Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal 526 kalkspritputs 8mm Dol

weber.cal 526  kalkspritputs 8mm Dol
weber.cal 526  kalkspritputs 8mm Dol

Egenskaper

  • Anpassad för hand applicering
  • Infärgas efter önskemål

Fabrikstillverkad vit ytputs baserad på luftkalk med grov välgraderad vit dolomit som ballast. Slås på för hand. Kornstorlek:0-8mm.

Allmänt

Användningsområde

Används vid renovering av kalkputsade byggnader där man önskar grov struktur.

• Weber kalkbrukssystem

Kulörer

Weber ytputs kan fås i Weber 99 standardkulörer samt kan tillverkas i specialkulör enligt tex NCS skalan. Då underlagets sugförmåga, temperatur och fuktförhållande vid appliceringen påverkar kulören skall alltid kulörprov sprutas/utföras och godkännas på arbetsplatsen.

Underlag

Mineraliska putsbruk av kvalitet CSI (D).

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång ca 18-22 kg/m2 kg/m² 
VattenbehovCa 5 liter per 25 kg säck 
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
BindemedelLuftkalk (K) 
BallastKrossad dolomit 0-8 mm. 

Instruktioner

Förberedelser

Gå igenom aktuellt utförande nogsamt för att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Underlagets beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri samt ha en grov poröppen struktur.(Våfflad alt. spikriven) Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Försäkra dig om att utrustning finns på plats för att kunna för och eftervattna samtliga ytor i sin helhet. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5grader C under utförandet och härdning. Planera och lägg upp abetet så att färgningen utförs till naturliga avgränsningar.

Maskiner och utrustning

Blandare
• M50/M100 (snabbgående blandare)
• Rojo (Planblandare)
 

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min. Håll konstantvattenmängd. Blanda produkten i relativt styv konsistens först för att sedan späda när bruksmassan blandats klumpfri.

Förbehandling

Förvattna underlaget innan sprutningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Applicering

Ytputsen påföres tidigast 5 dygn efter grovputsningen. Grovputsens sugning ska vara jämn. Putsen slås på med slev med kraft mot underlaget, dock inte så hårt att de grova
ballastkornen studsar av. Bruket måste spridas väl och slevkasten göras tätt intill varandra i samma påslagsriktning. Tillförsel av bruk måste vara väl organiserat, så att putsningen kan utföras snabbt. Bruket får inte vara så
tunnflytande att det rinner. För undvikande av skarvar ska ytorna putsas i en följd. Sedan putsningen slutförts ska putsen kontrolleras så att inga blankfläckar eller dåligt täckta partier förekommer.Den färdiga putsen fordrar en viss fuktighet för att putsen ska karbonatisera och hårdna i normal omfattning. Avled regnvatten från taket. Se till att putsen torkar jämt.
 

Uttorkning/härdning

Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan förlänga härdningstiden.

Efterbehandling

Den färdig sprutade stänkputsen skall hållas fuktig i 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke för eftervattning. Väderintäckningar ska vara kvar minst en vecka beroende på årstid.

Praktiska tips

Tillrett bruk kan användas nästa dag. Täck den våta blandae produkten med vatten alternativt plast för att förhindra att vatten avgår vid arbetsdagens slut, tillsätt vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket.

Observera

Utfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställande. Utfällningar kan också inträffa om produkten torkar ut för snabbt, därför krävs normalt eftervattning. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Efterbättringar är alltid svårt att utföra på en färgad produkt utan att färgskillnader uppstår, laga därför ställningsförankringar och eventuella skador mycket omsorgsfullt och gör lagningarna så små som möjligt. I många fall måste hela fasadytor färgas om för att undvika nyansskillnader vid efterbättringar.

Underhåll

Underhåll av en fasad kan innebära att man behöver tvätta fasaden pga av den blivit smutsig eller angripen av alger eller mögel. På weber.se/rengöring av fasader finns mer att läsa om detta.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom gällande säkerhetsdatablad. Skruva inte bort ev. galler eller annan skyddsutrustning på blandare eller brukspumpar.
 

Miljöinformation

Använd personlig skyddsutrustning, tex. dammask och skyddsglasögon. Se säkerhetsdatablad. Beakta hur spill ska hanteras på respektive arbetsplats.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Kvalitetskontroll

Mottagningskontroll ska alltid ske enligt ABM 07. På weber.se finns checklistor till de olika fasadsystemen som används till egenkontroll.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.