Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 130 Core

weberfloor 130 Core
weberfloor 130 Core

Egenskaper

 • Pumpbar - snabb och ergonomisk läggning
 • Lämplig för tjocka skikt
 • Kan användas både som självtorkande och normaltorkande
 • Både fall och slätspackling
 • Låga egenemissioner
 • Lågalkalisk
 • Lämplig för golvvärme

 

Weberfloor 130 Core är en pumpbar självtorkande avjämningsmassa avsedd för tjocka skikt. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, natursand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil och fri från slagg och kasein. Vatten tillsätts på arbetsplatsen.

Weberfloor 130 Core är tredjepartskontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och är P-märkt, CE-märkt, registrerad i Basta, accepteras av Byggvarubedömningen, BVB och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

 

 

 

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 130 Core rekommenderas där behov finns för läggning i tjocka skikt och samtidigt begränsa torktiden. Produkten kan användas både som självtorkande och normaltorkande golvavjämning. Produkten rekommenderas främst som bottningsmaterial och som parkettbärare vid flytande parkett, underlag för klinker och underlag för tätskikt, men den kan även användas som underlag vid mattläggning. Skikttjocklek 10-100 mm.

 

 

Underlag

Betong
Sten/keramik
Lättbetong
Golvspånskiva

 

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

 

Förpackning

20 kg säck - 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång 5 mm = 9,25 kg/m²
10 mm = 18,5 kg/m²
Åtgångstal mätt enligt GBR-mätstandard
Härdtid
för gångtrafik 2-3 tim  
Min tjocklek 10 mm  
Max tjocklek 100 mm (på lättbetong 20 mm) På lättbetong: ytor större än 10 m2 eller tjockare än 20 mm ska armeras med Floor Stålarmeringsnät eller likvärdigt.
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov 16% - 3,2 liter per 20 kg säck.  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C30 EN 13813
28 dygn Medel 35 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F 5 EN 13813
28 dygn Medel 7 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn <0,5 mm/m  
Utflyt
Flytförmåga 180-210 mm Weber standard, ring 68 x 35 mm
Flytförmåga 130-140 mm Gamla SS 923519 ring 50x22 mm
Ytdraghållfasthet > 1,0 MPa Se GBR-branschstandard. 
Torktid vid användning som självtorkande produkt 2-7 dygn

Upp till 30 mm 2 dygn
Upp till 50 mm 3 dygn
Upp till 80 mm 5 dygn
Upp till 100 mm 7 dygn

Fysikaliska egenskaper
Densitet Ca. 2100 kg/m3 Härdad och torkad vid leverans med Weber FBG pumpbil.
Brandtekniska egenskaper/bandklass A2fl-s1 EN 13501-1
Kemiska egenskaper
pH i härdat material ca. 11  
Belastningsförmåga
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klass RWFC 250 vid skickttjocklek 10-100 mm EN 13892-7
Tekniska godkännanden
P-märkning klass P3 Certifieringsregel 002 ”Avjämningsmassor”

 

Instruktioner

Blandning

Handläggning: Blandning sker i större fat eller mixer med plats för 3-5 säckar (lämplig volym 75-100 liter). Weberfloor 130 Core blandas med 3,2 liter vatten per 20 kg säck. Häll först i en del av vattnet i blandningskärlet tillsätt därefter Floor 130. Häll i resten av blandningsvattnet och blanda till en lättflytande klumpfri massa. Blandning sker med borrmaskin som är försedd med propeller eller turbinvisp (blandningstid cirka 2 minuter).

Maskinläggning: Vid maskinläggning används Webers automatiska blandarpumpar. Vattenmängden ställs in för 16% vattenhalt. Rätt vattteninblandning kontrolleras med flytprov. Vid rätt vattenhalt skall flytförmågan vara 130-140 mm enligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm) eller 180- 210 mm mätt enligt Weber standard (ring 68x35 mm). Kontrollera vid flytprovet att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Vid läggning av fall kan vattenmängden minskas något.
 

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Betongunderlag primas med weberfloor 4716 som spädes med 3 delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna på produktbladet för primern. För bästa arbetsresultat bör golvets temperatur och temperaturen i arbetslokalen ligga mellan +10 och +25°C.

Applicering

Massan pumpas eller hälls ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så fort som möjligt . Under läggningen slätas ytan med en tandad spackel. Vådlängden anpassas till blandarpumpens kapacitet och aktuell skikttjocklek. Som avgänsare används Webers avstängarlister.

Var noggrann med att förse brunnar med erforderlig tätning före utläggning för att undvika igensättning av avloppsledningar. Den halvhärdade massan kan formas eller skäras, vänta därför inte för länge med erfordeliga justeringar.

Uttorkning/härdning

Floor 130 Core har självtorkande egenskaper och kan användas både som självtorkande och normaltorkande produkt. Vid användning som självtorkande är den beläggningsbar efter 2-7 dygn, enligt följande: upp till 30 mm 2 dygn, upp till 50 mm 3 dygn, upp till 80 mm 5 dygn och upp till 100 mm 7 dygn. Angivna torktider förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20 °C och 50% RF samt ett visst luftombyte.

Vid användning av weberfloor 130 Core som normaltorkande är torktiden ungefär 1 vecka per cm skikttjocklek upp till ca. 4 cm skikttjocklek. Vid större skikttjocklek ökar torktiden ytterligare. Kontakta din Weberrepresentant för mer information.

 

Efterbehandling

Weberfloor 130 Core fungerar direkt som parkettbärare för flytande parkett, underlag för keramiska plattor och underlag för tätskikt. Vid mattläggning ska produkten vid behov beläggas med lämpligt finspackel, exempelvis weberfloor 4031 super flow DR eller avjämningsgsmassa, exempelvis weberfloor 110 Fine. 

Praktiska tips

Produkten är främst avsedd för läggning i tjocka skikt. Angiven minimitjocklek 10 mm avser endast lokala punkter. Vid avjämning av större ytor rekommenderas minst 20 mm skikttjocklek för att kunna åstadkomma en plahet som uppfyller klass B golv, ± 5 mm på 2 meters mätlängd.

Observera

Weberfloor 130 Core är självtorkande vilket innebär att en tidig hållfasthet erhålls och att överskottsvattet binds kemiskt på sikt. Detta möjliggör en tidig ytbeläggning förutsatt att RF i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus. Föreligger specifikt krav på RF i avjämningsmassan innan golvbeläggning sker kan produkten även användas enligt principen för normaltorkande golvavjämning.

Om weberfloor 130 läggs som flytande konstruktion (på exempelvis weberfloor 4940 Geotextil, eller plastfolie) och förväntas ligga öppen längre än 3 dygn vid normal temperatur och relativ fuktighet, +20°C och 50% RF, rekommenderas en primning med weberfloor 4716 Primer spädd 1:5, primer:vatten som appliceras dagen efter läggning av avjämningsmassan. Vid längre öppentider ökar annars risken för kantresning och sprickbildning. Vid högre temperatur och lägre RF ökar riskerna och omvänt. Skulle kantresning uppstå rekommenderas att en mjölkpapp eller plastfolie snarast läggs på avjämningsmassan för att fuktprofilen i avjämningsmassan ska rätas ut och kantresningen därmed gå tillbaka. Minsta skikttjocklek vid flytande konstruktion är 30 mm för normala bostadsutrymmen. För ytor med högre belastningar krävs normalt en större skikttjocklek. Normalt är största rekommenderade yta vid flytande konstruktion är 10 m2.

Weberfloor 130 Core är brandklassad som obrännbar, A2fl-s1 enligt euroclass-systemet för byggprodukters brandtekniska egenskaper, där A2 innebär att produkten är obrännbar, fl att produkten är för golv och s1 att den uppfyller högsta kraven för rökutveckling . Avjämningsmassaor klassas inte enligt brandteknisk klass för en byggnads konstruktionsdelar, exempelvis EI 60.

 

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten blir alkalisk vid reaktion med vatten. Använd erforderlig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad.

 

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

 

Kvalitetskontroll

Produkten är  P-märkt, enligt SP/SITACs krav för P-märkning av golvavjämningsmassor och CE-märkt, se bilagor godkännandebevis för P-märkning samt CE-deklaration.

P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av SP/SITAC. Genom P-märkning säkras både miljö och kvalitetsaspekter av oberoende part. I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten både var avser innemiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper. En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls.  Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:

 • Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak.
 • Lukttest med krav på upplevd lukt.
 • Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
 • Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolhjul
 • Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av sekundära emissioner för golvkonstruktion.

Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.