Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 450 Light

weberfloor 450 Light
weberfloor 450 Light

Egenskaper

  • Volymstabil - sväller inte
  • Låg densitet - sparar vikt
  • Isolerande - möjlighet att minska energianvändning
  • Blandning i kärl - för mindre volymer
  • Pumpbar - rationell applicering
  • Självtorkande - möjliggör korta byggtider

Weberfloor 450 Light är en lättfyllnadsmassa för golvuppfyllnad i tjocka skikt som består av EPS-kulor och cement. Den kan både appliceras för hand och med pump. Weberfloor 450 Light ska alltid pågjutas med minst 20 mm Weber avjämningsmassa innan golvbeläggning kan ske. Weberfloor 450 Light är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen BVB.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 450 Light rekommenderas för användning i bostäder, kontor och offentliga lokaler. Produkten kan läggas med såväl vidhäftning till underlag som flytande konstruktion. Skikttjocklek 30-600 mm. I flytande konstruktion 50-600 mm. Weberfloor 450 Light ska alltid pågjutas med minst 20 mm Weber avjämningsmassa. Utförligare konstruktionsbeskrivningar finns på www.weber.se.

Underlag

Betong, trä, sten, keramik och lättbetong.

Flytande konstruktioner

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning

Förpackning

45 liter säck
21 säckar (945 liter) per pall

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Materialåtgång 45 liter torrbruk = 45 mm / m2
Volymvikt torr 380 kg per m3
Vattenbehov max 6,4 liter per säck
Densitet härdad 550 kg per m3
Förpackning 45 liter säck väger 17 kg
Minsta skikttjocklek 30 mm (50 mm i flytande konstruktion)
Max skikttjocklek  600 mm
Gångbar ca. 12 timmar
Pågjutningsbar 12 timmar - 7 dygn
Minsta pågjutning  20 mm Weber avjämningsmassa eller 30 mm Weber golvbruk
För inomhusbruk  Ja
Armering Vid ytor större än 10 m2 armeras avjämningskiktet med Floor Stålarmeringsnät.
Tryckhållfasthet >2 MPa (N/mm2)
Värmeledningsförmåga 0,1  W/mK
Bärande konstruktion Nej

 

Instruktioner

Förberedelser

Avvägning av golvytan bör göras före gjutning. Höjder monteras som stöd för banor. Banorna läggs med den täthet som krävs för stöd till rätskivan.

Blandning

Vid handblandning används en lyftande omrörare. Blanda i en 100 liters tunna. För att minska damningen vid handblandning utförs följande steg.
1. Öppna säcken genom att dra loss den sydda änden. 
2. Återförslut genom att rulla ihop öppningen.
3. Håll i öppningen och placera den delen mot botten av blandningskärlet.
4. Skär upp botten på säcken och häll sakta 6,4 liter vatten genom säcken.
5. Lyft  försiktigt upp säcken.
Blanda ca 2 minuter tills vattnet är jämt fördelat och materialet har en homogen konsistens. Kan även blandas i planplandare/tvångsblandare.

Vid pumpning ska endast rekommenderad utrustning användas. Blandarpump modifierad weber 852 (matarskruv och mantel). Slanglängd max 40 m med 38 mm innerdiameter. Före pumpstart ska slangen smörjas med exempelvis weber släckt murkalk E som hälls direkt i slangen. Starta pumpningen med inställningsvärde 600 på pumpens vatteninställning, justeras sedan ner till 550-500. Blandning sker med max motsvarande 6,4 liter vatten per 45 liter säck.

 

Förbehandling

Underlaget ska vara torrt, rent, fritt från damm, cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Sugande underlag primas med weberfloor 4716 Primer, enligt anvisning på primerns produktdatablad. Underlagets temperatur ska inte understiga +10°C och temperatur i lokalen ska bör vara mellan +10°C och +25 °C. Icke homogena underlag och underlag av trä beläggs med åldersbeständig plastfolie.

Applicering

Materialet läggs ut jämt fördelat i nivå strax ovanför banorna. Produkten stockas ut med rätskiva och ytan finjusteras med rivbräda. Weberfloor 450 Light ska inte kompakteras eller packas. Material ska bearbetas färdigt inom en halvtimme efter blandning. Produkten är gångbar efter ca. 12 timmar vid rumstemperatur. 

 

Praktiska tips

Efter ca. 12 timmar är produkten beläggningsbar. Produkten ska då beläggas inom 7 dygn med minst 20 mm avjämningsmassa exempelvis weberfloor 140 Nova eller 30 mm golvbruk exempelvis weberfloor 318 Snabbslipsats Grov. Ytor större än 10 m2 ska armeras med weberfloor stålarmeringsnät eller likvärdigt. Armeringen placeras i avjämningsskiktet.
Om weberfloor 450 Light beräknas ligga öppet längre än 7 dygn bör ytan primas med weberfloor 4716 eller beläggas med plastfolie för att minska risken för sprickor och kantresning. Primning eller beläggning ska ske inom 1-5 dygn efter läggningen av weberfloor 450 Light.
Avlägsna plastfolien innan pågjutning av weberfloor 450 Light sker.

Weberfloor 450 Light ska inte belastas innan avjämningen har applicerats.

Observera

Rekommenderad blandning innebär att produkten blir självtorkande till en RF under 85% efter ca. 28 dygn vid +20°C. Utförande och andra omständigheter på arbetsplatsen kan påverka materialet och dess uttorkning. Vid användning av högre vattenhalt än rekommenderat uppfyller produkten inte angiven uttorkning. Före mattläggning / golvläggning ska man alltid försäkra sig om att bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Notera att olika ytskikt ställer olika krav på uttorkning.

Vid pumpning med genomströmningsblandare kan materialkonsistensen variera något. Konsistensen ska vara trög, liknande den som erhålls vid satsblandining med rekommenderad vattenhalt.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.