Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec superflex 10

weber.tec superflex 10
weber.tec superflex 10

Egenskaper

Tec Superflex 10 är en lösningsmedelsfri och högflexibel tvåkomponentmassa för permanent och tillförlitlig fuktisolering av byggnader under marknivå. Tec Superflex 10 har hög bindningsförmåga och god förmåga att överbrygga sprickor. Materialet är åldersbeständigt och beständigt mot vatten och aggressiva ämnen som förekommer i naturliga jordarter.

Allmänt

Användningsområde

Tec Superflex 10 fuktisolerar effektivt yttre murverk och betong under marknivå, exempelvis: – källarväggar – betonggolv – bärlager – fundament – betongtak i parkeringshus. Materialet är också lämpligt för: mineraliska underlag som kalksandsten, tegel, betongsten, betong, expanderad betong, murbruk och golvbruk om marken är fuktig och det finns tryckande eller ej tryckande vatten – mellanliggande fuktisolering i våtrum, balkonger och terrasser under avjämningsskikt – fullständig eller punktvis sammanfogning av skivor av extruderat polystyren-hårdsskum (t.ex. Perimate* DI, Perimate* DS eller Roofmate* SL-A), expanderade polystyrenskivor och mineralfiberskivor som används som skydd, dränering eller värmeisolering i samband med godkänd tilläggsisolering..

Underlag

Kalksandsten, tegel, betongsten, betong, expanderad betong, murbruk och avjämningsbruk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 3,5 - 4,5 l/m2 beroende på vattentrycket. Skikttjocklek och materialförbrukning för en viss applikation beror hur stor belastning vattnet utgör: Belastningsexempel: Fuktig mark/ej inneslutet sjunkvatten Byggnadsdetaljer: Källarväggar/betongplatta Applikation: 2 applikationer Minsta tjocklek för torrt skikt: 3 mm Minsta materialförbrukning: 3,5 kg/m2 Belastningsexempel: Ej tryckande vatten Byggnadsdetaljer: Balkonger/våtutrymmen Applikation: 2 applikationer med fiberglasväv nr 2 i hörn och kanter Minsta tjocklek för torrt skikt: 3 mm Minsta materialförbrukning: 3,5 kg/m2 Belastningsexempel: Inneslutet sjunkvatten Byggnadsdetaljer: Källarväggar/bärlager Applikation: 2 applikationer med fiberglasväv nr 2 Minsta tjocklek för torrt skikt: 4 mm Minsta materialförbrukning: 4,5 l/m2 Belastningsexempel: Tryckande vatten (grundvatten, nedsänkningsdjup < 3 m) Byggnadsdetaljer: Källarväggar/bärlager Applikation: 2 applikationer med fiberglasväv nr 2 Minsta tjocklek för torrt skikt: 4 mm Minsta Materialförbrukning: 4,5 l/m2. Siffrorna ovan inkluderar inte materialförbrukningen för skrapspacklingen, som uppgår till ca 1,0-1,5 kg/m2.
Torktid Torktid vid +20°C och relativ luftfuktighet på 70%: ca 3 dagar. Torktiden kan bli längre eller kortare beroende på temperaturen, luftfuktigheten och underlagets beskaffenhet.
Härdtid
hållbarhet 12 månader
Fysikaliska egenskaper
Densitet Densitet för det blandade materialet: ca 0,7 kg/dm³

 

Instruktioner

Förberedelser

Innan arbetet med fuktisoleringen påbörjas måste exponeringen för fuktbelastning fastställas på ett tidigt stadium. Hur fuktisoleringen ska utföras beror på hur stor fuktbelastning som finns. A) Fuktisolering mot markfukt/ej inneslutet sjunkvatten. De här förhållandena bedöms föreligga om marken på byggplatsen är mycket genomsläpplig, och t.ex. innehåller sand eller grus ner till ett visst djup under betongplattan och fyllnadsmaterialet. De här förhållandena bedöms också föreligga om marken är mindre genomsläpplig och dränering utförts i enlighet med befintliga dräneringsbestämmelser. Tec Superflex 10 måste appliceras i minst 2 omgångar (med kortast möjliga tidsintervall) på den grundade ytan. Tidsperioden mellan de båda appliceringarna bör inte överstiga 24 timmar. Det torra skiktet ska ha en tjocklek på minst 3 mm. B) Fuktisolering mot ej tryckande ytvatten De här förhållandena bedöms föreligga om det finns områden som är föremål för måttlig belastning (balkonger och liknande områden i bostadshus) och om det finns golv och väggar (även i våtutrymmen i bostadshus) som är föremål för vattenspill. I det här avseendet ska belastning som uppstår på grund av exempelvis nederbörd, sjunkvatten eller vattenledningsvatten utöva litet eller obefintligt hydrostatiskt tryck mot det fuktisolerande skiktet. Tec Superflex 10 måste appliceras i 2 omgångar. Det torra skiktet ska ha en tjocklek på minst 3 mm. Dessutom ska fiberglasväv nr 2 endast bäddas in i hörn och kanter före den sista applikationen. C) Fuktisolering mot inneslutet sjunkvatten De här förhållandena bedöms föreligga om grunden har ett djup på upp till 3 meter under den slutliga marknivån och jordlagren är relativt täta och saknar dränering. Den uppmätta vattennivån som fastställts över en tidsperiod på många år måste befinna sig minst 3 meter under betongens bärlager. Tec Superflex 10 måste appliceras på den grundade ytan i 2 omgångar. Fiberglasväv nr 2 ska föras in i det första skiktet och sedan fullständigt täckas av det andra skiktet. Den minsta torra skikttjockleken ska vara 4 mm. D) Fuktisolering mot tryckande vatten (grundvatten, ner till ett djup på max 3 meter) De här förhållandena bedöms föreligga om grunden befinner sig på grundvatten med ett djup på upp till 3 meter och för parkeringsdäck (även om de är belägna ovanför grundvattennivån). Tec Superflex 10 måste appliceras i 2 omgångar på den grundade ytan. Fiberglasväv 2 ska föras in i det första skiktet och sedan fullständigt täckas av det andra skiktet. Den minsta torra skikttjockleken ska vara 4 mm. Underlaget ska vara frostfritt, stadigt och plant. Det får inte innehålla koltjärebeck, porositeter, breda sprickor, rester av murbruk eller betong som sticker ut eller andra föroreningar. Alla kanter och hörn ska vara rundade. Förberedelse av underlaget. Börja arbetet med att förbereda underlaget. Alla rester av murbruk som sticker ut måste avlägsnas. Kanterna på sockeln ska vara fria från flisor, jord, cementhud, rester av murbruk och andra substanser som kan försämra vidhäftningen. Sandblästra vid behov. Om det finns tryckande vatten måste den armerade betongen uppfylla alla befintliga specifikationer och murverket vara fritt från sprickor bredare än 1 mm. Applicering kan ske på underlag som är torra eller svagt fuktiga, men ändå sugande. Fuktigt underlag ger längre torktider.
 

Blandning

Före appliceringen ska den flytande komponenten i Tec Superflex 10 blandas med pulverkomponenten med hjälp av elektrisk borrmaskin försedd med en färgvisp eller annan visp som ej tillför luft i massan, för att massan ska bli homogen och klumpfri. Mängden vätska och pulver har anpassats till rätt proportioner. Det blandningsförhållande som anges på förpackningens etikett måste användas om delmängder blandas. När materialet har blandats måste det användas inom 1 till 2 timmar. Avlägsna den blandade massan från behållaren med hjälp av lämplig skopa.

Förbehandling

Underlaget måste vara frostfritt, stadigt och plant. Det får inte innehålla koltjärebeck, porositeter, breda sprickor, rester av murbruk eller betong som sticker ut eller andra föroreningar. Vidhäftningsförsämrande partier avlägsnas. Alla kanter och hörn ska vara rundade. Om det finns tryckande vatten måste den armerade betongen uppfylla alla befintliga specifikationer och murverket vara fritt från sprickor bredare än 1 mm. Applicering kan ske på underlag som är torra eller svagt fuktiga, men ändå sugande. Fuktigt underlag ger längre torktid. Ytor som målats eller belagts med bitumen (som applicerats vid hög eller låg temperatur) kan användas som underlag om vidhäftningsstyrkan mot underlaget och mot det nya bitumenskiktet är tillräckligt stor. Bitumenskikt som innehåller katjoniska bitumenemulsioner eller latex/bitumen-färger är inte lämpliga.

Fuktisolering under väggar Om en bitumenmatta används som horisontell fuktisolering måste denna placeras plant mot ytterväggens sida och skjuta ut över innerväggens sida. Om bitumenmatta inte ska användas appliceras vårt flexibla, en-komponents, fuktisolerande cementslam Tec 555 Tätskikt HD under alla inre och yttre källarväggar, efter att betongplattan har härdat och innan källarväggarna har rests. Tec 555 Tätskikt HD appliceras med hjälp av pensel i 2 skikt i ett tvärsnitt under den första raden murstenar. Det inre överhänget är ca 10 cm om ytterväggar finns. Det ska också täcka betongplattans framparti ner till 10 cm. Överhänget är ca 10 cm på båda sidor om innerväggarna. Materialförbrukning: ca 3,0 kg/m2 Tec 555 Tätskikt HD. Innan ytan fuktisoleras bör sockeln fuktskyddas genom slamning med Tec 555 Tätskikt HD, vårt flexibla en-komponents fuktskyddande cementbruk. Övergången från det fuktisolerande cementbruket till det fuktisolerande skiktet med Tec Superflex 10 ska överlappa cirka 20 cm. Detta förhindrar fukt från att tränga in bakom det fuktisolerande skiktet och orsaka frostskador. Efter avslutat arbete ska det svarta skiktet med Tec Superflex 10 inte vara synligt ovanför marknivå. Om ytterväggens fuktisolering med Tec Superflex 10 kombineras med en golvplatta av betong måste skiktet med Tec Superflex 10 föras ner 10 cm på betongplattans främre del. Hålkäl. Tec Superflex 10 ger en helt jämn och skarvfri övergång mellan de horisontella och vertikala ytorna (vinklarna mellan väggarna och betongplattan). Fuktisolering av vertikala ytor ska utföras minst 15 cm in på betongplattans framparti. Området med hålkäl fuktisoleras med Tec Superflex 10 med hjälp av en tungformad murslev. Materialets radie får inte överskrida 2 cm. Om det regnar kraftigt under lång tid efter fuktisoleringen kan vattentrycket på betongplattan skada baksidan på bitumenhålkälet eftersom det inte hunnit torka fullständigt. Använd i så fall lämpligt vattentätt bruk i hörnet på insidan.

Applicering

Tec Superflex 10 appliceras med plan murslev.
Appliceras enligt aktuell monteringsanvisning.

Expanderad betong eller sandiga underlag grundas med lösningsmedelsfri grundfärg Floor 4716 spädd 1+3 med vatten. Materialförbrukning: ca 250 ml/m2. När grundfärgen har torkat kan skrapspackling och applicering av Tec Superflex 10 utföras. Skrapspackling På porösa underlag (t.ex. betong med många gjutsår) och grova tegelmurar måste Tec Superflex 10 först appliceras med murslev i ett tunt skikt för att undvika blåsbildning (luftbubblor) och/eller för att jämna ut underlaget. Vänta tillräckligt länge mellan skrapspacklingen och sprutningen av det första skiktet. Skrapspackelskiktet måste torka tillräckligt så att det inte skadas när det första skiktet med Tec Superflex 10 appliceras. På oputsat murverk med stora stenar måste öppna fogar med en maximal bredd på 5 mm förslutas med Tec Superflex 10. Om fogar eller sprickor är bredare än 5 mm måste dessa tätas med ett fukttåligt bruk. Om betongballast eller lättbetongblock med porös struktur används, och de förhållanden som beskrivs i avsnitt C och D råder, så måste ytorna förslutas, t.ex. med hjälp av ett cementbaserat putsbruk. Fuktisolering av vertikala ytor Tec Superflex 10 appliceras med plan murslev i minst 2 omgångar. Den andra omgången appliceras så snart det inte finns någon risk för skador på det första skiktet. Fiberglasväv nr 2 ska föras in i det andra skiktet för att skydda mot eventuellt inneslutet sjunkvatten och tryckande vatten. Tec Superflex 10 får sina slutliga egenskaper först efter fullständig bindning och torkning. Vänta tills dess innan skydds- eller isoleringsskivor monteras, byggnadsdiket fylls igen och grundvattenförhållandena åtgärdas. Åtgärder måste vidtas för att se till att regnvatten inte kan ta sig in bakom det fuktisolerande skiktet och att det inte utan skydd exponeras för väder och vind under den kalla årstiden. Töm inte ut lera, byggnadsavfall eller stora stenar direkt på det härdade fuktisoleringsskiktet. Vid starkt solsken bör arbetet utföras i skuggan, i enlighet med normala arbetsmetoder för putsarbeten, eller fuktisoleringen utföras på morgonen eller kvällen. I annat fall måste skuggande skärmar sättas upp. Fuktisolering av horisontella ytor Tec Superflex 10 appliceras med plan murslev i minst 2 omgångar. Den andra omgången appliceras så snart det inte finns någon risk för skador på det första skiktet. Vid fuktisolering mot fukt i marken appliceras Tec Superflex 10 på betongplattan i 2 omgångar när grundfärgen har torkat. När det fuktisolerande skiktet har torkat helt läggs en dubbel polyetylenfolie ut som ett rörligt skyddsskikt innan det flytande golvet gjuts. Vid fuktisolering mot inneslutet sjunkvatten eller tryckande vatten utförs fuktisoleringen mot bärlagret, dvs under den armerade betongplattan. Bärlagret måste förstärkas i kanterna. Vid fuktisolering av balkonger och terrasser måste Tec Superflex 10 föras upp längs sidan mot avjämningsskiktets övre kant. För att skydda hålkäl och kanter måste Weber Fiberremsa föras in i det andra skiktet med Tec Superflex 10. Ytterväggens sockel ovanför avjämningsskiktet, eller cirka 15 cm under avjämningsskiktet (för överlappning), måste först fuktisoleras med hjälp av Tec 555 Tätskikt HD, vårt flexibla en-komponents fuktskyddande cementbruk. När det fuktisolerande skiktet har torkat helt läggs en dubbel polyetylenfolie ut som ett rörligt skyddsskikt. 


 

Efterbehandling

Då Tec Superflex 10 är uv-känslig måste denna skyddas genom motfyllning / överfyllning eller täckning av produkten med markisolering eller annan lämplig metod.

Praktiska tips

Rengöring av verktyg: rengörs med vatten i fuktigt tillstånd och terpentin / lacknafta i torrt tillstånd.

Observera

Belägg inte zink eller aluminium med Tec Superflex 10. Vi har ingen kontroll över att våra produkter används på rätt sätt och därmed ger lyckat resultat. Vi kan därför endast garantera kvaliteten för våra produkter inom ramen för våra försäljnings- och leveransförhållanden, men vi kan inte garantera att de används på ett sätt som ger lyckat resultat. Läs och följ de skyddsanvisningar för hälsoskydd och undvikande av olyckor som finns på varuinformationsbladet och på förpackningen. Detta produktblad ersätter allt tidigare utgiven teknisk information om produkten. All information, utöver informationen som finns i detta produktblad, som ställs till förfogande av våra anställda och/eller distributörer måste bekräftas skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att införa ändringar på grund av teknisk utveckling. * Varumärke – The Dow Chemical Company

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden