloor 318 blandas med ca 1,6 liter vatten per säck om 20 kg (8%) och får ej överdoseras. Blandningen av bruket görs normalt i en automatblandare, tvångsblandare, tombola eller med borrmaskin och visp i minst 2 minuter. Vid rumstemperatur, ca. +20°C, är det färdigblandade bruket arbetsbart i ca 30 - 40 minuter. I färdigblandat bruk får ytterligare vatten ej tillsättas.

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Betongunderlaget primas med weberfloor 4716 som späds med 3 delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna på produktblad för primer. Därefter läggs bruket innan primern torkat, ”vått i vått”. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan +10 och + 25°C. En nygjuten betongplatta bör ej, med hänsyn till sprickbildning på grund av betongens krympning och plattans eventuella sättningar, avjämnas tidigare än ca en månad efter plattans gjutning.

Applicering

Det färdigblandade bruket fördelas ut på underlaget och dras av med rätskiva på läkt eller stålrör med önskad tjocklek. Börja som regel arbeta vid rummets kortsida. Ytan kan brädrivas eller stålglättas efter komprimering. I våtrum och andra utrymmen med fall läggs en läkt eller stålrör utmed vägg. Bruket dras mot golvbrunn eller annan önskad lågpunkt. Var alltid noga med att förse brunnar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar.

Efterbehandling

Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMAHus användas. På torrt underlag är weberfloor 318 beläggningsbar efter 1 dygn vid skikt upp till 100 mm och två dygn vid skikt från 100 mm till 150 mm. Den angivna torktiden förutsätter ett uttorkningsklimat om ca. +20°C, 50% RF samt ett visst luftombyte. Trägolv bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspärr.

Observera

Weberfloor 318 är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattet binds kemiskt på sikt. Detta möjliggör en tidig ytbeläggning förutsatt att RF i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMAHus. Föreligger specifikt krav på RF i färdig golvkontruktion tag kontakt med Weber innan läggning påbörjas.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

9 månader i torra utrymen och obruten förpackning.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer