Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 140 Nova

weberfloor 140 Nova
weberfloor 140 Nova

Egenskaper

 • Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
 • Både lämpad för fallbyggnad och slätspackling
 • Fiberförstärkt
 • Låga egenemissioner
 • Lågalkalisk
 • Normaltorkande
 • Lämplig för golvvärme

 

Weberfloor 140 Nova är en fiberförstärkt normaltorkande pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av bindemedel, sand samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen.

Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri, P-märkt, CE-märkt, registrerad i Basta, accepteras av byggvarubedömningen BVB samt uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor.

 

 

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 140 Nova rekommenderas för användningsområdena bostäder, kontor och offentliga utrymmen inomhus och kan användas för såväl vidhäftning som flytande konstruktion. Produkten är lämplig för värmegolv. Weberfloor 140 Nova ska ytbeläggas. För uttorkningskrav av underlag och weberfloor 140 Nova innan ytbeläggning sker hänvisas till aktuella krav enligt AMA Hus. Skikttjocklek 5-60 mm.

Underlag

 • Betong
 • Trä
 • Sten och keramik
 • Lättbetong
 • Flytande konstruktioner
 • Golvspånskiva
 • Golvgipsskiva
 • Leca®-bjälklag

Lagring

6 månader i obruten förpackning i torra utrymmen.

Förpackning

20 kg säck - 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång 5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17,0 kg/m²
Åtgångstal (enligt GBR-mätmetod)
Härdtid
för gångtrafik 2-4 timmar  
Beläggningsbar 1-9 veckor  
Min tjocklek 5 mm (6 mm lättbetong)  
Max tjocklek 60 mm (30 mm lättbetong) På lättbetong ska ytor större än 10 m2 och tjockare än 30 mm armeras med Floor Stålarmeringsnät eller likvärdigt.
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov 21% 4,2 liter per 20 kg säck
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C20 EN 13813
28 dygn Medelvärde 26 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F5 EN 13813
28 dygn Medelvärde 6 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn <0,3 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga 210-230 mm weber standard (ring 68x35 mm)
Flytförmåga 130-145 mm Gamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
Tvärdraghållfasthet >1,0 MPa se webers manual för fältprovning
Fysikaliska egenskaper
Densitet Ca. 1900 kg/m3 Härdat och torkat material levererat med Weber FBG pumpbil
Brandtekniska egenskaper/brandklass A2fl-s1 EN 13501-1
Kemiska egenskaper
pH i uttorkat material ca. 11  
Fibrer Ja  
Belastningsförmåga
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klass RWFC 250 (vid tjocklek 5-60 mm) EN 13892-7
Tekniska godkännanden
P-märkning klass P3 Certifieringsregel 002 ”Avjämningsmassor”

 

Instruktioner

Förberedelser

Som regel rekommenderas en avvägning av golvet före avjämningsarbetets genomförande. Avviker golvtoleranserna avseende storbuktighet (2 m mätlängd) och lutning från föreskrivna toleranser för det färdiga undergolvet bör golvet ”punktas upp” och höjderna markeras med exempelvis Weber Nivåsticka. Förbered underlaget genom städning, dammsugning och tätning. Avgränsa läggningsetapper med Weber avstängarlist. Var noga med att täta underlaget innan applicering av weberfloor 140 Nova. Tätning kan ske med exempelvis weberfloor 4040 Combi Rapid DR. Tätning av genomföringar och utmed väggar kan ske med exempelvis latexmassa.

Blandning

Handläggning: Blandning sker i större fat eller mixer med plats för 3-5 säckar (lämplig volym 75-100 liter). Weberfloor 140 Nova blandas med 4,2 liter vatten per 20 kg säck. Häll först i en del av vattnet i blandningskärlet tillsätt därefter weberfloor 140. Häll i resten av blandningsvattnet och blanda till en lättflytande massa. Blandning sker med borrmaskin som är försedd med propeller eller turbinvisp (blandningstid cirka 2 minuter).

Maskinläggning: Vid maskinläggning används Webers automatiska blandarpumpar. Vattenmängden ställs in för max 21% vattenhalt. Rätt vattteninblandning kontrolleras med flytprov. Vid rätt vattenhalt skall flytförmågan vara enligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm) vara 130-145 mm eller 210-230 mm mätt enligt Weber standard (ring 68x35 mm). Kontrollera vid flytprovet att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Vid läggning av fall kan vattenmängden minskas något.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud,fett eller andra föroreningar som hindrar vidhäftning. Underlagets ythållfasthet skall vara >0,5 MPa. Betongunderlag primas med weberfloor 4716 som spädes med 3 delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna i produktbladet för primern. Med hänsyn till primerns filmbildning skall underlagets temperatur inte understiga +10°C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen ligga mellan +10°C och +25°C.

Vid flytande konstruktioner rekommenderas att en fiberduk, weberfloor 4940 Geotextil används som glidskikt. Alternativt kan en plastfolie användas. Minsta överlapp är 200 mm mellan våderna.Väggar och genomföringar förses med kantlist, weberfloor 4960 Kantlist, alternativt Floor Kantlist med tejp. Fiberduken/plastfolien viks upp mot kanatlisten på väggen så att genomrinning inte sker.

 

Applicering

Massan pumpas ut alternativt hälls ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så snabbt som möjligt. Under läggning slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden anpasssas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Lämplig vådlängd är 6-8 m. Som avgränsare används Webers avstängarlist. Var noga med att förse brunnar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar. Den halvhärdade massan kan lätt formas eller skäras, vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

Praktiska tips

Vid flerskiktsläggning skall primning utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar (+20°C, 50% RF) innan primning sker och kontrollera att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande på nylagd avjämningsmassa: primer weberfloor 4716 spädes med fem delar vatten.

Sten-/keramikplattor: För känsliga plattor, typ naturstensplattor bör RF i underlaget och weberfloor 140 Nova vara under 90% innan beläggning sker.

Weberfloor 140 Nova går utmärkt att använda med golvvärme, både elektrisk och vattenburen. Elektrisk golvvärme får dock inte vara påslagen två dygn före till en vecka efter applicering av avjämningsmassan (Vid plattsättning får elektrisk golvvärme normalt slås på först 28 dygn efter fogning av plattorna). Vattenburen golvvärme får vara påslagen med omgivande temperatur vid applicering av avjämningsmassan. En vecka efter applicering kan värmen höjas successivt till drifttemperatur. Var dock noga med att tillse att weberfloor 140 Nova får torka ut innan ytbeläggning sker.

Tillskjutande fukt: Vid tillskjutande fukt eller där materialet långvarigt kommer utsättas för höga fuktnivåer, kontakta Weber innan materialval görs.

Observera

Före mattläggning skall man försäkra sig om att bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas. På torrt underlag tar det ca. 1-9 veckor för weberfloor 140 Nova att torka ner till 85% RF och därmed bli mattläggningsbar. Den angivna torktiden förutsätter ett uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50% RF samt ett visst luftombyte. För fuktkänsliga beläggningar, exempelvis trägolv, följ tillverkarens anvisningar.

Betongunderlag bör alltid avjämnas innan mattlimmning sker för att säkerställa att limmning sker mot ett
lågalkaliskt underlag. På nygjuten betong som ofta är tät rekommenderar vi minst 10 mm avjämning för
att skapa ett lågalkaliskt underlag som kan absorbera limmets fukt.
På gammal betong rekommenderas ett skikt om minst 5 mm.

Om weberfloor 140 Nova läggs som flytande konstruktion (på exempelvis weberfloor 4940 Geotextil, eller plastfolie) rekommenderas vid goda uttorkningsförhållanden en primning med weberfloor 4716 Primer spädd 1:5, primer:vatten som appliceras dagen efter läggning av avjämningsmassan. Vid längre öppentider ökar annars risken för kantresning och sprickbildning. Vid högre temperatur och lägre RF ökar riskera och omvänt. Skulle kantresning uppstå rekommenderas att en mjölkpapp eller plastfolie snarast läggs på avjämningsmassan för att fuktprofilen i avjämningsmassan ska rätas ut och kantresningen därmed gå tillbaka. 

Weberfloor 140 Nova är brandklassad som obrännbar, A2fl-s1 enligt euroclass-systemet för byggprodukters brandtekniska egenskaper, där A2 innebär att produkten är obrännbar, fl att produkten är för golv och s1 att den uppfyller högsta kraven för begränsad rökutveckling . Avjämningsmassor klassas inte enligt brandteknisk klass för en byggnads konstruktionsdelar, exempelvis EI 60.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten. Hårdnat material utgör ingen fara för miljö eller hälsa. För skyddsutrustning och övriga skyddsföreskrifter, se säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i obruten förpackning i torra utrymmen.

Kvalitetskontroll

Produkten är P-märkt, enligt SP/SITACs krav för P-märkning av golvavjämningsmassor och CE-märkt, se bilagor godkännandebevis för P-märkning samt CE-deklaration.
P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av SP/SITAC. Genom P-märkning säkras både miljö och kvalitetsaspekter av oberoende part. I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten både var avser innemiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper. En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls. Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:
ƒƒ

 • Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak.
 • Lukttest med krav på upplevd lukt.
 • Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
 • Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolhjul
 • Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av sekundära emissioner för golvkonstruktion.

Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.