Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber demex

weber demex
weber demex

Egenskaper

Sten,- berg - och betongspräckare. Med Demex undviks skador på omgivande objekt och byggnader, vilket lätt kan uppstå med konventionell sprängteknik. När Demex blandats med vatten, expanderar och hårdnar massan.Expansionskraften överstiger 75 MPa, dvs 7500 ton/m² (För att spräcka berg och betong krävs i allmänhet 15 MPa). Expansionen fortsätter även efter det att sprickor uppstått i objektet. På så sätt ökas sprickvidden, vilket underlättar borttransporteringen. Vattenbegjutning av sprickorna påskyndar spräckningen. Förloppet är ljudlöst, dammfritt, vibrationsfritt och åstadkommer ingen splitterverkan eller gasutveckling.

Allmänt

Användningsområde

Demex används inomhus, utomhus och under vatten, för spräckning av sten, berg och betong.

Underlag

Sten, berg, betong

Lagring

Lagringstid 24 månader

Förpackning

2kg hink
5kg hink
10kg hink

Dokument

Produktdatablad pdf

Säkerhetsdatablad

Ytterligare dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

Håldiam mm / Mängd per m. borrdjup

25-30 / 0,8-1,3 kg

30-35 / 1,3-1,7 kg

35-40 / 1,7-2,2 kg

40-45 / 2,2-2,8 kg

Appliceringstemperatur 0 - +20 ºC
Mixing
Härdtid
Vattenbehov

0,60 liter till 2 kg

1,5 liter till 5 kg

3 liter till 10 kg

För delblandning åtgår 2,3 dl vatten per liter Demex.

Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Tillsatsmaterial Bränd kalk (osläckt kalk)
Nötningsmotstånd

Instruktioner

Blandning

Demex-pulvret och vatten blandas med maskin, t ex långsamtgående borrmaskin och visp. Lämpligaste temperatur på Demex-pulvret är +20°C. Blanda Demex med vanligt vattenledningsvatten. Använd +20°C vatten. Mät noga upp rätt mängd vatten enligt tabell nedan. För hög vattenmängd minskar expansionskraften. Häll försiktigt ca hälften av den beräknade åtgången Demex-pulver i vattnet och blanda till lättflytande konsistens, därefter resterande pulver under omrörning. Om blandningen blir för torr, fortsätt blanda tills den rätta konsistensen erhålls.

Förbehandling

Borrning i friliggande block: Demex expansionskrafter byggs upp långsamt och verkar vinkelrätt mot borrhålet. Sträva därför att lägga borrhålen så parallellt med den fria ytan som möjligt. Därmed ges Demex en god möjlighet att expandera sönder objektet. Borrhålsavstånd, ca 10 ggr borrhålsdiametern. Borrning i berg: Lyft av toppar på fasta berg. Var inte rädd för att luta borren lite extra för att hjälpa Demex att spräcka loss berget. Proceduren upprepas om djupare grop behövs.
Blås borrhålen rena. Uttorkad betong förvattnas tills den inte suger vatten.

Applicering

Efter färdigblandat material stått ca 3 minuter, skall borrhålen omedelbart fyllas helt, eftersom massans hanteringstid är högst 10 minuter. Färdigblandad massa får inte senare spädas ytterligare med vatten! Vid användning av Demex i vattenfylda hål skall plaststrumpan först tryckas ned i hålet så att massan inte blandas med vatten. Knyt ihop änden och för försiktigt plaststrumpan ner i botten av det vattenfyllda hålet med en pinne eller med den slang som Demex-blandningen skall tryckas igenom ner i hålet. Tryck massan genom slangen ned i hålet med hjälp av t.ex. en kraftig plastpåse, fylld med Demex, fäst över slangen. Dra upp slangen efterhand som hålet fylls. Denna metod går även att använda i torra hål som skall fyllas. OBS! Överbliven Demex-massa som ej skall användas, skall omedelbart förstöras genom tillsats av minst 5 gånger så mycket vatten som massa! Kan antända brännbart material. Utblåsning kan uppstå i burken, som inträffar om den egenvärme, som utvecklas under hårdnandeförloppet, överstiger +100°C och vattnet i Demex-massan förångas. Utblåsning kan även ske om objektet är utsatt för starkt solljus. Objektet bör då avskärmas.

Efterbehandling

Täck över de Demex-fyllda borrhålen med våta säckar eller dylikt och håll täckmaterialet vått under minst 24 timmar. Härigenom minimeras risken för utblåsning. Utblåsning kan också förekomma om objektet är så vattensugande att vattenhalten i Demex-massan blir för låg. Föreligger risk, förvattnas objektet. Risken för utblåsning ökar vid hög temperatur och större håldiameter. För att minimera risken, bör temperaturen i spräckningsobjektet kontrolleras och ligga under +20°C liksom temperaturen i själva Demex-massan. Använd så kallt vatten som möjligt.

Efter ca ett dygn är normalt spräckningen av objektet klar. Vattning ökar expansionen och vidgar bildade sprickor. Observera att objektets material och temperatur påverkar spräcktiden. Framförallt i berg kan det dröja ett antal dygn innan full spräckning sker. Glöm inte att vattna objektet dagen efter och framåt vid behov.

Praktiska tips

Fyllning med Demex plaststrumpa
Vid fyllning av berg och betong, där man misstänker att massan kan läcka ut i sprickor, skall Demex plaststrumpa användas. Plaststrumpan kan även användas i gammal uttorkad betong. Vid användning av Demex plaststrumpa är risken för utblåsning större beroende på strumpans isoleringseffekt. Försök att ha låg objekttemperatur.

Observera

Tryckutveckling:
Variationer i tryckutvecklingen kan förekomma, beroende på objektets material och temperatur under spräcktiden. Under mindre gynnsamma förhållanden kan det framförallt i berg ta några dygn innan full uppsprickning skett.

Objektets temperatur:
Demex används vid temperaturer från 0°C - +20°C i objektet. Under 0°C upphör Demex att verka. Över +20°C uppstår risk för s k utblåsning.

Värmeutv: 0-500°C

VIKTIGT
Överbliven Demex-massa som ej skall användas skall omedelbart förstöras genom tillsats av minst 5 gånger så mycket vatten som massa.
Risk för antändning av brännbara material.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Använd alltid skyddsglasögon och handskar.
Flera saker är särskilt viktiga för Demex funktion: Rätt borrhålsdiameter, rätt borrdjup, rätt avstånd mellan borrhålen, rätt vattenblandning och objektets temperatur.
(Se utförligare broschyr på länken under Dokument)

Lagring

Lagringstid 24 månader

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.