Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4635 Design Grinded Stone

weberfloor 4635 Design Grinded Stone
weberfloor 4635 Design Grinded Stone

Egenskaper

 • Pumpbar - snabb och ergonomisk läggning
 • Snabbhärdande - möjliggör snabb installation
 • Superplana golv - lättskötta golv
 • Hög beständighet mot mekaniska belastningar - lång livslängd
 • Finns i olika kulörer - möjliggör objektsanpassning
 • Naturlig och levande yta

 

Weberfloor 4635 Design Grinded Stone är en pumpbar cementbaserad pågjutningsmassa som innehåller mörk ballast. Efter härdning torrslipas ytan till hög glans med diamantslipningsutrustning. Slipningen sker tills mörka ballastkornen framträder mot den ljusare bakgrunden. Bakgrunden kan fås i fyra kulörer. Materialet bildar efter läggning, slipning och ytbehandling en fogfri stenliknande yta som är både lättskött och gångvänlig. Läggningstekniken där ballasten följer läggningsstråken och därmed inte blir jämt föredelad ger golvet en levande yta. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildat golventreprenörer för läggning och slipning av weberfloor 4635 Design GrindedStone. Weberfloor 4635 Design Grinded Stone tillsammans med rekommenderad ytbehandling ingår i Webers koncept designgolv.

Floor 4635 Design Grinded Stone är karakteriserad polymermodifierad: CT-C30-F7-AR 0,5 enligt EN 13813.

 

 

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 4635 Design Grinded Stone är främst avsedd för att användas på allmänna kommunikationsytor och lagerytor i butiker, gallerier och industri med lätt truckbelastning samt i bostäder.
Golvet kan erhållas i två olika standardfärgade bakgrundskulörer och kan utgöra ett element i rummets färgsättning.

Kulörer

 • G10 Off White
 • F40 Terracotta
 • G40 Warm Grey
 • G80 Dark Grey

Underlag

Betong
Cementbaserad avjämningsmassa

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning. 

Förpackning

20 kg säck, 960 kg per pall
Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Kulörer

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång 1,9 kg per mm och m2 GBR standard
Väntetid mellan arbetsmoment 1 - 3 dygn installation till slipning  
Min tjocklek 10 mm  
Max tjocklek 15 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C30 EN 13813
28 dygn Medelvärde 40 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F7 EN 13813
28 dygn Medelvärde 10 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn < 0,50 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga 195-205 mm weber standard metod 99:03 (ring 35x68 mm)
Nötningsmotstånd
Motståndsförmåga industrihjul Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt BCA klass AR0,5.
EN 13892-4 
Motståndsförmåga industrihjul Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt Bring klass RWA 20
EN 13892-5 
Nötningsmotstånd Motståndsförmåga mot nötning enligt
Böhme klass A12

EN 13892-3 

Instruktioner

Förberedelser

Vid förberedelser och läggning av weberfloor 4635 Design Grinded Stone ska entreprenören genomföra Webers egenkontroll för Designgolv.

Väggar och genomföringar förses med mjuk kantlist, weberfloor 4960.

För bestämning av avjämningsbehovet samt markering av nivå för färdigt golv före avjämningsarbetenas utförande görs en avvägning av golvet.

Materialet rekommenderas på underlag av betong eller cementbaserad avjämningsmassa. Ytdraghållfasthet på underlaget bör vara minst 1,5 MPa. Svaga och eftergivliga underlag, typ asfaltgolv, måste avlägsnas. Nygjuten betong ska ha en temperatur om +20oC i 28 dygn. Krymprörelser i nygjuten betong bör ha avstannat då genomgående sprickbildning annars kan uppstå. Rörelsefogar ska anordnas genom hela avjämningskiktet och får ej överspacklas. Avjämningsskiktet överbrygger inte rörelser i underlaget vid t.ex. krympfogar eller andra rörelsefogar. Ojämna underlag ska fyllas upp och jämnas av med ett basskikt, weberfloor 4600 Industry Base alternativt weberfloor 140 Nova beroende av tillgängliga torktider och aktuella belastningar. På underlaget för pågjutningsmassan ställs kravet att detta skall vara både plant och jämnt. Det räcker inte att det är plant utan underlaget måste vara så jämnt att man vid pågjutningsmassans utläggning fortlöpande skall kunna kontrollera massans beläggningstjocklek på ca. 1 mm när.

Om det finns risk för rörelser iunderlaget ska underlaget förstärkas med ett stålarmeringsnät, t.ex. stångdiameter 5 mm och maskvidd 150 mm. Stålarmeringen bultas fast i underlaget och gjuts in i basskiktet.

Underlaget ska vid läggning uppvisa en torr yta samt ha en temperatur som överstiger 10 °C. RF-värdet i luft bör vara <70% för att uttorkning ska medges.

Säckat material bör före läggningstillfället förvaras i rumstempererat utrymme. Starkt nedkylt material medför risk för att vissa tillsatsmedel inte hinner lösa sig under blandningen. Vid låg temperatur < +10°C eller väldigt hög luftfuktighet i lokalen >70 % RF under härdningsskedet kan ljusa utfällningar uppkomma på den härdade ytan. För hög temperatur i materialet förändrar massans flytegenskaper, t ex för tidig gelning. Därför skall temperatur och RF-mätning utföras innan läggning påbörjas.

Blandning

Temperaturen i lokalen bör vara mellan +10 och +25oC. Inställningen av rätt konsistens (rätt vattenhalt) måste vara utförd innan läggningens påbörjas. Weberfloor 4635 blandas med rent vatten, 3,2-3,4 l/20 kg säck (16-17%). Ha alltid tillräckliga deponeringskärl i beredskap vid läggningens början (150-200 liter). Förse slangänden med en statisk efterblandare. Massan skall ha ett flytvärde motsvarande 190– 200 mm (35 x 68 mm enligt Weber standard). Tillstt aldrig mer vatten än nödvändigt för att få ett färdigt resultat.

Börja med att smörja slangen med vanlig golvavjämning i liknande kulör.

Weberfloor 4635 är mer trögpumpad än vanlig golvavjämning. Vid pumpning med pumpbil ska mottrycket vara 25-30 bar. Lämplig slangläng är 40 m slang med 38 mm innerdiameter, alternativt 60 m slang med 20 m slang med 50 mm innerdiameter närmast pumpbilen och ytterligare 40 m slang med 38 mm innerdiameter. Vid behov av långa slanglängder kan ytterligare 20 m slang med 50 mm innerdiamter kopplas på närmast pumpbilen.

Förbehandling

För rengöring av plana underlag rekommenderas slipning med diamantsliputrusning. För rengöring av ojämna underlag kan alternativa metoder som fräsning, blästring eller högtryckstvätt användas.

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlaget primas alltid med weberfloor 4716. Primningen utförs i två omgångar där primern borstas in i underlaget. undvik pölbildning. Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3 (på nylagda basskikt, 1:10 respektive 1:3). Primern skall ha torkat före utläggning av weberfloor 4635 Design Grinded Stone. Underlagets temperatur ska vid läggningstillfället överstiga +10°C. Ytan på underlaget skall vara torr och luftfuktigheten i lokalen skall medge god uttorkning, då det annars föreligger risk för blåsbildning i weberfloor 4635 Design Grinded Stone. Tar uttorkningen mer än 3-4 timmar indikerar detta att uttorkningsförhållande är för dåliga, alternativt att underlaget inte förmår absorbera primern. 

 

Applicering

Under läggningen krattas massan med en kratta med rundstänger av stål för att den grova ballasten ska fördelas så jämt över ytan som möjligt. Krattningen sker både längs med våderna och tvärs våderna där krattan dras ända ner till botten av massan. Beläggningens tjocklek (rekommenderad tjocklek 10-15 mm) kontrolleras fortlöpande med en måttstock. Vid tunna beläggningar riskeras genomslipning vid efterbehandlingen. Vid rätt vattenhalt blir ytan plan, men småknottrig på grund av att all ballast inte har sjunkit ner i massan. Om massan lagts med för hög vattenhalt innebär det inte bara lägre hållfasthet utan även att man måste slipa bort mer material för att komma ner till hårdballasten. Golvet blir då också mer svårslipat. Använd spikskor vid läggning, annars kan fotavtryck lämna spår i den färdiga ytan.

Efterbehandling

Vid rumstemperatur +20°C kan slipning av överytan påbörjas tidigast 24 timmar efter massans utläggning. Vid +10°C får man räkna med härdtiden utökas till 3 dygn.

 

 

Floor 4635 Design Grinded Stone ska med hänsyn till fläckresistens och städning ytbehandlas enligt följande:

Vid slipning påförs Weber Vattenstopp/ytförstärkare eller HTC Cure, därefter görs ytfinish med

weberfloor Top Matt
Grundbehandling med porfyllare, weberfloor primer.
Ytfinish med weberfloor Top Matt.

Johnson Diversey 
Grundbehandling med porfyllare Jontec Technique Free.
Jontec Matt Free (matt yta) eller Jontec Plaza (glansig yta) 2 gånger

PLS Stengrund 
PLS- Grundvax  2 gånger

Tag kontakt med Weber för närmare beskrivning av rekommenderade ytbehandlingssystem.

Praktiska tips

 • Använd spikskor vid läggning, annars kan fotavtryck lämna spår i den färdiga ytan.
 • Skydda alltid det färdiga golvet till byggnadsarbeten i lokalen är avslutade. Som skydd kan mjölkpapp med plastsidan neråt (enbart fottrafik), masonit eller plywood användas. Tejp får inte fästas mot golvytan då mjukgörare från tejp kan gå ned i golvet och missfärga detta. Skydd kan läggas tidigast 24 timmar efter läggning av weberfloor 4635 eller ytbehandling.
 • För att undvika sprickbildning pga röreleser i väggar och genomföringar ska dessa förses med kantlist, weberfloor 4960. Kantlisten skärs av jäms med den färdiga golvytan och fylls med en elastisk mjukfog.
 • Vid entreer bör man ha avtorkningsmattor för grovsmuts och textilmattor som suger upp fukt för att hålla golven fräschare och spara in på städning och underhåll.
 • Skötsel och underhållsrutiner skall biläggas fastigshetsägaren.
 • Utrustning och verktyg kan spolas rena direkt efter användning. Hårdnat material måste avlägsnas mekaniskt.

Observera

Undvik att utsätta ytan för drag och soljus 1-3 dygn efter läggning.

Eftersom produkten är cementbaserad kan fina, knappt synbara sprickor och små luftporer inte uteslutas. Dessa påverkar emellertid inte golvets funktion. Vid framtida lagningar måste man räkna med skillnad i färg och ytstruktur.

Det härdade materialet är vattenskadestabilt. Vid genomfuktning till vattenmättnad sjunker hållfastheten under normalvärde. Vid uttorkning återtar materialet full hållfasthet.

Underhåll

Rengöring och underhåll sker enligt rekommendation från ytbehandlingsleverantör.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten och kroppsvätskor. För skyddutrustning och övriga skyddsföreskrifter, se Säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning. 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.