Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4160 fine flow rapid

weberfloor 4160 fine flow rapid
weberfloor 4160 fine flow rapid

Egenskaper

 • Pumpbar - snabb och ergonomisk läggning
 • Väldigt bra flytegenskaper - möjliggör plana ytor i tunna skikt
 • Hög ytstyrka - lämplig för de flesta ytbeläggningar
 • Självtorkande - tidigt beläggningsbar
 • Låga egenemissioner
 • Lågalkalisk

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är en pumpbar, självtorkande, självutjämnande avjämningsmassa, med snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på byggarbetsplatsen. Materialet har extra hög bindemedelshalt för att möjliggöra tidig mattläggning. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Kornstorlek < 1,0 mm. Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är tredjepartskontrollerad av SP och är P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid rekommenderas för användning inomhus i bostäder, kontor och offentlig miljö där särskilda krav ställs på hög ytstyrka och snabb golvbeläggning. Materialet lämpar sig för de flesta underlag och kan läggas med såväl Webers automatiska blandarpumpar som för hand.
Skikttjocklek 2-30 mm. 

Underlag

 • Betong
 • Trä/golvspånskiva
 • Golvgipsskiva
 • Sten/keramik
 • Lättbetong
 • Homogen PVC
 • Bjälklag av LECA® lättklinker

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Förpackning

20 kg säck, 960 kg per pall
Storsäck
Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång Åtgångstal:
5 mm = 8,75 kg/m²
10 mm = 17,5 kg/m²
Åtgångstal enligt GBR
Härdtid
för gångtrafik 2-3 timmar  
Beläggningsbar 1 dygn  
Min tjocklek 2 mm (6 mm på lättbetong)  
Max tjocklek 30 mm (10 mm på lättbetong)  
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov 4,2 liter per 20 kg säck  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C30 EN 13813
28 dygn Medelvärde 35 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F7 EN 13813
28 dygn Medelvärde 11 MPa EN 13892-2
Ytdraghållfasthet > 2,0 MPa se Weber manual för fältprovningar
Krympning
28 dygn <0,5 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga 240-255 mm weber standard (ring68x35mm)
Flytförmåga 155-160 mm Gamla SS 923519 (ring50x22mm)
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass A2fl -s1  EN 13501-1
Densitet ca. 1950 kg/m3 Härdad och torkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
Kemiska egenskaper
pH i uttorkat material ca. 11,0  
Bindemedel Aluminatcement
Portlandcement
 
Fibrer Nej  
Rekommenderad vattenhalt 21 %  
Nötningsmotstånd
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klass RWFC450 (vid tjocklek 2-30 mm) EN 13892-7
Tekniska godkännanden
P-märkning klass P1  

 

 

Instruktioner

Förberedelser

Som regel rekommenderas en enkel avvägning av golvet före avjämningsarbetets genomförande. Avviker golvtoleranserna avseende storbuktighet
(2 m mätlängd) och lutning från föreskrivna toleranser för det färdiga undergolvet bör golvet ”punktas upp” på lämpligt sätt.
Extrema låg- och höjdpunkter markeras.
För att vid läggningsarbetet kompensera för låg-, och höjdpunkterna passerar man med slangen långsammare respektive fortare.

Blandning

Handläggning:
Blandning sker i större fat eller mixer med plats för 4-5 säckar (lämplig volym 75-100 liter). Weberfloor 4160 blandas med 4,2 liter vatten per 20 kg säck. Häll först i en del av vattnet i blandningskärlet tillsätt därefter weberfloor 4160. Sätt blandningskärlet i undertryck med en dammsugare då säckarna tömms i blandningskärlet.
Detta minskar dammbildningen. Häll i resten av blandningsvattnet och blanda till en lättflytande massa. Blandning sker med borrmaskin som är försedd med propeller eller turbinvisp (blandningstid cirka 2 minuter).
Vid fallbyggnad i våtrum minskas vatteninnehållet med cirka 10%.


Maskinläggning:
Vid maskinläggning används Webers automatiska blandarpumpar.
Vattenmängden ställs in för 21% vattenhalt. Rätt vattteninblandning kontrolleras med flytprov.
Vid rätt vattenhalt skall flytförmågan vara enligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm) skall flytförmågan vara 155-160 mm eller Weber standard 240-255 mm (ring 68x35).
Kontrollera vid flytprovet att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Förbehandling

Rengöring, primning:
Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud,fett eller andra föroreningar som hindrar vidhäftning. Underlagets ythållfasthet
bör vara >1,0 MPa. Betongunderlag primas med weberfloor 4716, spädes med 3 delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna i produktbladet för primern. Med hänsyn till primerns filmbildning och temperatur får underlagets temperatur inte understiga +10°C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan +10°C och +25°C.

Applicering

Handläggning:
Vid utläggning hälls avjämningsmassan över i mindre hinkar. Därefter hälls den ut i våder parallellt med en kortvägg, och bearbetas med en tandad spackel.
Vid rumstemperatur är massan arbetbar i cirka 20 minuter.

Maskinläggning:
Massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i de gamla så snabbt som möjligt. Under läggningen slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden anpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Lämplig vådlängd är cirka 10 m utan särskilda avgränsare. Som avgränsare används Webers avstängarlist. Var alltid noga med att förse brunnar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar.
Den halvhärdade massan kan lätt formas eller skäras, vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

Praktiska tips

Vid tillskjutande fukt eller situationer där produkten långvarigt kommer att utsättas för höga fuktnivåer, kontakta Weber innan materialval görs.

Observera

Torktid:
Före mattläggning skall man alltid försäkra sig om att bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad.
Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas. På torrt underlag är weberfloor 4160 Fine Flow Rapid mattläggningsbar 1 dygn efter läggning. Ytan har då härdat tillräckligt för att mattläggning skall kunna limmas till ytan. Den angivna torktiden förutsätter ett uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50% RF och visst luftombyte.

Betongunderlag bör alltid avjämnas innan mattlimmning sker för att säkerställa att limmning sker mot
ett lågalkaliskt underlag. På nygjuten betong som ofta är tät rekommenderar vi minst 10 mm avjämning
för att skapa ett lågalkaliskt som kan absorbera limmets fukt.
På gammal betong rekommenderar vi ett skikt om minst 5 mm.

Weberfloor 4160 är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt på sikt. Detta möjliggör en tidig mattläggning förutsatt att RF% i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus.
Föreligger specifikt krav på RF % i färdig golvkontruktion tag kontakt med Weber innan sådan mätning sker.

Limning av homogent trägolv kan göras på weberfloor 4160 under förutsättning att underlaget är av betong med en ytdraghållfasthet om minst 1,5 MPa och att trägolvsleverantörens krav på underlagets ytdraghållfasthet är minst 2 MPa. Minsta skikttjocklek är då 8 mm och torktiden innan trägolvet kan appliceras är ca. en vecka per cm skikttjocklek.

 

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Kvalitetskontroll

Produkten är  P-märkt, enligt SP/SITACs krav för P-märkning av golvavjämningsmassor och CE-märkt, se bilagor godkännandebevis för P-märkning samt CE-deklaration.

P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av SP/SITAC. Genom P-märkning säkras både miljö och kvalitetsaspekter av oberoende part.
I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten både var avser innemiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper.
En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls.
Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:

 • Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak.
 • Lukttest med krav på upplevd lukt.
 • Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
 • Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolhjul
 • Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av sekundära emissioner för golvkonstruktion.

Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.

 

 

 

 

 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer