Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 644 värmegolvspackel DR

weberfloor 644 värmegolvspackel DR
weberfloor 644 värmegolvspackel DR

Egenskaper

  • Dammreducerad
  • Lämplig för värmegolv
  • Fiberförstärkt
  • Självtorkande
  • Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
  • Både fallbyggnad och slätspackling
  • Lågalkalisk
  • 4-50 mm

Weberfloor 644 DR är en dammreducerad fiberförstärkt pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, slaggcement , sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Materialet är anpassat för användning i Webers automatiska blandarpumpar.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 644 Värmegolvspackel DR rekommenderas för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning i inomhusmiljö. Kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv. Materialet har ett brett användningsområde speciellt lämpat för läggning på krävande underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta. Skikttjocklek 4-50 mm.

Underlag

Betong
Trä/golvspånskiva
Golvgipsskiva
Sten/keramik
Lättbetong
Homogen PVC
Flytande golvkonstruktioner

Bjälklag av Leca® lättklinker

Lagring

Ca 6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Förpackning

20 kg säck - 960 kg per pall

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång Åtgångstal (enligt GBR)
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²
Åtgångstal (enligt GBR), tredjepartskontrollerad av SP
Härdtid
för gångtrafik 2-3 h  
Beläggningsbar 1-3 dygn

Upp till 30 mm 1 dygn
Upp till 40 mm 2 dygn
Upp till 50 mm 3 dygn

Min tjocklek 4 mm  (6 mm lättbetong)
Max tjocklek 50 mm (20 mm lättbetong)
Användningsområde
För inomhusbruk Ja  
För utomhusbruk Nej  
Vattenbehov 3,6 liter per 20 kg säck (18%)  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C25 EN 13913
28 dygn Medelvärde 35 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F6 EN 13813
28 dygn Medelvärde 9 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn <0.05 %  
Utflyt
Flytförmåga 120-130 mm EN 12706
Flytförmåga 130-145 mm SS 923519 mätring 50x22 mm
Flytförmåga 200-220 mm Weber standard mätring 68x35 mm
Ytdraghållfasthet >1,5 MPa  
Fysikaliska egenskaper
Brandklass A2fl-s1 EN 13501-1
Kemiska egenskaper
pH i uttorkat material 10,5-11,0  
Kemiska egenskaper
Fibrer Ja  
Expansion <0.05 %  
Belastningsförmåga
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klass Klass RWFC 250 (4-50 mm)  EN 13892-7

 

 

Instruktioner

Förberedelser

Som regel rekommenderas en enkel avvägning av golvet före avjämningsarbetets genomförande. Avviker golvtoleranserna avseende storbuktighet (2 m mätlängd) och lutning från föreskrivna toleranser för det färdiga undergolvet bör golvet ”punktas upp” på lämpligt sätt. Extrema låg- och höjdpunkter markeras. För att vid läggningsarbetet kompensera för låg-, och höjdpunkterna passerar man med slangen långsammare respektive fortare.

Blandning

Handläggning: Blandning sker i större fat eller mixer med plats för 3-4 säckar (lämplig volym 75-100 liter). Weberfloor 644 blandas med cirka 3,6 liter vatten per 20 kg säck. Häll först i en del av vattnet i blandningskärlet tillsätt därefter Weberfloor 644. Häll i resten av blandningsvattnet och blanda till en lättflytande massa. Blandning sker med borrmaskin som är försedd med propeller eller turbinvisp (blandningstid cirka 2 minuter).

 

Maskinläggning: Vid maskinläggning används Webers automatiska blandarpumpar. Vattenmängden ställs in för 18% vattenhalt. Rätt vatteninblandning kontrolleras med flytprov. Vid rätt vattenhalt skall flytförmågan vara 120-130 mm (EN 12706) eller enligt Svensk Standard SS 923519 (50x22 mm) skall flytförmågan vara 130-145 mm. Kontrollera vid flytprovet att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

 

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som hindrar vidhäftning. Underlagets ythållfasthet bör vara >0,5 MPa. Betongunderlag primas med weberfloor 4716, som späs med 3 delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna i produktbladet för primern. Med hänsyn till primerns filmbildning skall underlagets temperatur inte understiga +6°C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan +10°C och +25°C.

 

Applicering

Handläggning: Vid utläggning hälls avjämningsmassan över i mindre hinkar. Därefter hälls den ut i våder parallellt med en kortvägg, och bearbetas med en tandad spackel. Vid rumstemperatur är massan arbetbar i cirka 20 minuter.

 

Maskinläggning: Massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i de gamla så snabbt som möjligt. Under läggningen slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden anpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Lämplig vådlängd är cirka 10 m utan särskilda avgränsare. Som avgränsare används Webers avstängarlist. Var alltid noga med att förse brunnar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar. Den halvhärdade massan kan lätt formas eller skäras, vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

 

Läggning av fall: Minska vattenmängden så att konsistensen blir trögflytande. Lägg ut avjämningsmassan vid fallets högsta punkt och låt massan rinna ned mot lågpunkten. Använd en spackel och för upp överskott av massa vid lågpunkten mot höjdpunkten tills massan slutar flyta. Höga fall byggs lämpligen i flera omgångar med mellanliggande primning.

 

Efterbehandling

Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning inom en vecka alternativt primas dagen efter med weerfloor 4716 Primer spädd 1:5 (1 del primer : 5 delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och kantresning.

Praktiska tips

Flerskiktskäggning: Vid flerskiktsläggning skall alltid primning utföras mellan respektive skikt. Vänta alltid minst 12 h innan primning sker. Blandningsförhållande weberfloor 4716 och fem delar vatten. Total tjocklek vid flerskiktsläggning får ej överstiga maxtjocklek för produkten.

 

Tillskjutande fukt: Vid tillskjutande fukt eller där materialet långvarigt kommer utsättas för hög fuktighet kontakta Weber innan materialval göres.

 

Observera

Före mattläggning skall man alltid försäkra sig om själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas. På torrt underlag är Weberfloor 644 mattläggningsbar 1-3 dygn efter läggning enligt följande: 1 dygn upp till 30 mm tjocklek, 2 dygn upp till 40 mm tjocklek,  3 dygn upp till 50 mm. Ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning skall kunna limmas till ytan. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50% RF och visst luftombyte. Trägolv och andra fuktkänsliga golvbeläggningsmaterial bör som regel alltid läggas med lämplig fuktspärr. Weberfloor 644 är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattet binds kemiskt på sikt. Detta möjliggör en tidig mattläggning förutsatt att RF% i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus.

 

 

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

 

 

 

Lagring

Ca 6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.