Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber exm 701 Expanderbruk

weber exm 701 Expanderbruk
weber exm 701 Expanderbruk

Egenskaper

  • undergjutningar/ ingjutningar Speciellt för tunna skikt 5-50 mm. Mycket god vidhäftning till stål.

Expanderbruk är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en expanderande massa. Speciellt avsett för tunna undergjutningar. Expanderbruk ger normalt en god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. Expanderbruk ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t ex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar eller liknande. Tryckhållfasthet > 50 MPa Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt SPCR 059.

Allmänt

Användningsområde

Expanderbruk används i skikttjocklekar upp till 50 mm vid betonggjutningar, där gjutställets alla sidor är givna och krav på total utfyllnad finns. Expanderbruk används vid undergjutning av stål- och betongpelare, brolager och betongelement samt för fastgjutning av bultar, räckesståndare och pelare i pelarholkar. Expanderbruk är också lämpligt för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten. Expanderbruk är genom sin sammansättning speciellt lämpligt vid mycket tunna skikt i kombination med höga hållfasthetskrav. Vid förankring anpassas håldiametern till armeringsdiametern ex.(∅ 16mm järn, ∅ 30mm borrhål) förankringslängden skall vara minst 150 mm. 

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen vid torr förvaring.

Förpackning

25kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Appliceringstemp.> 5 ºC 
Materilåtgång25 kg ger ca 12 liter färdigblandad betongmassa 
Rekommenderad skikttjocklek5-50 mm 
Vattenbehov4,5 liter vatten / 25 kg 
Vattencementtalca 0,32 
Tryckhållfasthet
1 dygn>30 MPa SS-EN 196-1
28 dygn>50 MPa SS-EN 196-1
CE-MärkningEN 1504-6 Material för förankring av armering 
Krympning  (40x40x160)
28 dygn1,2 ‰ SS 13 72 15
56 dygn1,3 ‰SS 13 72 15
Fysikaliska egenskaper
Kloridhalt≤0,1% av cement SP-metod 0433
Bindemedel

Cem I 42,5N MH/SR3/LA

CEM I 52,5R

Portlandcement
BallastNatur 0-1 mm 
Expansion0,5-2 %SS-EN 445
Vattenseparationingen separationSS-EN 445
Användningstid30 min 
Börjar härdaca 4 tim 
Tillstyvnadstid SS 13 71 26
VattentätJaSS 13 72 14
Lufthalt3-6 %SS-EN 1015-7
Konsistens360-440 mmSP-metod 1651
Konsistens360-440 mmSP-metod 1651

Utfyllnadsförmåga,

porer

max50<200mm2

inga>200mm2

SP-metod 1614
Frostbeständighet Mycket GodSS137244 1A
ExponeringsklassX0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1EN 206-1
Utdragskraft/deformation  < 0,6 mm vid 75Kn last EN 1881
Tekniska godkännanden
P-märkning klassCR059, Cert nr. 125702SP Cert 1002
CE-märkningEN 1504-6, Dop-SE 0219SP Cert 0402

Instruktioner

Blandning

Expanderbruk blandas maskinellt minst 5 minuter med max 4,5 liter vatten per 25 kg varvid erhålles ca 12 liter betongmassa i lättrinnande konsistens. Inga ytterligare tillsatser erfordras. Blandning görs med planblandare, snabblandare eller borrmaskin/visp.

Förbehandling

Gjutning på eller mot befintligt underlag Rengör gjutstället väl. Rå upphuggen motgjutningsyta ger bäst vidhäftning. Förvattna alltid gjutstället så att vatten ej sugs bort från gjutmassan. Vid gjutning får dock fritt vatten ej förekomma på gjutstället.

Applicering

Pumpning
Expanderbruk har en lättflytande och för pumpning lämplig konsistens. Weber Maskinavd. har anpassade utrustningar.

Anpassa konsistensen till gjutningsarbetet. Tillse att luftfickor ej bildas vid undergjutning genom att arbeta från ett håll. Endast lätt vibrering eller puddling får förekomma. Användning av en form med förhöjd formkant på en sida för ifyllnad av betongen är mycket lämpligt. Exm 701 skall användas inom 30 minuter.
 

Efterbehandling

Den färdiga gjutningen skall skyddas mot uttorkning. Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avslutats eller när täckning (kvarsittande form) tas bort påföres Weber Krympspärr för bästa resultat.

Observera

Vinterhantering:
Vid lägre temperatur än +5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Även gjutningar mot kalla betongytor skall beaktas. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Betongen får ej utsättas för frost innan hållfasthet motsvarande 5 MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn. Vid temperaturer +5 till -10°C kan Exm 711 eller 715 vara alternativ.
Efterhärdning får ej utföras med vatten vid risk för minusgrader.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagringstiden för säckar på inplastad lastpall är ca 12 månader från förpackningsdagen vid torr förvaring.

Kvalitetskontroll

Produkten är P-märkt, enligt SP/Certifiering CR 059 expanderande torrbruk. P-märkning är en certifiering av tredje part, SP/Certifiering. I certifieringen ingår detaljerade krav och kontroller av produkten avseende innehåll, funktionsegenskaper, beständighet och hållfasthetsegenskaper. I certifieringen ingår även årlig uppföljning av tillverkarens egenkontroll, samt provning i oberoende laboratorium, för att verifiera att angivna krav och egenskaper uppfylls.  

Följande produkttyper har krav/provningar kan P-märkas som torrbruk:
- Undergjutnings- och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning
- Expanderande torrbruk
- Expanderande köldbruk

Produktens aktuella egenskaper och uppfyllda krav framgår av godkännandebevis och produktblad.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer