Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 120 Reno DR

weberfloor 120 Reno DR
weberfloor 120 Reno DR

Egenskaper

 • Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
 • Lämplig för värmegolv
 • Både fallbyggnad och slätspackling
 • Fiberförstärkt
 • Självtorkande
 • Låga egenemissioner
 • Lågalkalisk

 

Weberfloor 120 Reno DR är en dammreducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel.

Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Weberfloor 120 är tredjepartscertifierad av SP och är P-märkt, uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB.

 

 

Allmänt

Användningsområde

Floor 120 Reno rekommenderas inomhus för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning där behov finns för korta torktider. Den kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv. Produkten har ett brett användningsområde och är även lämpad för läggning på underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta. Se Weber navigator för konstruktionslösningar. Skikttjocklek 4-50 mm.
 

Underlag

 • Betong
 • Trä/golvspånskiva
 • Golvgipsskiva
 • Sten/keramik
 • Lättbetong
 • Homogen PVC
 • Flytande golvkonstruktioner
 • Bjälklag av LECA® lättklinker

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Förpackning

20 kg säck
960 kg per pall
Storsäck 1 000 kg (ej dammreducerad)
Bulk (ej dammreducerad)

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång Åtgångstal:
5 mm = 8,75 kg/m²
10 mm = 17,5 kg/m²
Åtgångstal (enligt GBR-mätmetod)
Härdtid
för gångtrafik 2-3 timmar  
Beläggningsbar 1-3 dygn

Upp till 30 mm 1 dygn
Upp till 40 mm 2 dygn
Upp till 50 mm 3 dygn

Min tjocklek 4 mm (6 mm lättbetong)  
Max tjocklek 50 mm (30 mm lättbetong) På  lättbetong: vid skikttjocklek över 30 mm och vid ytor större än 10 m2 armeras avjämningsmassan med Floor Stålarmeringsnät eller likvärdigt. 
Vattenbehov 3,6 liter per 20 kg säck Vattenmängden kan minskas vid fallbyggnad i exempelvis våtrum.
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C30 EN 13813
28 dygn Medelvärde 39 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F7 EN 13813
28 dygn Medelvärde 9 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn < 0,5 mm/m  
Utflyt
Flytförmåga 200-225 mm weber standard (ring 68x35 mm)
Flytförmåga 130-145 mm Gamla SS 923519
Ytdraghållfasthet >1,5 MPa se GBR branschstandard
Fysikaliska egenskaper
Brandtekniska egenskaper/brandklass A2fl -s1 EN 13501-1
Densitet 2000 kg/m3 Härdad och uttorkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
Kemiska egenskaper
pH i härdat material ca. 11  
Fibrer Ja  
Belastningsförmåga
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klass RWFC 350 (vid tjocklek 4-50 mm) EN 13892-7
Tekniska godkännanden
P-märkning klass P2 Certifieringsregel 002 ”Avjämningsmassor”

 

Instruktioner

Förberedelser

Som regel rekommenderas en avvägning av golvet före avjämningsarbetets genomförande. Avviker golvtoleranserna avseende storbuktighet (2 m mätlängd) och lutning från föreskrivna toleranser för det färdiga undergolvet bör golvet ”punktas upp” med exempelvis Weber höjdmarkörer. 

Var noga med att täta sprickor i underlaget, vid genomföringar, mm. Tätning kan ske med exempelvis weberfloor 4040 Combi Rapid DR eller latexmassa.
 

Blandning

Handläggning: Blandning sker i större fat eller mixer med plats för 3-5 säckar (lämplig volym 75-100 liter). Weberfloor 120 Reno blandas med 3,6 liter vatten per 20 kg säck. Häll först i en del av vattnet i blandningskärlet tillsätt därefter weberfloor 120. Häll i resten av blandningsvattnet och blanda till en lättflytande massa. Blandning sker med borrmaskin som är försedd med propeller eller turbinvisp (blandningstid cirka 2 minuter).

Maskinläggning: Vid maskinläggning används Webers automatiska blandarpumpar. Vattenmängden ställs in för 18% vattenhalt. Rätt vattteninblandning kontrolleras med flytprov. Vid rätt vattenhalt skall flytförmågan enligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm) skall 130-145 mm eller 200-225 mm mätt enligt Weber standard (ring 68x35 mm). Kontrollera vid flytprovet att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Vid läggning av fall kan vattenmängden minskas något.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som hindrar vidhäftning. Underlagets ythållfasthet bör vara >0,5 MPa. Betongunderlag primas med weberfloor 4716 Primer, spädes med 3 delar vatten.
För övriga underlag följ anvisningarna i produktbladet för primern. För bästa arbetsresultat bör golvets temperatur och temperaturen i arbetslokalen ligga mellan +10°C och +25°C.

 

Applicering

Handläggning:
Vid utläggning hälls avjämningsmassan över i mindre hinkar. Därefter hälls den ut i våder parallellt med en kortvägg, och bearbetas med en tandad spackel. Vid rumstemperatur är massan arbetsbar i cirka 20 minuter.

Maskinläggning:
Massan pumpas ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i de gamla så snabbt som möjligt. Under läggningen slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden anpassas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjocklek. Lämplig vådlängd är cirka 6-10 m. Som avgränsare används Webers avstängarlist. Var alltid noga med att förse brunnar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar. Den halvhärdade massan kan lätt formas eller skäras, vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

Läggning av fall:
Minska vattenmängden så att konsistensen blir trögflytande. Lägg ut avjämningsmassan vid fallets högsta punkt och låt massan rinna ned mot lågpunkten. Använd en spackel och för upp överskott av massa vid lågpunkten mot höjdpunkten tills massan slutar flyta. Höga fall byggs lämpligen i flera omgångar med mellanliggande primning.

Efterbehandling

Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning inom en vecka alternativt primas senast dagen efter med weberfloor 4716, spädd 1:5, för att minimera sprickbildning och kantresning.

Praktiska tips

Flerskiktskäggning:
Vid flerskiktsläggning skall alltid primning utföras mellan respektive skikt. Vänta alltid minst 24 timmar innan primning sker. Total skikttjocklek vid flerskiktsläggning får inte överstiga 50 mm för att angivna torktider ska gälla. På nylagd golvavjämning blandas weberfloor 4716 Primer med fem delar vatten.


Tillskjutande fukt:
Vid tillskjutande fukt eller där materialet långvarigt kommer utsättas för hög fuktighet rekommenderas att kontakta Weber innan materialval göres.

Observera

Före mattläggning skall man alltid försäkra sig om själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas. På torrt underlag är weberfloor 120 Reno mattläggningsbar efter 1-3 dygn efter läggning beroende avs skikttjocklek: upp till 30 mm 1 dygn, upp till 40 mm 2 dygn och upp till 50 mm 3 dygn. Ytan har då härdat och torkat tillräckligt för att matta ska kunna limmas till ytan. Den angivna tiden till produkten är beläggningsbar förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50% RF och visst luftombyte. Trägolv och andra fuktkänsliga golvbeläggningsmaterial bör som regel alltid beläggas med lämplig fuktspärr.

Weberfloor 120 Reno DR fungerar utmärkt med golvvärme. Elektrisk golvvärme får dock inte vara påslagen två dygn före till en vecka efter applicering av avjämningsmassan (Vid plattsättning får elektrisk golvvärme normalt slås på först 28 dygn efter fogning av plattorna). Vattenburen golvvärme får vara påslagen med omgivande temperatur vid applicering av avjämningsmassan. En vecka efter applicering kan värmen höjas successivt till drifttemperatur.

Weberfloor 120 Reno är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattet binds kemiskt på sikt. Detta möjliggör en tidig mattläggning förutsatt att RF % i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde enligt AMA Hus.

Undvik att utsätta golvytan för drag och solljus under samt 3 dagar efter läggning.

Föreligger specifikt krav på RF % i färdig golvkonstruktion innan golvbeläggning sker rekommenderas kontakt med Weber innan produktval av golvavjämning sker. 

Weberfloor 120 Reno är brandklassad som obrännbar, A2fl-s1 enligt euroclass-systemet för byggprodukters brandtekniska egenskaper, där A2 innebär att produkten är obrännbar, fl att produkten är för golv och s1 att den uppfyller högsta kraven för begränsad rökutveckling . Avjämningsmassor klassas inte enligt brandteknisk klass för en byggnads konstruktionsdelar, exempelvis EI 60.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten. Hårdnat material utgör ingen fara för miljö eller hälsa. För skyddsutrustning och övriga skyddsföreskrifter, se Säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Kvalitetskontroll

Produkten är  P-märkt, enligt SP/SITACs krav för P-märkning av golvavjämningsmassor och CE-märkt, se bilagor godkännandebevis för P-märkning samt CE-deklaration.

P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av SP/SITAC. Genom P-märkning säkras både miljö och kvalitetsaspekter av oberoende part. I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten både var avser innemiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper. En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls.  Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:

 • Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak.
 • Lukttest med krav på upplevd lukt.
 • Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
 • Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolhjul
 • Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av sekundära emissioner för golvkonstruktion.

Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.