Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4650 Design Colour

weberfloor 4650 Design Colour
weberfloor 4650 Design Colour

Egenskaper

 • Pumpbar - snabb och ergonomisk läggning
 • Snabbhärdande - möjliggör snabb installation
 • Väldigt plana golv - lättskötta golv
 • Hög beständighet mot mekaniska belastningar - lång livslängd
 • Finns i flertalet kulörer - möjliggör objektsanpassning
 • Naturlig levande yta

Weberfloor 4650 Design Colour är en genomfärgad snabbhärdande, pumpbar, självutjämnande cementbaserad slitskiktsmassa uppbyggd av specialcement, sand och kompletterande bindemedel. Produkten kan erhållas i tiol olika kulörer. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4650 Design Colour. Weberfloor 4650 Design Colour tillsammans med rekommenderad ytbehandling ingår i Webers koncept Designgolv. Weberfloor 4650 Design Colour är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C25-F7-AR 0,5 enligt EN 13813.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 4650 Design Colour är avsedd att användas inomhus i torra utrymmen på allmänna kommunikationsytor, lagerytor i butiker, gallerier och industri med lätt truckbelastning samt i bostäder. Golvet kan erhållas i olika kulörer och är avsett att utgöra ett element i rummets färgsättning. Ytbehandlingsmetod och tillhörande golvvårdsmetod måste anpassas till aktuell verksamhet.

Underlag

Betong
Cementbaserad avjämningsmassa

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obrukad förpackning. 

Förpackning

20 kg säck, 960 kg per pall
Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång 1,7 kg/mm och m² Åtgångstal (enligt GBR-metod)
Härdtid
för gångtrafik 3-5 timmar  
för försiktig trafik 1 dygn  
för full trafik ca 1 vecka  
Min tjocklek 4 mm  
Max tjocklek 15 mm  
Rekommenderad skikttjocklek 10 mm  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C25 EN 13813
28 dygn Medelvärde 32,5 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F7 EN 13892-2
28 dygn Medelvärde 11 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn < 0,50 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga 135-145 mm EN 12706 (ring 30x50mm)
Flytförmåga 230-240 Weber standard metod 99:03 (ring 68x35 mm)
Flytförmåga 150-157 mm ring(50x22 mm) gamla SS 923519
Rekommenderad vattenhalt

20%

21%

Kulörerna G10-G60 samt F10-F40

Kulörerna G05 och G80

Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass A2fl -s1  EN 13501-1
Kemiska egenskaper
pH ca 11  
Nötningsmotstånd
Motståndsförmåga industrihjul Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt BCA klass AR 0,5  
EN 13892-4

 

 

 

Instruktioner

Förberedelser

Vid förberedelser och läggning av weberfloor 4650 Design Colour ska entreprenören genomföra Webers egenkontroll för Designgolv.

Väggar och genomföringar förses med mjuk kantlist, weberfloor Kantlist med tejp alternativt weberfloor 4960 kantlist.

För bestämning av avjämningsbehovet samt markering av nivå för färdigt golv före avjämningsarbetenas utförande görs en avvägning av golvet. För att uppnå föreskrivna golvtoleranser bör underlaget avseende ”storbuktighet” (vanligen mätlängd 2 m) och lutning uppfylla föreskrivna golvtoleranser för färdig yta. 

Ytdraghållfasthet på underlaget ska vara minst 1,5 MPa. Svaga och eftergivliga underlag, typ asfaltsgolv, måste avlägsnas. Nygjuten betong ska ha en temperatur om ca. +20°C under 28 dygn innan avjämning sker. Krymprörelser i nygjuten betong bör ha avstannat då genomgående sprickbildning annars kan uppstå. Rörelsefogar ska anordnas genom hela avjämningsskiktet och får ej överspacklas. Avjämningsskiktet överbrygger inte rörelser i underlaget vid t.ex. krympfogar eller andra rörelsefogar. Underlag med svackor och större ojämnheter ska rätas upp med ett basskikt, weberfloor 4600 Industry  Base. För bostadsändamål kan även weberfloor 140 Nova Flow användas som basskikt. 

Om det finns risk för röreleser i underlaget ska underlaget förstärkas med ett stålarmeringsnät, t.ex. stångdiameter 5 mm och maskvidd 150 mm. Stålarmeringen bultas fast i underlaget och gjuts in i basskiktet. 

Underlaget ska vid läggning uppvisa en torr yta samt ha en temperatur som överstiger +10°C. RF-värdet i luft bör vara <70% för att uttorkning ska medges.

Säckat material bör före läggningstillfället förvaras i rumstempererat utrymme. Starkt nedkylt material medför risk för att flytegenskaperna försämras och ökad risk för att flammighet uppstår i färdig yta. Vid låg temperatur <10 °C eller väldigt hög luftfuktighet i lokalen >70 % RF under härdningsskedet kan ljusa utfällningar uppkomma på den härdade ytan. För hög temperatur i materialet förändrar massans flytegenskaper, t ex för tidig gelning. Därför skall temperatur och RF-mätning utföras innan läggning påbörjas.

Blandning

Temperaturen i arbetslokalen ska vara mellan +10 och +25oC. Weberfloor 4650 Design Colour blandas med 4,0-4,2 liter rent vatten per 20 kg säck (20-21%), 4 liter vatten för kulörerna G10-G60 samt F10-F40 och 4,2 liter vatten för kulörerna G05 och G80. Vid blandningen skall alltid vattenhalten i massan kontrolleras genom provning av flytförmågan. Undvik att ändra pumphastighet och vatteninställning under pumpning eftersom det kan ge upphov till nyansskillnader i färdig yta. Vid rätt vattenhalt skall flytförmågan ligga i intervallet 150 - 157 mm (SS 923519). Vid flytprovet skall också kontrolleras att massan är väl sammanhållen och fri från separation. Tillsätt aldrig mer vatten än nödvändigt för att få ett färdigt resultat. Variationer i mängden blandningsvatten kan leda till att nyansskillnader uppstår i den färdiga produkten.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlaget primas alltid med weberfloor 4716. Primningen utförs i två omgångar där primern borstas in i underlaget. Undvik pölbildning.  Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3 (på nylagda basskikt, 1:10 respektive 1:3). Primern skall ha torkat före utläggning av weberfloor 4650 Design Colour. Underlagets temperatur ska vid läggningstillfället överstiga +10 °C. Ytan på underlaget skall vara torr och luftfuktigheten i lokalen skall medge god uttorkning, då det annars föreligger risk för blåsbildning i weberfloor 4650 Design Colour. Tar det mer än 3-4 timmar för primern att torka indikerar detta att uttorkningsförhållandena är för dåliga, alternativt att underlaget inte förmår absorbera primern.

Applicering

Massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning. Under läggningen bearbetas den nylagda massan lätt med en stålspackel för att få bort eventuellt skum i ytskiktet och ränder från slangföringen. Bearbetning sker inom 3-5 minuter för att undvika att färgnyanser uppstår. Vådlängden avpassas till blandarpumpens flödeskapacitet och beläggningstjocklek. Vådlängden bör normalt inte överstiga tio till tolv meter. Som avgränsare används Weber avstängarlist. Snörslå alltid en rät linje vid klistring av avstängarlisten. Var alltid noggrann med att förse brunnar med erforderlig tätning före avjämningsarbetets påbörjande. Detta för att undvika igensättning av avloppsledningar.Temperaturen i arbetslokalen bör vara +10och +25°C under läggning samt härdning. Sörj för god ventilation och undvik drag och direkt solljus.

 

Efterbehandling

Innan ytbehandling sker ska översyn alltid göras av golvytan. Eventuellt damm och annat smuts tas bort med torrmoppning. Weberfloor 4650 Design Colour ska med hänsyn till fläckresistens och städning ytbehandlas med följande ytbehandlingssystem:

weberfloor Top matt  
Grundbehandling med porfyllare, weberfloor Top primer.
Ytfinish med weberfloor Top matt.

Ytbehandling kan utföras tidigast 24 timmar efter applicering av weberfloor 4650 Design Colour vid normalt rumsklimat, +20ºC och 50% RF. Vid lägre temperaturer eller bristfällig luftomsättning ökar tiden innan ytbehandling kan ske. 

Praktiska tips

 • Använd spikskor vid läggning, annars kan fotavtryck lämna spår i den färdiga ytan.
 • Ytbehandling bör ske så snart som möjligt för att undvika oförutsedda fläckar och skador.
 • Skydda alltid det färdiga golvet till byggnadsarbeten i lokalen är avslutade. Som skydd kan fiberduk (enbart fottrafik) eller mjölkpapp med plastsidan neråt (enbart fottrafik), masonit eller plywood användas. Tejp får inte fästas mot golvytan då mjukgörare från tejp kan gå ned i golvet och missfärga detta samt fastna i ytbehandlingen. Skydd kan läggas tidigast 24 timmar (72 timmar om mjölkpapp används) efter läggning av weberfloor 4650 eller ytbehandling.  Vid misstanke om fuktiga underlag bör mjölkpapp undvikas.
 • För att undvika sprickbildning pga röreleser i väggar och genomföringar ska dessa förses med kantlist, weberfloor kantlist med tejp, alternativt weberfloor 4960. Kantlisten skärs av jäms med den färdiga golvytan och kan sedan fyllas med en elastisk mjukfog, alternativt döljs under en sockellist.
 • Vid entreer bör man ha avtorkningsmattor för grovsmuts och textilmattor som suger upp fukt för att hålla golven fräschare och spara in på städning och underhåll.
 • Skötsel och underhållsrutiner skall biläggas fastigshetsägaren.
 • Undvik om möjligt skarpa utåtgående hörn. Planera exempelvis gärna för cirkulära kabelbrunnar och andra genomföringar.
 • Utrustning och verktyg kan spolas rena direkt efter användning. Hårdnat material måste avlägsnas mekaniskt.

Observera

Undvik att utsätta golvytan för drag och solljus, 1-3 dygn efter läggning.

Erhållna färgprov kan aldrig jämföras med den utlagda massan. Då produkten är ett cementbaserad material kan sprickor inte uteslutas. Dessa sprickor påverkar emellertid inte golvets funktion. Färgskiftningar kan uppstå på den härdade ytan beroende på rådande klimatförhållanden vid läggningstillfället samt från slangföring vid applicering av produkten. Vid eventuella framtida lagningar måste man räkna med skillnad i färg och ytstruktur. Materialets fukttillstånd påverkar också massans utseende.

Golvvärme ökar risken risken för sprickbildning. Kontakta Weber för mer information.

Det härdade materialet är vattenskadestabilt. Vid genomfuktning sjunker hållfastheten under normalvärde. Vid uttorkning återtar materialet full hållfasthet.

Underhåll

Det färdiga golvet rengörs och underhålls enligt skötselanvisning för ytbehandlingen.

 

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten och kroppsvätskor. För skyddutrustning och övriga skyddsföreskrifter, se Säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obrukad förpackning. 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.