Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber exm 715 expanderande köldbetong

weber exm 715 expanderande köldbetong
weber exm 715 expanderande köldbetong

Egenskaper

  • Exm 715 är en certifierad vinterbetong. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader. Uppfyller kraven i EN 1504-6, förankringsbruk.

Exm 715 är en certifierad vinterbetong. Blandas endast med vatten för att få en expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader. Ingående tillsatsmedel medför expansion, förbättrade bruksegenskaper och förmåga att ge tryckhållfasthet även vid temperatur under 0°C. När Exm 715 efter nedfrysning tinas fortsätter därefter tryckhållfasthetstillväxten och uppnår snabbt beroende på temperaturen, 40 MPa. Vid gjutning expanderar massan i färskt tillstånd, vilket eliminerar risken för otillräcklig utfyllnad. Expansionen orsakar dock normalt ej större spänningar på formar än att gängse dimensionering är tillräcklig. Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk ner till - 10°C enl. AMA Anläggning och är P-märkt enligt CR 059. Och CE märkt enligt EN 1504-6 förankringsbruk.

Allmänt

Ytterligare information

Betongen är tack vare sin relativt låga resistivitet lämpligt lagnings eller inbäddnings material för nät i samband med katodiskt skydd.

Lagring

Hållbarhetstiden för säckar på inplastad pall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Defenition Värde/enhet Referens
Användningstemp. > -10 0C  
Utbyte ca 12 liter / 25 kg  
Rekommenderad skikttjocklek 15-300 mm  
Vattenbehov 3,2 liter/25 kg (12,7%)  
Vattencementtal ca 0,39  
Tryckhållfasthet
1 dygn > 20MPa vid +20°C  SS-EN 196-1
3 dygn > 10 MPa vid -10°C  SS-EN 196-1
3 dygn > 10 MPa vid -10°C  SS-EN 196-1
28 dygn > 50 MPa vid +20 °C > 30 MPa vid - 10 °C  SS-EN 196-1
Krympning (40x40x160)  
231 dygn < 1,9‰ SS 13 72 15
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel

Cem I 42,5N MH/SR/LA
Cem I 52,5R
(Portlandcement)

 
Kloridhalt < 0,1% av bindemedel SP-metod 0433
Ballast Natur 0-4 mm  
Rekommenderad vattenhalt 14,2%  
Expansion 0-2 % SS-EN 445
Vattenseparation ingen separation SS-EN 445
Börjar härda ca 1 tim  
Användningstid ca 25 min, vid 20°C  
Tillstyvnadstid ca 4 timmar SS 13 71 26
Vattentät Ja SS 137214
Vintertillsats Ja  
Lufthalt Ca 5 % SS-EN 1015-7
Konsistens 5 min 380-450 mm SP-metod 1651
Konsistens 15 min 300-450 mm SP-metod 1651

Utfyllnadsförmåga

(antal porer)

max50<200mm2

inga>200mm2

SP-metod 1614
Frostbeständighet  Mycket god SS 13 72 44 1 A
Exponeringsklass X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 EN 206-1
Resestivitet 7200 Ωcm Våtlagrad
Tekniska godkännanden
P-märkning klass CR 059 Cert nr. 125716/SP Cert 1002  SP/Certifiering
CE-märkning EN-1504-6 Dop-SE 0221 SP/ Cert 0402

 

Instruktioner

Blandning

Exm 715 blandas maskinellt 2 minuter med högst 3,2 liter vatten per 25 kg varvid erhålles ca 12 liter betongmassa i lättflytande konsistens erhålls.

Sträva efter en brukstemperatur i färdigblandat material på +20°C. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med snabblandare eller borrmaskin/visp alternativt med blandar pump.

Förbehandling

Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bäst vidhäftning. Förvattna (ej vid minusgrader) gjutstället så att vatten ej sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får dock fritt vatten ej förekomma på gjutstället.

Applicering

EXM 715 får en lättflytande och för pumpning lämplig konsistens.

Dock måste brukets korta öppentid beaktas.
Weber maskinavdelning har anpassade utrustningar för pumpning av bruket.

Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. Tillse att luftfickor ej bildas vid undergjutning genom att arbeta från ett håll. Endast lätt vibrering eller puddling får förekomma. Användning av en form med förhöjd formkant på en sida för ifyllnad av betongen är mycket lämpligt. Exm 715 bör användas inom 25 minuter.

Efterbehandling

Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen.

När vattning avslutats eller när täckning (kvarsittande form) tas bort påförs Weber Krympsärr för bästa resultat.
OBS! Efterhärda ej med vatten vid risk för minusgrader.

Observera

Exm 715 bör vara +20°C och gjutställets ytor fria från is, snö och fritt vatten vid gjutningen.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR & RESTPRODUKTER

Tom säck kan förbrännas.
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

Hållbarhetstiden för säckar på inplastad pall är ca 12 månader från förpackningsdagen.
Förvaras torrt.

Kvalitetskontroll

Produkten är P-märkt, enligt SP/Certifiering,CR 059 expanderande torrbruk. P-märkning är en certifiering av tredje part, SP/Certifiering. I certifieringen ingår detaljerade krav och kontroller av produkten avseende innehåll, funktionsegenskaper, beständighet och hållfasthetsegenskaper. I certifieringen ingår även årlig uppföljning av tillverkarens egenkontroll, samt provning i oberoende laboratorium, för att verifiera att angivna krav och egenskaper uppfylls.  

Följande produkttyper har krav/provningar kan P-märkas som torrbruk:
- Undergjutnings- och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning
- Expanderande torrbruk
- Expanderande köldbruk

Produktens aktuella egenskaper och uppfyllda krav framgår av godkännandebevis och produktblad.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.