Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 110 Fine

weberfloor 110 Fine
weberfloor 110 Fine

Egenskaper

 • Pumpbar - snabb och ergonomisk läggning
 • Väldigt bra flytegenskaper - möjliggör plana ytor i tunna skikt
 • Hög ytstyrka - lämplig för de flesta ytbeläggningar inklusive limmad lamellparkett
 • Låga egenemissioner
 • Lågalkalisk
 • Normaltorkande

 

Weberfloor 110 Fine är en pumpbar normaltorkande självutjämnande avjämningsmassa för golv. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri. Weberfloor 110 Fine är P-märkt, registrerad i Basta, accepteras enligt byggvarubedömningen BVB och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor.

 

 

 

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 110 Fine är en finavjämning som rekommenderas att användas inomhus både vid nyproduktion och renovering för användningsområdena bostäder, kontor och offentlig förvaltning. Skikttjocklek 4-40 mm.

Underlag

 • Betong
 • Lättbetong (6-15 mm, ytor större än 10 m2 och tjockare än 15 mm ska armeras med weberfloor Stålarmeringsnät eller likvärdigt)
 • Sten/keramik
 • Golvspånskiva

Lagring

6 månader i obruten förpackning i torra utrymmen

Förpackning

20 kg säck - 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation
Materialåtgång

5 mm = 8,5 kg/m²

10 mm = 17 kg/m²

Åtgångstal (enligt GBR mätmetod)
Härdtid
för gångtrafik 2-4 timmar  
Min tjocklek 4 mm 6 mm på lättbetong
Beläggningsbar 1-4 veckor Vid ca. 20 ºC och 50 % relativ luftfuktighet
Max tjocklek 40 mm (15 mm på lättbetong) På lättbetong: Vid skikttjocklek över 15 mm eller ytor större än 10 m2 armeras avjämningsmassan med Floor stålarmeringsnät eller likvärdigt. 
Användningsområde    
För inomhusbruk   Ja
För utomhusbruk   Nej
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C20 EN 13813
Medelvärde 26 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F5 EN 13813
Medelvärde 6 MPa EN 13892-2
Krympning
28 dygn <0.4 mm/m EN 13454-2
Utflyt
Flytförmåga 150-160 mm Enligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
Flytförmåga 230-245 mm Weber standard (ring 68x35 mm)
Ytdraghållfasthet >1,5 MPa GBR-branschstandard
Fysikaliska egenskaper
Densitet  1950 kg/m3 Härdad och uttorkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
Brandtekniska egenskaper/brandklass A2fl s1 EN 13501-1
Kemiska egenskaper
pH i härdat material ca. 11  
     
Rekommenderad vattenhalt 21 %  
Belastningsförmåga
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klass RWFC 350 (vid tjocklek 4-40 mm). EN 13892-7
Tekniska godkännanden  
P-märkning klass P2 Certifieringsregel 002 ”Avjämningsmassor”

 

Instruktioner

Förberedelser

Som regel rekommenderas en avvägning av golvet före avjämningsarbetets genomförande. Avviker golvtoleranserna avseende storbuktighet (2 m mätlängd) och lutning från föreskrivna toleranser för det färdiga undergolvet bör golvet "punktas upp" på lämpligt sätt, exempelvis med Weber höjdmarkörer.

Var noga med att täta sprickor i underlaget, vid genomföringar, mm. Tätning kan ske med exempelvis weberfloor 4040 Combi Rapid DR eller latexmassa.

Blandning

Vid läggning används Webers automatiska blandarpumpar. Vattenmängden ställs in för 21% vattenhalt, vilket motsvarar 4,2 liter vatten per 20 kg säck. Rätt vatteninblandning kontrolleras med flytprov. Vid rätt vattenhalt skall flytförmågan enligt gamla SS 923519 (ring 50x22 mm) vara 150-160 mm eller 230-245 mm enligt Weber Standard (ring 68x35 mm). Kontrollera vid flytprovet att massan är väl sammanhållen och fri från separation.

Vid mindre ytor blandas weberfloor 110 Fine med vispförsedd borrmaskin. Häll först vatten i kärlet. Tillsätt sedan torrbruk och blanda väl. Blandningstiden är minst 2 min. Blandad massa skall användas inom 20 min. Verktyg och maskiner rengörs med vatten.
 

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som hindrar vidhäftning. Underlagets ythållfasthet bör vara >1,0 MPa. Betongunderlag primas med Floor 4716 som spädes med 3 delar vatten. För övriga underlag följ anvisningarna i produktbladet för primern. För bästa arbetsresultat bör golvets temperatur och temperaturen i arbetslokalen ligga mellan +10°C och +25°C.

 

Applicering

Massan pumpas eller hälls ut på underlaget i våder. Varje ny våd läggs i den gamla så snabbt som möjligt. Under läggning slätas ytan lätt med en tandad spackel. Vådlängden anpasssas till blandarpumpens kapacitet och beläggningstjockleken. Som avgränsare används Webers avstängarlist. Var noga med att förse brunnar med erforderlig tätning före läggning för att undvika igensättning av avloppsledningar. Den halvhärdade massan kan lätt formas eller skäras, vänta därför inte för länge med erforderliga justeringar.

 

Praktiska tips

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker och kontrollera att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget. Blandningsförhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: Weberfloor 4716 Primer blandas med fem delar vatten.

Vid tillskjutande fukt eller där materialet långvarigt kommer utsättas för höga fuktnivåer, kontakta Weber innan materialval görs.

Angiven minsta skikttjocklek 4 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor som är någorlunda plana rekommenderas en skikttjocklek om ca. 10 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

Observera

Före mattläggning skall man alltid försäkra sig om att bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i AMA Hus användas. På torrt underlag tar det ca. 1-4 veckor för weberfloor 110 Fine att torka ner till 85% RF och därmed bli mattläggningsbar. Den angivna torktiden förutsätter ett uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50% RF och visst luftombyte. 

Betongunderlag bör alltid avjämnas innan mattlimmning sker för att säkerställa att limmning sker mot ett
lågalkaliskt underlag. På nygjuten betong som ofta är tät rekommenderar vi minst 10 mm avjämning för
att skapa ett lågalkaliskt underlag som kan absorbera limmets fukt.
På gammal betong rekommenderas ett skikt om minst 5 mm.

Weberfloor 110 Fine är brandklassad som obrännbar, A2fl-s1 enligt euroclass-systemet för byggprodukters brandtekniska egenskaper, där A2 innebär att produkten är obrännbar, fl att produkten är för golv och s1 att den uppfyller högsta kraven för begränsad rökutveckling . Avjämningsmassor klassas inte enligt brandteknisk klass för en byggnads konstruktionsdelar, exempelvis EI 60.

Weberfloor 110 Fine rekommenderas inte som underlag för härdplasatbeläggningar. Som underlag för härdplastbeläggningar rekommenderas någon av Weber Industrigolvsprodukter, normalt Floor Industri eller Floor 4602 Industry Base-Extra.

Weberfloor 110 Fine rekommenderas som underlag till vanliga limmade lamellparkettgolv och limmade laminatgolv där kravet på underlagets ytdraghållfasthet är minst 1,5 MPa. För andra typer av trägolv, exempelvis homogena trägolv inklusive kubbgolv kan större krav än 1,5 MPa ytdraghållfasthet ställas på underlaget. I sådana fall rekommenderas normalt Floor industri med en minsta skikttjocklek om 8 mm.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För skyddsutrustning och övriga skyddsföreskrifter, se Säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

 

 

 

Lagring

6 månader i obruten förpackning i torra utrymmen

Kvalitetskontroll

Produkten är P-märkt, enligt SP/SITACs krav för P-märkning av golvavjämningsmassor och CE-märkt, se bilagor godkännandebevis för P-märkning samt CE-deklaration.

P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av SP/SITAC. Genom P-märkning säkras både miljö och kvalitetsaspekter av oberoende part. I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten avseende innemiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper. En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls. Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:

 • Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak.
 • Lukttest med krav på upplevd lukt.
 • Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
 • Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolhjul
 • Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av sekundära emissioner för golvkonstruktion.

Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.