Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Avjämning ute

weber Avjämning ute
weber Avjämning ute

Egenskaper

  • Pumpbar - Snabb och ergonomisk läggning
  • Färdig betongyta med minimal arbetsinsats
  • Anpassad för inom och utomhusbruk till exempelvis garage, terrasser, loftgångar, källargolv mm.
  • Fukt- och frostbeständig
  • Hållfasthetsklass C35/40
  • Uppfyllda exponeringsklasser X0/XC4/XS2/XD2/XF4/XA2.

Weber Avjämning ute är en pumpbar flytande ytbetong som ger en slitagetålig färdig betongyta. Avjämning ute är baserad på portlandcement, sand och tillsatsmedel för att uppnå goda flytegenskaper, låg krympning, bra vidhäftning till underlaget och god frostresistens. Materialet kan blandas och läggas för hand eller med Webers blandarpumpar. Weber Avjämning ute levereras även med Webers pumpbil.

Allmänt

Användningsområde

Weber Avjäming ute är en flytbetong som rekommenderas att användas inom- och utomhus både vid nyproduktion och renovering där man kräver slitstarka, fukt- och frostbeständiga golv. Rekommenderad skikttjocklek är 10-80 mm. 

Underlag

Betong

Underlaget ska vara rent och fritt från föroreningar, olja/fett, cementhud/-slamm mm. Föroreningar som påverkar vidhäftningen får inte förekomma. Ythållfastheten ska minst vara 1 MPa på underliggande betong.

Flytande golv

Weber Avjämning ute på icke bärande underlag, typ isolering eller liknande, ska armeringsberäknas och utföras som en vanlig gjutning. Minsta skikttjocklek för ett armerat flytande golv är 40 mm. Armering bör uppfylla NPS 5150 eller likvärdigt.  Rådgör med Weber inför valet av flytande konstruktion. 

Lagring

12 månader i obruten förpackning

Förpackning

20 kg säck, 960 kg/pall
1000 kg storsäck
Bulk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Definition Värde/enhet Referens
Materialåtgång 2,0 kg/m²/ mm  
Appliceringstemperatur  8-25 °C  
Vattenbehov Ca 3,0 liter/20 kg säck  
Konsistens 160-190 mm Weber standard 99:03
Vattencementtal Ca 0,44 (vct)
Rekommenderad tjocklek 10-80 mm   
Användningstid Ca 20 min 20 °C
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C40 EN 13813
1 dygn > 20 MPa Kub 150 mm Vattenlagrade
7 dygn > 30 MPa Kub 150 mm Vattenlagrade
28 dygn > 40 MPa Kub 150 mm Vattenlagrade
Böjdrag F 7 EN 13813
Krympning 28 dygn <0,50 mm EN 13454-2
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Portlandcement  
Cementtyp och cementklass Cem I 42,5N MH/SR3/LA EN 197-1
  Cem I 52,5 R EN 197-1
Fiberförstärkt Ja polypropylenfiber
Ballast Natursand 0-2 mm  
Densitet Ca 2050 kg/m3  
Gångbar 8-12 timmar 20 °C
Lätt trafik 1 Dygn 20 °C
Normal trafik 7 Dygn 20 °C
Frostbeständighet mycket god SS 13 72 44 IIA
Exponeringsklass XO/XC4/XS2/XD2/XF4/XA1 EN 206-1
Kemiska egenskaper pH >12  
 

 

 

Instruktioner

Blandning

Handutläggning

Blandningen sker i större blandningskar eller mixer med plats för 3-4 säckar (75-100 liter) Tillsätt största delen av vattnet i blandarkaret. Blanda i torrbruket och justera konsistensen med resterande vatten. Blandningen ska vara homogen och klumpfri. Blanda med borrmaskin och visp i 3-4 minuter. Vattenbehov 3,0 liter/20 kg. Eftersträva ett utflytsmått på 160-190 mm med Webers standard flytring (ø68xh35) mm. Blandningen ska vara homogen och får inte separera.

Blandarpump

Använd Webers anpassade blandarpumpar ABS 852 eller Duomix 2000 med vit respektive gul mantel. Vattenmängdens startvärde ställs in enligt nedanstående tabell. 

Blandarpump Slangdiameter Startvärde vattenmängd
ABS 852 38 mm  625 l/h
Duo-Mix 2000 38 mm  800 l/h

Rätt inställning kontrolleras med flytprov och justeras efter hand. Rätt inställning ska ge ett utflytsmått på 160-190 mm med Webers standard flytring (ø68xh35) mm. Blandningen ska vara homogen och får inte separera. Slangstorlek till maskinerna ska vara 38 mm i diameter eller grövre. Maximal slanglängd är 40 meter och bör skapa ett mottryck på ca 15-20 bar. Användning av slutmixer rekommenderas för optimal blandning av materialet. 


 OBS

Använd aldrig mer vatten än nödvändigt för att få ett bra resultat! Kallt respektive varmt vatten och material påverkar den färdigblandade betongmassans arbetbarhet. Färdigblandad betongmassa bör hålla temperaturen 10-25 °C vid utläggningstillfället. 
 

Förbehandling

Förbehandling av sugande underlag

Underlaget skall primas med weber floor 4716 primer. Primningen blandas i förhållandet 1:5 och arbetas ner i underlaget med kvast. Primern ska ha torkat och bildat film innan utläggningen av Weber Avjämning ute sker. Underlagets temperatur vid primning bör överstiga +8°C.

Släta och svagt sugande underlag

På släta och hårda betong underlag rekommenderas mekanisk bearbetning (t.ex. blästring, vattenbilning, grovslipning eller liknande) före primning. Ett alternativ till primning är att borsta ytan med Weber REP 05 betoheft. Betongunderlaget förvattnas då innan till en matt fuktig yta (inget stående vatten). Därefter borstas ytorna med Weber REP 05 betoheft. Avjämning ute påförs därefter vått i vått med slamningsbruket. 

Applicering

Utläggning för hand

Bruket hälls över i lämpliga hinkar. Massan fördelas ut i våder och bearbetas successivt av med en wobbler eller liknande för att uppnå en plan yta. Bearbetningstiden vid 20 oC är ca 20 min.

 

Maskinell utläggning

Avjämning ute pumpas ut på underlaget i våder på max 10 meter. Varje ny våd läggs i föregående våd vått i vått med en överlappning på ca 5 cm så snabbt som möjligt för att massan ska flyta samman till ett jämnt skickt. Under läggningen bearbetas massan med en wobbler i samma riktning som slangföringen för att undvika eventuellt skum och ränder från läggningen i överytan. Utläggningen anpassas efter blandarpumpens kapacitet och skikttjockleken. Bredden bör inte överstiga 10 meter utan avgränsning. Önskar man få ett golv med stor planhet så är det viktigt att  begränsa utläggningsbredden och att använda Weber höjdmarkörer. Som avgränsning används Weber floor avstängarlist. Statisk efterblandare (korvdödare) rekommenderas för att säkerställa betongmassans homogenitet.

Efterbehandling

Den färdiga ytan ska skyddas mot uttorkning. För bästa slutresultat ska exponerade ytor skyddas de första dygnen mot direkt solljus, regn och vind. Weber krympspärr rekommenderas vid risk för snabb uttorkning. Weber krympspärr appliceras tidigast när Weber Avjämning ute är gångbar och senast ett dygn efter läggningen. 

Weber Avjämning ute är klar för lätt trafikbelastning efter ca 1 dygn (20°C)  utan att ytterligare behandling eller ytskikt behöver appliceras. Ytan kan om så önskas målas, impregneras eller ytbeläggas med valfritt material (avsett för direktkontakt med betong). Rådfråga Weber om ytbeläggningar. 

Då avjämning ute beläggs med Weber Superflex D2 kan detta normalt göras efter ett dygn i 20°C och efter 2 dygn vid 10°C. 

För härdplastbeläggningar bör man avvakta ca 7 dygn i 20°C för att erhålla tillräcklig ytdraghållfasthet innan ytorna beläggs. 

Observera

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Vid gjutningar mot kalla betongytor måste detta beaktas och om möjligt även värma upp materialet/underlaget innan gjutning. Skydda därefter utförd gjutning mot avkylning. Betongen får ej utsättas för frost innan hållfastheten 5 MPa uppnåtts. Detta sker normalt efter 1-3 dygn beroende på omgivande temperatur och väderlek. 

 

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. För infomation om skyddsutrustning och övriga skyddsföreskrifter, se säkerhetsdatablad. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se byggvarubedeklaration. 

Lagring

12 månader i obruten förpackning

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.